Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU      ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN

  Thông báo
07/09/2012
Thông báo nội dung hội nghị chuyên đề của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

       ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                  Nghệ An, ngày 05 tháng 9 năm 2012

                             *            

                 Số 799-TB/TV

 

THÔNG BÁO

nội dung hội nghị chuyên đề của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

 

 

Ngày 05 tháng 9 năm 2012, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (khoá XXX) đã tổ chức hội nghị chuyên đề với các nội dung sau:

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Xét kết nạp Đảng

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thông qua đề nghị của Đảng ủy bộ phận khoa Hóa học và Chi ủy Chi bộ khoa Điện tử viễn thông kết nạp các quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

 

1.       

Nguyễn Tân Thành,

Cán bộ giảng dạy khoa Hóa học,

2.       

Nguyễn Trung Kiên,

Sinh viên lớp 49K khoa Điện tử viễn thông,

3.       

Trương Bá Thắng,

Sinh viên lớp 49K khoa Điện tử viễn thông,

4.       

Nguyễn Như Trinh,

Sinh viên lớp 49K khoa Điện tử viễn thông,

5.       

Nguyễn Thúy Hòa,

Sinh viên lớp 52K khoa Điện tử viễn thông,

 

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các chi bộ thông báo cho cán bộ, đảng viên, quần chúng biết, nếu ai có ý kiến gì thì phản ánh về Văn phòng Đảng uỷ Trường trước ngày 11/9/2012 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành quyết định kết nạp.

2. Xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

            Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã chuẩn y đề nghị của Đảng bộ bộ phận khoa Nông Lâm Ngư chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị sau đây:

 

1.         

Võ Thị Thu Hiền,

Sinh viên lớp 49K khoa Nông Lâm Ngư,

2.         

Thân Thị Thúy,

Sinh viên lớp 49K khoa Nông Lâm Ngư,

3.         

Nguyễn Thị Sâm,

Sinh viên lớp 49K khoa Nông Lâm Ngư.

           

II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường ra quyết định kiện toàn và bổ nhiệm Trưởng bộ môn, tổ trưởng cho các đơn vị sau:

- Bổ nhiệm đồng chí Chu Thị Thủy An, Trưởng bộ môn Cơ bản và Phương pháp khoa Giáo dục, giữ chức Trưởng bộ môn Giáo dục tiểu học.

 - Bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Trần Thị Hoàng Yến, Trưởng Bộ môn Phương pháp và hướng dẫn thực hành giáo dục mầm non khoa Giáo dục, giữ chức Trưởng Bộ môn Giáo dục mầm non.

- Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Như An, cán bộ giảng dạy khoa Giáo dục, giữ chức Trưởng Bộ môn Quản lý giáo dục.

- Bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Dương Thị Thanh Thanh, cán bộ giảng dạy khoa Giáo dục, giữ chức Trưởng Bộ môn Tâm lý học.

- Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Chi ủy viên Chi bộ Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm, giữ chức Tổ trưởng Tổ thực hành Sinh - Địa.

2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã chuẩn y đề nghị của các cấp ủy trực thuộc về việc bổ sung và kiện toàn cấp ủy:

- Đồng chí Nguyễn Thị Uyên, cán bộ giảng dạy khoa Công nghệ thông tin, giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, Bí thư Chi bộ học viên, sinh viên khoa Công nghệ thông tin.

- Đồng chí Hoàng Hữu Tính, cán bộ giảng dạy, Bí thư Liên chi đoàn khoa Công nghệ thông tin, giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận khoa Công nghệ thông tin.

- Đồng chí Nguyễn Thị Hoài, cán bộ giảng dạy khoa Địa lý, giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ khoa Địa lý.

3. Giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Nghệ An khóa XVI, nhiệm kỳ 2012-2017

Thực hiện Công văn số 2082/TĐ ngày 31/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An về việc đề nghị Trường Đại học Vinh xem xét, giới thiệu nhân sự tham gia vào Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVI, nhiệm kỳ 2012-2017, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã họp và thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Anh Chương, Tiến sĩ, Bí thư Đoàn trường, vào Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Nghệ An khóa XVI, nhiệm  kỳ 2012-2017.

4. Rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường giai đoạn 2012-2015

Thực hiện Công văn số 1023-CV/TU ngày 30/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và lấy phiếu rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2010-2015 (quy hoạch A3 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt theo Quyết định số 1848-QĐ/TU ngày 22/3/2010). Kết quả đã có 26 đồng chí được quy hoạch vào Ban Chấp hành Đảng bộ Trường (đạt số dư 23,8%); 11 đồng chí được quy hoạch vào Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (đạt số dư 57,1%); 3 đồng chí được quy hoạch chức danh Bí thư Đảng ủy Trường; 4 đồng chí được quy hoạch chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Trường; 2 đồng chí được quy hoạch chức danh Hiệu trưởng Nhà trường; 10 đồng chí được quy hoạch chức danh Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

5. Rà soát, bổ sung quy hoạch Trưởng, Phó 17 đơn vị trực thuộc

Thực hiện Công văn số 1023-CV/TU ngày 30/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và lấy phiếu rà soát, bổ sung quy hoạch Trưởng, Phó 17 đơn vị trực thuộc Trường (có quyết định riêng). Ban Thường vụ Đảng ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền theo dõi, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, luân chuyển, tạo điều kiện cho cán bộ phấn đấu, trưởng thành; hàng năm phải rà soát, đánh giá cán bộ trong quy hoạch, đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đạt yêu cầu, đồng thời bổ sung kịp thời những cán bộ có triển vọng, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy.

6. Cho ý kiến về kế hoạch kiểm điểm, tự phê bình, phê bình tập thể và cá nhân theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Thực hiện Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 09/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 297-KH/TU ngày 23/4/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và đề nghị các đảng bộ bộ phận, các chi bộ, các đơn vị, các đoàn thể tổ chức góp ý kiến đối với tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và thành viên Ban Giám hiệu tập trung vào ba vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay đã nêu tại Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Quy định về những điều đảng viên không được làm, cụ thể:

- Về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và từng đảng viên, của người đứng đầu về tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái.

- Về những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ, nhất là trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, bố trí cán bộ; tình trạng một số trường hợp bố trí cán bộ không đúng, ảnh hưởng đến uy tín cơ quan lãnh đạo, quản lý, sự phát triển của ngành và Nhà trường.

- Về những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là người đứng đầu.

Việc lấy ý kiến giúp tập thể lãnh đạo và cá nhân từng đồng chí lãnh đạo Nhà trường có cơ sở tự đánh giá, xây dựng báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình nghiêm túc, khách quan, trung thực làm rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhằm giải quyết tốt ba vấn đề cấp bách mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã đề ra, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của lãnh đạo Nhà trường.

 

 

Nơi nhận:                                                                             T/M BAN THƯỜNG VỤ

   - Tỉnh uỷ Nghệ An,                                                                         BÍ THƯ

   - Hiệu trưởng Nhà trường,

   - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ,                                                         

   - Các ban của Đảng uỷ,

   - Các đoàn thể,

   - Lưu Văn phòng Đảng ủy.

                                                                                                   Đinh Xuân Khoa

 

 

 

Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh