Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU      ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN

  Thông báo
27/06/2012
Hướng dẫn việc học tập một số tác phẩm của chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và đơn vị

 

           ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                Nghệ An, ngày 25 tháng 6 năm 2012
                            *               
               Số 539-HD/TV
 
HƯỚNG DẪN
Việc học tập một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh
trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các đơn vị
 
           
Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 14/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cùng với nội dung học tập chuyên đề năm 2012 trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, các đơn vị và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, Ban Thường vụ Đảng ủy hướng dẫn việc học tập một số tác phẩm: “Đường cách mệnh”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chủ đề: Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị.
- Cung cấp thêm tài liệu, tư liệu để xây dựng nội dung sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức đảng, đoàn thể, đơn vị và tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên.
- Bảo đảm thực hiện đúng phương pháp học tập đối với cán bộ, đảng viên là đưa vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức đảng, đoàn thể, đơn vị.
II. NỘI DUNG HỌC TẬP VÀ LIÊN HỆ
            1. Tấm gương đạo đức suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
            2. Tư cách người cán bộ, đảng viên gắn với việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức ở từng chi bộ, đơn vị và việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
            3. Giải pháp nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, gắn với quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
            III. HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ VÀ TUYÊN TRUYỀN VỀ CÁC TÁC PHẨM CỦA BÁC
            - Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, các đơn vị, các đồng chí đứng đầu cấp ủy, đơn vị chỉ đạo và chuẩn bị nội dung về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác theo các tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp và các tài liệu hiện có, đồng thời thảo luận, liên hệ để xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên từng đơn vị.
            - Hai tác phẩm: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức nghiên cứu trong khóa X, nay đưa vào nội dung sinh hoạt thường kỳ, gắn với học tập chuyên đề năm 2012 “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
            - Nghiên cứu tác phẩm “Đường cách Mệnh” của Bác trong sinh hoạt thường kỳ, đồng thời gắn với công tác tuyên truyền kỷ niệm 85 năm xuất bản tác phẩm (1927-2012).
            - Việc tổ chức giới thiệu, học tập các chuyên đề, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh cần tùy theo điều kiện cụ thể của từng đơn vị; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không gây lãng phí, tốn kém.
            - Thời gian: Thực hiện từ tháng 6 năm 2012.
            - Tài liệu: “Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên Giáo Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phát hành. Website của Đảng ủy sẽ đăng toàn văn các tác phẩm.
            IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
            1. Các cấp ủy đảng chịu trách nhiệm triển khai học tập, nghiên cứu tại đơn vị, báo cáo việc học tập với Ban Thường vụ Đảng ủy Trường để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy Nghệ An thông qua Văn phòng Đảng ủy.
            2. Ban Tuyên giáo Đảng ủy và Văn phòng Đảng ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường chỉ đạo việc triển khai nghiên cứu, học tập và công tác tuyên truyền trong toàn Đảng bộ.
           
 
Nơi nhận:                                                                           T/M BAN THƯỜNG VỤ
 - Tỉnh uỷ Nghệ An,                                                                            BÍ THƯ
- Hiệu trưởng Nhà trường,
- Đảng uỷ, các ban của Đảng uỷ,
- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,
- Các đoàn thể,
- Lưu Văn phòng Đảng uỷ.         
                                                                                            
                                                                                                    Đinh Xuân Khoa
 
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh