Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU      ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN

  Tuyển sinh
12/03/2015
  Khoa CNTT giới thiệu tuyển sinh ngành Cử nhân Khoa học Máy tính năm 2015

Mục tiêu đào tạo cử nhân ngành Khoa học Máy tính là Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cử nhân khoa học Tin học, có đủ năng lực chuyên môn và khả năng tìm hiểu, nghiên cứu, ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Có chí hướng, có khả năng tự học, tự nghiên cứu nhằm đạt được những trình độ cao hơn để nghiên cứu, giảng dạy và làm việc tại các cơ quan, các Viện nghiên cứu và các cơ sở sản xuất liên quan đến lĩnh vực Công nghệ thông tin.

19/01/2015
  Cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp ngành Công tác xã hội

Công tác xã hội (Social Work) được xem là một khoa học xã hội ứng dụng và đồng thời là một nghề nghiệp được hình thành từ cuối thế kỷ XIX. Đến nay Công tác xã hội đã được phát triển rộng khắp và trở thành một ngành khoa học và nghề chuyên môn phổ biến ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Trong xã hội hiện đại, Công tác xã hội có vị trí và vai trò quan trọng. Cơ sở lý luận, nội dung và các phương pháp thực hành của Công tác xã hội không ngừng được hoàn thiện cả về phương diện lý thuyết lẫn thực tiễn.

 
19/01/2015
  Ngành Quản lý văn hóa - ngành học đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực quản lý văn hóa chất lượng cao cho đất nước

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng Trung ương (khóa VIII) tháng 7 năm 1998, đã ra Nghị quyết chuyên đề về: "Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc", xác định những quan điểm cơ bản: văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng.Văn hóa là một mặt trận. Vì vậy nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực làm công tác văn hóa có chất lượng cao, đặc biệt là nguồn nhân lực quản lý văn hoá đóng vai trò quan trọng.

 
09/01/2015
  Thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2015

Trường Đại học Vinh với truyền thống 55 năm xây dựng và phát triển, đã được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới. Năm 2012, Trường đã được Chính phủ đưa vào danh mục 16 trường Đại học trọng điểm Quốc gia. Đại học Vinh hôm nay là cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Trong những năm qua, Nhà trường đã đào tạo hàng chục ngàn giáo viên các cấp học và hàng ngàn cử nhân khoa học, kỹ sư. Trường đã liên kết với các cơ sở giáo dục của hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học với phương thức học tập đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện “vừa làm vừa học” của sinh viên, đáp ứng nhu cầu xã hội.

 
09/01/2015
  Công nghệ thực phẩm - ngành hứa hẹn nhiều cơ hội việc làm trong tương lai

Công nghệ thực phẩm là ngành được xếp thứ hai trong ba nhóm ngành dẫn đầu về nhu cầu nhân lực giai đoạn 2015-2025, Công nghệ thực phẩm dần định hình vị thế của mình trong đời sống kinh tế xã hội của Việt Nam. Hiện nay, nhu cầu nhân lực trình độ cao cho ngành này vẫn còn là một bài toán chung cho các công ty, nhà máy, trường học, viện nghiên cứu và các cơ quan quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực thực phẩm. Vì vậy, ngành công nghệ thực phẩm là ngành hứa hẹn nhiều cơ hội việc làm tốt trong tương lai.


© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh