Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU      ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN

  Thông báo
29/06/2012
Quyết định thành lập Ban Tổ chức chương trình “bữa cơm miễn phí - tiếp sức mùa thi” dành cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn dự thi tuyển sinh đại học năm 2012 tại cụm thi Vinh

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 

Số: 1863/QĐ-ĐHV

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                    Nghệ An, ngày 28 tháng 6  năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Tổ chức chương trình “bữa cơm miễn phí - tiếp sức mùa thi” dành cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn dự thi tuyển sinh đại học năm 2012

 tại cụm thi Vinh

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 

Căn cứ Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg, ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học sư phạm Vinh thành Trường Đại học Vinh;

Căn cứ “Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/210 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ kế hoạch tổ chức các chương trình hỗ trợ sinh viên trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2012 của nhà trường;

Xét đề nghị của Ông Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp,

 

                                             QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức chương trình “bữa cơm miễn phí - tiếp sức mùa thi” dành cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn dự thi tuyển sinh đại học năm 2012 tại cụm thi Vinh, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1.

Ông Lê Công Đức, Giám đốc Trung tâm HTSV & QHDN

Trưởng ban

2.

Ông Đoàn Văn Minh, Phó Giám đốc Trung tâm HTSV & QHDN

Phó ban trực

3.

Ông Lê Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Hội sinh viên Trường

Phó ban

4.

Ông Nguyễn Ngọc Quyến, chuyên viên Trung tâm HTSV & QHDN

Ủy viên

5.

Bà Phạm Thị Quỳnh Như, chuyên viên Trung tâm HTSV & QHDN

Ủy viên

6.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ nhiệm CLB “Mái ấm trường Vinh”

Ủy viên

7.

Bà Nguyễn Thị Dung, Phó Chủ nhiệm CLB Khởi nghiệp

Ủy viên

8.

Ông Đỗ Văn Chung, thành viên CLB Khởi nghiệp

Ủy viên

 

Điều 2. Ban Tổ chức chương trình có trách nhiệm triển khai, tổ chức, đánh giá, tổng kết chương trình “bữa cơm miễn phí - tiếp sức mùa thi” dành cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn dự thi tuyển sinh đại học năm 2012 tại cụm thi Vinh theo đúng yêu cầu, mục đích đề ra.

 

 

Điều 3. Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp; Trưởng các đơn vị liên quan và các ông bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                                                           

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- Các cơ quan, doanh nghiệp (để p/h);

- Các đơn vị liên quan (để p/h);

- Đoàn TN, Hội sinh viên (để p/h);

- Gửi qua Website, eOffice;

- Lưu HCTH, HTSV&QHDN.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Ngô Đình Phương

Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh