Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU      ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN

  Hoạt động Đảng - Đoàn thể
25/09/2009
Kế hoạch kiểm tra việc thi hành Điều lệ Đảng (khoá X)

Thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 10/9/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kế hoạch kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xây dựng kế hoạch kiểm tra như sau.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Đánh giá đúng thực trạng tình hình lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thi hành Điều lệ Đảng khóa X, các quy định, hướng dẫn của Trung ương; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của tổ chức đảng; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân.
2. Qua kiểm tra góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Điều lệ Đảng của các tổ chức đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; tăng cường đoàn kết nội bộ và thực hiện dân chủ, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.
3. Phát hiện, đề xuất những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.
II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA
1. Nội dung kiểm tra
1.1 Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng
a. Sự lãnh đạo của cấp ủy trong việc quán triệt Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương; tiến độ, thời gian tổ chức quán triệt; tài liệu phục vụ học tập, quán triệt. Kết quả việc quán triệt cho các đối tượng: cấp ủy, đảng viên.
b. Nhận xét mặt được, mặt còn tồn tại, kinh nghiệm, nguyên nhân.
1.2. Kiểm tra việc thực hiện một số nội dung của Điều lệ Đảng; các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng
a. Về đảng viên
- Kiểm tra việc chấp hành nhiệm vụ của đảng viên trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng, qua đó nêu rõ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên.
- Kiểm tra tổ chức đảng, cấp ủy đảng từng cấp trong việc đảm bảo các quyền của đảng viên được quy định tại Điều 3 của Điều lệ Đảng.
   - Kiểm tra công tác kết nạp đảng viên: bảo đảm phương châm, phương hướng, tiêu chuẩn, nguyên tắc, thủ tục, hồ sơ kết nạp đảng viên; các giải pháp tạo nguồn, tổ chức giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng. Những vướng mắc trong thực tế.
- Kiểm tra việc thực hiện Quy định về những đảng viên không được làm.
            b. Về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy của Đảng ở các cấp
           - Kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, củng cố tổ chức bộ máy của Đảng ở các cấp:
+ Thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách đối với cấp ủy và tổ chức đảng các cấp.
+ Việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy.
- Về thực hiên nguyên tắc tự phê bình và phê bình.
             c. Về tổ chức cơ sở đảng
          - Kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Khó khăn, vướng mắc, bất cập khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình. Kiến nghị, đề xuất để hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng.
           - Kiểm tra việc chấp hành chế độ, nội dung sinh hoạt chi bộ theo quy định. Kiến nghị về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
            - Về đảng bộ bộ phận: kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của đảng bộ bộ phận. Những bất cập, hạn chế của đảng bộ bộ phận.
             d. Về nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy và tổ chức đảng
          Kiểm tra vai trò của cấp ủy đảng trong việc lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.
             e. Về khen thưởng, kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên
            - Kiểm tra việc thực hiện chế độ khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định hiện hành.
- Kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên.
            g. Cấp ủy đảng lãnh đạo đoàn thanh niên
           - Kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, kiến nghị những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi.
            - Kiểm tra sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với tổ chức đoàn cùng cấp về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức, cán bộ.
1.3. Đối tượng kiểm tra
   - Các chi bộ, các đảng bộ bộ phận.
        1.4. Phương pháp kiểm tra
- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ tiến hành tự kiểm tra dưới sự chỉ đạo của đồng chí bí thư; tự đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức quán triệt và thực hiện nội dung kiểm tra phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.
               - Ban Thường vụ Đảng uỷ trực tiếp chỉ đạo kiểm tra và đánh giá kết quả  việc quán triệt, thi hành Điều lệ Đảng ở một số đảng bộ bộ phận, chi bộ. Giao cho đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ chủ trì các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ, mỗi đoàn có từ 3-5 cán bộ, do đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra tham mưu Ban Thường vụ Đảng uỷ quyết định.
III. THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1. Ngày 21/9/2009, Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành Kế hoạch kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng khoá X.
2. Từ ngày 22/9/2009 đến ngày 30/9/2009 các đảng bộ bộ phận, các chi bộ tự kiểm tra; chậm nhất đến ngày 30/9/2009, báo cáo kết quả tự kiểm tra cho Ban Thường vụ Đảng uỷ (qua Văn phòng Đảng ủy).
3. Từ 1/10/2009 đến 10/10/2009, Ban Thường vụ Đảng ủy thành lập các đoàn kiểm tra việc thi hành Điều lệ Đảng ở các đảng bộ bộ phận, chi bộ, chậm nhất đến 10/10/2009, gửi báo cáo lên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy).
4. Từ 10/10/2009 đến 30/10/2009, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ về kiểm tra việc thi hành Điều lệ Đảng của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường và các đảng bộ bộ phận, chi bộ.
Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đảng bộ bộ phận, các chi bộ kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ xem xét, chỉ đạo giải quyết./.
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh