Home | Login | VietNam
 
  ABOUT US  ACADEMICS  RESEARCH  INTERNATIONAL  STUDENTS
 
TRA CỨU ĐIỂM TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009
  
  
Cách tìm kiếm :
  •  Khi tìm theo số báo danh bạn chỉ gõ phần số. Ví dụ nếu số báo danh của bạn là TDVA00123 bạn chỉ cần gõ 123
  •  Nếu số lượng tài liệu tìm được lớn , kết quả sẽ được hiển thị với số lượng 10 kết quả trên một trang.
  •  Khi tìm kiếm theo họ tên bạn phải gõ tiếng Việt sử dụng bộ gõ Unicode như VietKey.
  •  Đây chỉ là thông tin tham khảo, điểm thi chính thức sẽ được gửi qua GIẤY BÁO ĐIỂM THI
  •  Mọi chi tiết xin liên hệ : Phòng Đào tạo Trường Đại học Vinh

 © 2008  Vinh University

 

     Add: 182, Le Duan Street - Vinh City - Nghe An Province

    Tel:             (038)3855452      Fax: (038)3855269; Email: international@Vinhuni.edu.vn; 

Website: www.vinhuni.edu.vn/en