Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU      ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN

  Thông báo
05/08/2013
Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI
        ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH            Nghệ An, ngày 26 tháng 7 năm 2013
                            *
                 Số 650-KH/ĐU
 
KẾ HOẠCH
Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận
của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
 
 
            Thực hiện Hướng dẫn số 81-HD/BTGTW ngày 15/5/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 31/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành kế hoạch quán triệt và triển khai thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
   - Giúp cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững các nội dung cơ bản và mới của các chủ trương, quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).
- Xây dựng chương trình hành động (kế hoạch) thực hiện các nghị quyết, kết luận tại đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp.
- Tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên về chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong các kết luận, nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).
- Tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.
2. Yêu cầu
- Mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản và tinh thần của các nghị quyết, kết luận, nhất là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác.
- Việc tổ chức học tập, quán triệt phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức; kết hợp nghe giới thiệu, thảo luận với tự nghiên cứu là chính.
- Việc học tập, quán triệt là trách nhiệm chung của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và của mỗi cán bộ, đảng viên.
- Chú trọng việc tổ chức kiểm tra, giám sát ngay từ khâu tổ chức, học tập, quán triệt cũng như trong quá trình thực hiện ở các cấp, bảo đảm việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả.
II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT
   1. Hội nghị quán triệt cho đảng viên toàn Trường
Tổ chức hội nghị đảng viên toàn Trường để phổ biến, quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI).
a. Thành phần
Đảng viên toàn Đảng bộ Trường Đại học Vinh.
b. Nội dung
Nội dung học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 7 gồm 2 nghị quyết, 3 kết luận và một số nội dung quan trọng khác. Cụ thể:
- Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.
- Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
- Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.
- Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về việc tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
- Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.
- Một số vấn đề về chủ trương quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; kết quả sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và những công việc cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.
- Thảo luận chương trình hành động (kế hoạch) thực hiện các nghị quyết, kết luận hội nghị.
c. Tài liệu
- Văn kiện Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI).
- Tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn phục vụ việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI).
- Dự thảo kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường.
d. Báo cáo viên
Đồng chí Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.
e. Thời gian
- Ngày 10/8/2013 tại Hội trường A.
2. Hội nghị của các đơn vị, các đoàn thể
a. Thành phần
Tổ chức hội nghị toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên trong các đơn vị.
b. Nội dung
- Giới thiệu những nội dung cơ bản của các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI).
- Triển khai thực hiện kế hoạch của cấp ủy cấp trên.
- Thảo luận thông qua kế hoạch thực hiện của cấp mình.
c. Tài liệu
- Văn kiện Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI).
- Tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn phục vụ việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI).
- Kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận của cấp ủy cấp trên.
- Dự thảo các nghị quyết, kết luận của cấp mình.
d. Báo cáo viên
- Các đồng chí trong Ban Tuyên giáo Đảng ủy.
- Các đồng chí Bí thư cấp ủy, Trưởng các đơn vị, các đoàn thể.
e. Thời gian
- Một buổi, hoàn thành trước 10/9/2013.
3. Tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên
Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, Văn phòng Đảng ủy, Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử của Trường và các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, có chuyên trang, chuyên mục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) để sớm đưa các nghị quyết, kết luận đi vào cuộc sống.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
            1. Văn phòng Đảng uỷ
            - Phối hợp với các ban của Đảng ủy xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường.
- Chuẩn bị kinh phí phục vụ hội nghị: kinh phí cho báo cáo viên, tài liệu, văn phòng phẩm...; làm các thủ tục thanh, quyết toán kinh phí.
 2. Ban Tuyên giáo Đảng uỷ
- Hướng dẫn các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thực hiện Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và cấp ủy cấp trên.
            - Tham mưu các nội dung hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI).
            - Làm ma két hội nghị quán triệt cho đảng viên toàn Trường. Quản lý lớp học bằng các hình thức như điểm danh, kiểm tra số lượng đảng viên, thái độ học tập, có đánh giá, rút kinh nghiệm và đưa vào nội dung thi đua. Báo cáo kết quả tham gia học tập của đảng viên về từng đơn vị.
            - Theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) ở các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể; tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.
            3. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trực thuộc Trường
- Tổ chức hội nghị triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, kết luận cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.
- Tập trung xây dựng chương trình hành động hoặc kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) theo đúng kế hoạch.
4. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy
Cùng với các Ban và Văn phòng Đảng ủy giúp Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI).
5. Các phòng: Quản trị, Quản lý Khoa học - Thiết bị, Hành chính - Tổng hợp
- Chuẩn bị Hội trường A, âm thanh, loa máy cho hội nghị ngày 10/8/2013.
- Chuẩn bị nước uống, bố trí chỗ ngồi cho đảng viên tham dự hội nghị.
6. Phòng Kế hoạch - Tài chính
Cấp phát kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này sau khi đã được Ban giám hiệu phê duyệt.
            Ban Thường vụ Đảng ủy Trường yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Bí thư cấp ủy, Trưởng các đơn vị, các đoàn thể trực thuộc Trường thực hiện nghiêm túc và tăng cường kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), kịp thời báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường theo quy định.
 
 
Nơi nhận:                                                                         T/M BAN THƯỜNG VỤ
 - Tỉnh ủy Nghệ An,                                                                        BÍ THƯ
 - Các ban của Đảng ủy,
 - Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,
 - Các đơn vị, các đoàn thể,
 - Lưu Văn phòng Đảng ủy.
 
                                                                                               Đinh Xuân Khoa
 
 
 
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh