Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU      ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN

  Hoạt động Đảng - Đoàn thể
14/02/2011
Thông báo nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phiên tháng 1/2011

 

         ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                            Vinh, ngày 28 tháng 1 năm 2011
                              *            
                   Số 68-TB/TV
 
THÔNG BÁO
nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (khóa XXX)
phiên tháng 1 năm 2011
 
 
Ngày 28 tháng 1 năm 2011, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (khoá XXX) đã tổ chức hội nghị với các nội dung sau:
I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 1 NĂM 2011
            Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng các ban của Đảng ủy, báo cáo kết quả công tác tháng 1 năm 2011.
Ban Thường vụ Đảng uỷ đã tổ chức thảo luận và rút kinh nghiệm.
II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
1. Xét kết nạp Đảng
            Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã chuẩn y đề nghị của Đảng bộ bộ phận các khoa: Toán học, Hóa học, Giáo dục chính trị, Kinh tế và các chi bộ: khoa Luật, khoa Giáo dục quốc phòng, phòng Kế hoạch - Tài chính kết nạp các quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:
 

1.       
Phạm Thị Trang,
Sinh viên lớp 48A khoa Toán học,
2.       
Nguyễn Thị Ngọc Anh,
Sinh viên lớp 48B khoa Toán học,
3.       
Phạm Thị Thùy Linh,
Sinh viên lớp 48B khoa Toán học,
4.       
Phạm Thị Thanh Tâm,
Sinh viên lớp 48B khoa Toán học,
5.       
Nguyễn Đức Phú,
Sinh viên lớp 47K khoa Hóa học,
6.       
Nguyễn Văn Tỵ,
Sinh viên lớp 47K khoa Hóa học,
7.       
Trương Thị Anh,
Sinh viên lớp 48A khoa Hóa học,
8.       
Đoàn Thị Ngọc,
Sinh viên lớp 48A khoa Hóa học,
9.       
Phạm Thị Thanh Thúy,
Sinh viên lớp 48A khoa Hóa học,
10.   
Phan Thị Ngọc Mai,
Sinh viên lớp 48B khoa Hóa học,
11.   
Nguyễn Văn Hùng,
Sinh viên lớp 48B khoa Hóa học,
12.   
Lương Thị Minh Ngân,
Sinh viên lớp 48K khoa Hóa học,
13.   
Nguyễn Thị Loan,
Sinh viên lớp 49A khoa Hóa học,
14.   
Ngô Thị Hiền,
Sinh viên lớp 48A khoa Giáo dục chính trị,
15.   
La Thị Thắm,
Sinh viên lớp 48A khoa Giáo dục chính trị,
16.   
Lê Thị Thiết,
Sinh viên lớp 48A khoa Giáo dục chính trị,
17.   
Nguyễn Đức Anh,
Sinh viên lớp 48B khoa Giáo dục chính trị,
18.   
Nguyễn Quang Thành,
Sinh viên lớp 48B khoa Giáo dục chính trị,
19.   
Nguyễn Thị Hoài Thu,
Sinh viên lớp 48B khoa Giáo dục chính trị,
20.   
Nguyễn Huy Công,
Sinh viên lớp 48B khoa Kinh tế,
21.   
Nguyễn Thị Nguyệt,
Sinh viên lớp 48B khoa Kinh tế,
22.   
Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh,
Sinh viên lớp 48B khoa Kinh tế,
23.   
Trần Thị Thương,
Sinh viên lớp 48B khoa Kinh tế,
24.   
Nguyễn Thị Kim Anh,
Sinh viên lớp 48B khoa Luật,
25.   
Phan Thị Hoài,
Sinh viên lớp 48B khoa Luật,
26.   
Lê Thị Liên,
Sinh viên lớp 48B khoa Luật,
27.   
Hồ Trọng Hữu,
Sinh viên lớp 49B khoa Luật,
28.   
Trần Ngọc Bản,
Sinh viên lớp 48A khoa Giáo dục quốc phòng,
29.   
Vũ Văn Danh,
Sinh viên lớp 48A khoa Giáo dục quốc phòng,
30.   
Đoàn Quang Dũng,
Sinh viên lớp 48A khoa Giáo dục quốc phòng,
31.   
Nguyễn Trung Hiếu,
Sinh viên lớp 48A khoa Giáo dục quốc phòng,
32.   
Trần Ngọc Hùng,
Sinh viên lớp 49A khoa Giáo dục quốc phòng,
33.   
Trần Tú Khánh,
Cán bộ phòng Kế hoạch - Tài chính,

 
Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đảng bộ bộ phận, chi bộ thông báo cho cán bộ, đảng viên, quần chúng biết, nếu ai có ý kiến gì thì phản ánh về Văn phòng Đảng uỷ trước ngày 6/2/2011 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ra quyết định chuẩn y.
2. Xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị
            Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã chuẩn y đề nghị của Đảng ủy bộ phận các khoa: Hóa học, Sinh học, Giáo dục chính trị và các chi bộ: phòng Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra Giáo dục - Đảm bảo chất lượng chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị sau đây:
 

1.       
Lưu Trường Giang,
Sinh viên lớp 47K khoa Hóa học,
2.       
Nguyễn Thị Hương Giang,
Sinh viên lớp 47K khoa Hóa học,
3.       
Nguyễn Thị Thanh Nga,
Sinh viên lớp 47K khoa Hóa học,
4.       
Đoàn Thị Thảo,
Sinh viên lớp 47K khoa Hóa học,
5.       
Trần Thị Hoài Thuận,
Sinh viên lớp 47K khoa Hóa học,
6.       
Lê Duy Linh,
Cán bộ khoa Sinh học,
7.       
Lê Thị Hồng Thủy,
Sinh viên lớp 48A khoa Giáo dục chính trị,
8.       
Đặng Thị Thu Hiền,
Cán bộ phòng Kế hoạch - Tài chính,
9.       
Trần Thị Thu Liên,
Cán bộ phòng Kế hoạch - Tài chính,
10.   
Hồ Việt Dũng,
Cán bộ Trung tâm Đảm bảo chất lượng,

 
III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ
1. Về công tác tổ chức
Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất về chủ trương thành lập Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm trực thuộc Trường để phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Trường.
2. Về kiện toàn cấp ủy
­Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã chuẩn y đề nghị của các đơn vị về kiện toàn cấp ủy:
- Đồng chí Vũ Ngọc Sáu, Trưởng khoa Xây dựng, giữ chức Bí thư Đảng bộ bộ phận khoa Xây dựng nhiệm kỳ 2010-2015.
- Đồng chí Thái Đức Kiên, Phó Trưởng khoa Xây dựng, giữ chức Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận khoa Xây dựng nhiệm kỳ 2010-2015; Bí thư Chi bộ cán bộ khoa Xây dựng nhiệm kỳ 2010-2013.
- Đồng chí Trần Ngọc Long, Phó Trưởng khoa Xây dựng, giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận khoa Xây dựng nhiệm kỳ 2010-2015 thay cho đồng chí Nguyễn Thanh Hưng xin rút khỏi Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận khoa Xây dựng nhiệm kỳ 2010-2015.
- Đồng chí Nguyễn Hoa Lư, Phó Trưởng khoa Điện tử Viễn thông, giữ chức Bí thư Chi bộ khoa Điện tử Viễn thông nhiệm kỳ 2010-2013.
- Đồng chí Lưu Tiến Hưng, Trưởng khoa Điện tử Viễn thông, giữ chức Phó Bí thư Chi bộ khoa Điện tử Viễn thông nhiệm kỳ 2010-2013.
3. Về bổ nhiệm cán bộ
Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và nhất trí đề nghị đồng chí Hiệu trưởng Nhà trường bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Vật lý nhiệm kỳ 2008-2013:
- Đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Trưởng Bộ môn Quang học - Quang phổ khoa Vật lý, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Vật lý nhiệm kỳ 2008-2013.
4. Ban Thường vụ Đảng ủy đã thảo luận và thống nhất phân công đồng chí Ngô Sỹ Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, phụ trách, theo dõi hoạt động của Chi bộ khoa Điện tử Viễn thông.
IV. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, HỢP TÁC QUỐC TẾ
Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe và thảo luận về việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, công tác kiểm định chất lượng, thanh tra giáo dục và hợp tác quốc tế với các nội dung cụ thể như: việc mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến; việc xây dựng chương trình chi tiết, biên soạn giáo trình, xây dựng ngân hàng đề thi cho hệ đào tạo Sau đại học; việc quản lý hoạt động của Khoa đào tạo Sau đại học; kết quả hoạt động thanh tra năm 2010; kế hoạch tổng kết năm học 2010-2011...
V. CÔNG TÁC KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, CƠ SỞ VẬT CHẤT, ĐỜI SỐNG
Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe và thảo luận về việc triển khai thực hiện các dự án xây dựng, công tác kế hoạch - tài chính và cơ sở vật chất với các nội dung chủ yếu như công tác giải ngân năm 2010 và kế hoạch ngân sách năm 2011; kế hoạch thanh tra việc thanh quyết toán một số nội dung trong hoạt động đào tạo; kế hoạch trực Tết Nguyên đán Tân Mão...
VI. CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN
Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và cho ý kiến về việc thực hiện các văn bản của cấp trên, bao gồm:
- Hướng dẫn số 37-HD/VPTW ngày 20/12/2010 của Văn phòng Trung ương về mức tiền thưởng các hình thức khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên.
- Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 22/12/2010 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI.
- Báo cáo số 42-BC/BTCTU ngày 27/12/2010 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2010.
- Thông tri số 01-TT/TU ngày 27/12/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo đại hội đại biểu hội phụ nữ các cấp tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011-2016.
- Quyết định số 342-QĐ/TW ngày 28/12/2010 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về chế độ đảng phí.
- Chương trình số 01-CTr/TU ngày 29/12/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát năm 2011.
- Hướng dẫn số 124-HD/BTGTW ngày 04/01/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2011.
- Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 05/01/2011 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
- Kế hoạch số 183-KH/BTGTW ngày 11/01/2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2011).
- Kế hoạch số 04-KH/TU ngày 10/01/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra 5 năm thực hiện Đề án 02-ĐA/TU.
- Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 11/01/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 02-ĐA/TU và xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tổ chức thực hiện giai đoạn 2011-2015.
- Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 11/01/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 02-ĐA/TU và xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tổ chức thực hiện giai đoạn 2011-2015.
- Báo cáo số 16-BC/TGTU ngày 19/01/2011 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về kết quả thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2010; phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.
- Công văn số 41-CV/TGTU ngày 19/01/2011 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về yêu cầu báo cáo nhanh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Mão 2011.
- Báo cáo số 12-BC/TU ngày 25/01/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2010.
VII. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 2 NĂM 2011
1. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2011); kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, đón Tết Tân Mão 2011 một cách vui tươi, an toàn, lành mạnh và tiết kiệm.
2. Tổ chức việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
3. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 3399/CT-BGDĐT ngày 16/08/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010-2011 và Thông báo số 576/TB-BGDĐT ngày 23/09/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thông báo Kết luận của Bộ trưởng tại hội nghị tổng kết năm học 2009-2010 và triển khai nhiệm vụ năm học 2010-2011 khối các trường đại học, cao đẳng.
4. Chỉ đạo xây dựng Chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2011-2020.
 
Nơi gửi:                                                                                                 T/M BAN THƯỜNG VỤ
   - Tỉnh uỷ Nghệ An,                                                                                        BÍ THƯ
   - Hiệu trưởng Nhà trường,
   - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ,                                                         
   - Các ban của Đảng uỷ,                                                                             (Đã ký)
   - Các đoàn thể,
   - Lưu Văn phòng Đảng ủy.
                                                                                                                    Đinh Xuân Khoa
 
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh