Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU      ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN

  Thông báo
10/06/2012
Hướng dẫn làm bài thu hoạch lớp đảng viên mới năm 2012

 

         ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                       Nghệ An, ngày 10 tháng 6 năm 2012
                             *
 
HƯỚNG DẪN
làm bài thu hoạch lớp bồi dưỡng lý luận chính trị
cho đảng viên mới năm 2012
 
 
I. NỘI DUNG CÂU HỎI
1. Phân tích, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam?
2. Phân tích tư tưởng chỉ đạo phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế?
3. Trình bày mục tiêu và những giải pháp chủ yếu tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới?
4. Nêu những nội dung công tác xây dựng Đảng ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay?
5. Nội dung phấn đấu rèn luyện của người đảng viên trong giai đoạn hiện nay?
6. Những kiến nghị, đề xuất, góp ý của anh/chị đối với Đảng ủy Trường Đại học Vinh?
 
II. HÌNH THỨC TRÌNH BÀY
1.     Bài viết tay trên một mặt giấy A4, đóng thành tập.
2.     Trang bìa yêu cầu ghi rõ:
+ Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Đảng bộ Trường Đại học Vinh.
+ Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2012.
+ Họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, ngày vào Đảng, tên chi bộ nơi sinh hoạt Đảng hiện tại.
 
III. THỜI GIAN NỘP BÀI THU HOẠCH
Các học viên trực tiếp nộp bài tại Văn phòng Đảng ủy từ ngày 11/6/2011 đến 15/6/2012.
 
IV. THỜI GIAN NHẬN CHỨNG CHỈ LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI
            Từ ngày 01/7/2012: các học viên nhận chứng chỉ lớp đảng viên mới tại Văn phòng Đảng ủy.
 
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh