Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU      ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN

  Thông báo
11/07/2012
Về việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 2011, ước thực hiện kế hoạch 2012 và cung cấp số liệu phục vụ xây dựng dự toán ngân sách năm 2013
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
--------------------------
Số: 1921/ĐHV-KHTC
V/v đánh giá tình hình thực hiện KH 2011, ước thực hiện KH 2012 và cung cấp số liệu phục vụ xây dựng dự toán ngân sách năm 2013
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------------------------------

KHẨN
 
 
Nghệ An, ngày 10 tháng 7 năm 2012

 

                        Kính gửi:         - Thủ trưởng các đơn vị liên quan trong toàn Trường;
                                                 - Trường THPT Chuyên;
                                                 - Trường Mầm non Thực hành.
 
      Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ NSNN 3 năm 2013-2015; Căn cứ Thông tư số 99/2012/TT-BTC ngày 19/6/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, ngày 26/6/2012 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 4006/BGDĐT-KHTC về hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và công văn số 4085/BGDĐT-CSVCTBTH về hướng dẫn xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2013, đồng thời yêu cầu các đơn vị nộp báo cáo đánh giá và dự toán về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/7/2012.
      Để phục vụ cho công tác đánh giá kế hoạch và xây dựng dự toán ngân sách năm 2013 được kịp thời và chính xác, Hiệu trưởng yêu cầu, Phòng Kế hoạch – Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan trong toàn trường khẩn trương hoàn thiện báo cáo đánh giá tính hình thực hiện kế hoạch năm 2011, ước thực hiện 2012 và dự toán năm 2013 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi về Phòng Kế hoạch – Tài chính trước 15h ngày 15/07/2012 để phòng tổng hợp số liệu và xây dựng dự toán trình Bộ phê duyệt đúng thời hạn.
      Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị trong toàn trường khẩn trương bố trí người triển khai báo cáo đánh giá và cung cấp số liệu liên quan đến đơn vị mình gửi về Phòng Kế hoạch – Tài chính đúng thời gian quy định, báo cáo của các đơn vị cần khái quát được tình hình thu – chi của đơn vị mình trong năm đối với các đơn vị trực thuộc, các khoa đào tạo, các Trung tâm, các đơn vị trực thuộc, khối phòng ban dự án cần nếu chi tiết các vấn đề còn tồn tại cần tiếp tục thực hiện, kế hoạch triển khai các nội dung trong năm tới. Nếu quá thời hạn trên mà đơn vị nào chưa cung cấp làm ảnh hưởng đến công tác xây dựng dự toán ngân sách năm 2013 trình Bộ không đúng thời gian quy định thì Thủ trưởng đơn vị đó sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Hiệu trưởng Nhà trường.
      Chi tiết văn bản hướng dẫn và biểu mẫu liên quan được đăng trên Website nhà trường tại địa chỉ: http://www.vinhuni.edu.vn/Vinhuni/Content/57/index.htm đề nghị các đơn vị tải văn bản hưỡng dấn và các biểu mẫu liên quan của đơn vị mình điền đầy đủ thông tin (font chữ thông nhất chỉ dùng font Times New Roman) rồi gửi về địa chỉ email: Khanhtt@vinhuni.edu.vn hoặc Thinhdhv@gmail.com
      Nhận được thông báo này yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện kịp thời và nộp báo cáo về Phòng Kế hoạch – Tài chính đúng thời hạn quy định./.
 

     Nơi nhận:
      - Như trên;
      - Các Phó Hiệu trưởng phụ trách (để chỉ đạo);
      - Đăng Website, gửi qua eOffice;
      - Lưu KHTC, HCTH.
HIỆU TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
PGS.TS Đinh Xuân Khoa

  
Lưu ý: Giao Phòng HCTH chịu trách nhiệm đôn đốc nhắc các đơn vị lập và nộp đúng thời hạn quy định.
 
 

CV_yeu_cau_121107160620.doc
 

CV_4006_Huong_dan_DuToan_2013_-Dvi_Su_nghiep_(26-6-12)_121107160633.doc
 

Bieu_mau-_Du_toan_2013_-_Dvi_SN_(CV_4006_ngay_26-6-12)_121107160644.xls
 

Copy_of_Bieu_kem_CV_huong_dan_XD_KHNS_2013_121107160653.xls
 

Huong_dan_XD_KHNS_2013-1_121107160705.doc
 

Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh