Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU      ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN

  Hoạt động Đảng - Đoàn thể
15/12/2010
Kế hoạch kiểm tra chéo xếp loại tổ chức đảng năm 2010

 

        ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                   UỶ BAN KIỂM TRA                                                                                  Vinh, ngày 14 tháng 12 năm 2010
                              *
                 Số 710-QĐ/UBKT
QUYẾT ĐỊNH
thành lập Đoàn kiểm tra chéo chấm điểm xếp loại
các đảng bộ bộ phận, các chi bộ năm 2010
 
 
 
- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá X);
- Căn cứ Quyết định số 110-QĐ/KT ngày 28/08/2003 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Nghệ An về ban hành Quy trình thực hiện các cuộc kiểm tra và thi hành kỷ luật Đảng thuộc thẩm quyền Uỷ ban Kiểm tra các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc;  
- Căn cứ Hướng dẫn số 670-HD/TV ngày 30/11/2010 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về tổng kết công tác Đảng; đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên; kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2010;
- Theo đề nghị của Văn phòng Đảng uỷ;
 
UỶ BAN KIỂM TRA ĐẢNG UỶ QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra chéo để chấm điểm xếp loại các đảng bộ bộ phận, các chi bộ năm 2010, gồm các đồng chí có tên sau đây:
            1. Đ/c Ngô Đình Phương, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ, Trưởng đoàn;
            2. Đ/c Mai Văn Tư, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ, Phó đoàn;
            3. Đ/c Mạnh Tuấn Hùng, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, thành viên;
            4. Đ/c Trần Hậu Thìn, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, thành viên;
            5. Đ/c Nguyễn Quang Tuấn, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, thành viên;
            6. Đ/c Hà Văn Ba, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn, thành viên;
            7. Đ/c Trần Đình Thắng, Cán bộ giảng dạy khoa Hóa học, thành viên;
            8. Đ/c Lê Minh Giang, Ủy viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy, thành viên.
Điều 2.   Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ:
            Xây dựng kế hoạch kiểm tra; tổ chức cho các đảng bộ bộ phận, các chi bộ kiểm tra chéo để chấm điểm xếp loại tổ chức cơ sở đảng năm 2010; tổng hợp kết quả kiểm tra để Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy báo cáo cho Ban Thường vụ Đảng ủy xếp loại chính thức.
Điều 3. Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Văn phòng Đảng uỷ, các tổ chức, cá nhân có liên quan và Đoàn kiểm tra chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
           
Nơi nhận:                                                                           T/M UBKT ĐẢNG UỶ
 - Như điều 3,                                                                             CHỦ NHIỆM
- Đảng uỷ (báo cáo),                                                                        Đã ký
 - Lưu Văn phòng Đảng ủy.
                                                                                                             
                                                                                              Ngô Đình Phương
 
 
 


 

 ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                   UỶ BAN KIỂM TRA                                                                                 Vinh, ngày 14 tháng 12 năm 2010
                                       *
               Số 711-HD/UBKT
 
    
     Kính gửi:    - Các đảng uỷ bộ phận,
                                    - Các chi ủy chi bộ.
 
Thực hiện Hướng dẫn số 670-HD/TV ngày 30/11/2010 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về tổng kết công tác Đảng; đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên; kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2010, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ hướng dẫn kiểm tra chéo để chấm điểm xếp loại các đảng bộ bộ phận, các chi bộ năm 2010 như sau:
I. HỒ SƠ KIỂM TRA
1. Chương trình công tác Đảng và Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2010.
2. Các biên bản hoặc sổ ghi biên bản họp Đảng ủy bộ phận, họp Chi ủy chi bộ và sinh hoạt chi bộ trong năm 2010.
3. Các văn bản (bao gồm các báo cáo về công tác chính trị, tư tưởng; tổ chức cán bộ; tuyên giáo; kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết năm; kết quả thực hiện các cuộc vận động; hồ sơ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng viên…) mà Đảng ủy bộ phận, Chi ủy chi bộ đã ban hành trong năm 2010.
4. Sổ ghi danh sách đảng viên; sổ giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng; sổ thu, chi Đảng phí của đảng bộ bộ phận, chi bộ.
5. Toàn bộ hồ sơ tổng kết công tác Đảng năm 2010.
6. Các hồ sơ minh chứng khác (nếu có).
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA
            1. Thời gian
            - Buổi 1: từ 19h30’ đến 22h ngày 21/12/2010, bao gồm:
            + Chi bộ các khoa: Địa lý; Giáo dục; Giáo dục quốc phòng; Luật; Sau đại học.
            + Chi bộ các phòng, ban, trung tâm, trạm: Tổ chức cán bộ; Đào tạo; Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên; Quản lý Khoa học và Thiết bị; Kế hoạch - Tài chính; Hành chính - Tổng hợp; Hợp tác quốc tế; Quản trị, Bảo vệ; Thanh tra giáo dục - Đảm bảo chất lượng; Giáo dục thường xuyên; Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào; Phục vụ Sinh viên; Ban Quản lý các dự án xây dựng; Trạm Y tế.
- Buổi 2: từ 19h30’ đến 22h ngày 22/12/2010, bao gồm:
+ Đảng bộ bộ phận và Chi bộ cán bộ các khoa: Toán học; Ngữ văn; Vật lý; Hóa học; Sinh học; Lịch sử; Giáo dục chính trị; Ngoại ngữ; Giáo dục thể chất; Công nghệ thông tin; Nông Lâm Ngư; Công nghệ; Kinh tế.
+ Chi bộ các trường trực thuộc: Trường Trung học phổ thông chuyên; Trường Mầm non thực hành.
- Buổi 3: từ 19h30’ đến 22h ngày 23/12/2010, bao gồm:
+ Chi bộ học viên, sinh viên các khoa: Toán học; Ngữ văn; Vật lý; Hóa học; Sinh học; Lịch sử; Giáo dục chính trị; Ngoại ngữ; Giáo dục thể chất; Công nghệ thông tin; Nông Lâm Ngư; Công nghệ; Kinh tế.
            2. Địa điểm: Phòng họp A, tầng 4, nhà A1.
            3. Thành phần tham dự kiểm tra chéo
            - Đoàn kiểm tra của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ.
            - Đại diện các đảng bộ bộ phận, các chi bộ.
III. QUY TRÌNH KIỂM TRA
            1. Trước mỗi buổi kiểm tra, các đồng chí Bí thư sẽ được phát 1 danh sách phân công kiểm tra chéo, 1 bảng tổng hợp kết quả kiểm tra chéo của các đảng bộ bộ phận, các chi bộ và 1 bảng chấm điểm của đơn vị mà mình sẽ kiểm tra chéo.
            2. Sau khi chấm xong, đề nghị các đồng chí Bí thư gửi Bảng chấm điểm kiểm tra chéo; Chương trình công tác Đảng và Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2010; các biên bản hoặc sổ ghi biên bản họp Đảng ủy bộ phận, họp Chi ủy chi bộ và sinh hoạt chi bộ trong năm 2010 lại cho Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ.
            3. Các thành viên trong Đoàn kiểm tra của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ có trách nhiệm giám sát việc kiểm tra chéo giữa các đảng bộ bộ phận, chi bộ.
            4. Sau buổi kiểm tra, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ sẽ họp, kết luận và làm báo cáo gửi cho Ban Thường vụ Đảng ủy chấm điểm và xếp loại chính thức cho các đảng bộ bộ phận, các chi bộ.
IV. VỀ THANG ĐIỂM KIỂM TRA CHÉO
            1. Thang điểm
Theo Bảng chấm điểm xếp loại đảng bộ bộ phận, chi bộ năm 2010 do Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành.
            2. Điểm bị trừ
Nếu các đảng bộ bộ phận, chi bộ không có các nội dung sau đây thì sẽ bị trừ điểm và tính vào điểm tổng:
 

TT
Tiêu chí
Điểm bị trừ
1.    
Nộp Đảng phí không đúng thời gian quy định
-2
2.      
Không có văn bản báo cáo với Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ về công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật cán bộ
-5
3.    
Không có chương trình công tác Đảng năm 2010
-2
4.    
Chi uỷ không họp chuẩn bị cho nội dung sinh hoạt chi bộ
-2/kỳ
5.    
Thiếu mỗi kỳ sinh hoạt/12 kỳ/năm
-1/kỳ
6.    
Không có sinh hoạt chuyên đề
-2
7.    
Ghi biên bản sinh hoạt chi bộ không đúng quy định
-1/kỳ
8.      
Không có báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
-5
9.    
Không ghi đầy đủ thông tin trong sổ danh sách đảng viên
-2
10.  
Không ghi đầy đủ thông tin trong sổ giới thiệu sinh hoạt Đảng
-2
11.  
Xét chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị không đúng thời gian quy định
-2/người
12.  
Không có chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2010
-5
13.  
Có tổ chức đảng và đảng viên bị thi hành kỷ luật trong năm 2010
-3
14.  
Hồ sơ kiểm tra, giám sát lưu trữ không đầy đủ, thực hiện không đúng quy trình
-5

 
Nơi nhận:                                                                           T/M UBKT ĐẢNG UỶ
 - Như trên.                                                                               CHỦ NHIỆM
- Đảng uỷ (báo cáo).                                                                        Đã ký
 - Lưu Văn phòng Đảng ủy.
 
                                                                                                 Ngô Đình Phương

QD_thanh_lap_doan_kiem_tra_cheo_2010_101512170853.doc 


 

Huong_dan_Kiem_tra_cheo_xep_loai_2010_101612015459.doc
 

Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh