Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU      ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN

  Thông báo
01/06/2012
Thông báo mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2012

           510_2012_CV_mo_lop_dang_vien_moi_2012_120106111658.doc

             ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                                                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                     
                           *                                                      
                  Số 510-CV/TV                                                      Nghệ An, ngày 30 tháng 5 năm 2012
             V.v. mở lớp bồi dưỡng lý luận
      chính trị cho đảng viên mới năm 2012
 
                             Kính gửi:  
                                                - Các đảng bộ bộ phận,
                                                - Các chi bộ.
 
 
Thực hiện Chương trình công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2012 của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường quyết định mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.
Thời gian: 7 ngày, khai mạc vào 19 giờ thứ Sáu ngày 08/6/2012.
Địa điểm: Hội trường A - Trường Đại học Vinh
Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đề nghị các đảng uỷ bộ phận, các chi uỷ chi bộ lập danh sách đảng viên chưa học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới (có mẫu kèm theo) và gửi về Văn phòng Đảng uỷ trước ngày 06/6/2012.
Nhận được Công văn này, đề nghị Bí thư các chi bộ thông báo cho các đồng chí đảng viên dự bị (chưa học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới), các đồng chí đảng viên mới kết nạp tham dự đầy đủ, đúng thời gian quy định.
 
 
Nơi nhận:                                                                      T/M BAN THƯỜNG VỤ
 - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,                                                               BÍ THƯ
 - Các đảng bộ bộ phận,
 - Các chi bộ.
 - Lưu Văn phòng Đảng ủy.
  
                                     
 
                                                                                                   Đinh Xuân Khoa
 
  


 

 
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
       CHI BỘ                                                                        
           Số          -CV/CB                                                         Nghệ An, ngày      tháng 6 năm 2012
                            *
DANH SÁCH
đảng viên dự bị tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị
cho đảng viên mới năm 2012
           

 TT
Họ và tên
Ngày sinh
Quê quán
Ngày vào Đảng
1.       
 
 
 
 
2.       
 
 
 
 
3.       
 
 
 
 
4.       
 
 
 
 
5.       
 
 
 
 
6.       
 
 
 
 
7.       
 
 
 
 
8.       
 
 
 
 
9.       
 
 
 
 
10.  
 
 
 
 

 
 
Nơi nhận:                                                                                        T/M CHI BỘ
 - BTV Đảng ủy.                                                                                  BÍ THƯ
- Lưu chi bộ.
 
 
 
 
                                                                                                     
 
                                                                                                   
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh