Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU      ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN

  Hoạt động Đảng - Đoàn thể
04/01/2011
Thông tri triệu tập Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVII

 

            ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH               Vinh, ngày 04 tháng 01  năm 2011
                                *
                   Số 01-TT/TV
 
THÔNG TRI
Triệu tập Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVII
 
 
Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 03/12/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng uỷ Trường Đại học Vinh quyết định triệu tập hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVII. 
1. Thành phần tham dự:
- Đảng uỷ, Ban Giám hiệu;
- Cán bộ, công chức toàn Trường;
- Ban Chấp hành các đoàn thể cấp Trường;
- Đảng viên toàn Đảng bộ.
2. Nội dung hội nghị:
Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015.
3. Thời gian: 1 buổi, bắt đầu từ 13 giờ 30 phút ngày 08/01/2011.
4. Địa điểm:  Hội trường A, Trường Đại học Vinh.
 
Nhận được Thông tri này, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường yêu cầu Văn phòng Đảng uỷ thông báo cho các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Giám hiệu; Trưởng các đơn vị, Trưởng các đoàn thể thông báo cho đại biểu của đơn vị mình sắp xếp công việc tham dự hội nghị đầy đủ, đúng thời gian quy định.
 
 
Nơi nhận:                                                                             T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Như mục 1,                                                                                      BÍ THƯ
- Lưu: Văn phòng Đảng uỷ.
                                                                                                             (Đã ký)

                                                                                                  Đinh Xuân Khoa

Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh