Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU      ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN

  Cơ cấu tổ chức
09/04/2009
Văn phòng Đảng uỷ Trường Đại học Vinh
A. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
 
1. Chức năng:
            - Văn phòng Đảng uỷ là đầu mối nối liền giữa các Ban của Đảng uỷ, các đảng bộ bộ phận, các chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên nhà trường với Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ.
            - Văn phòng Đảng uỷ có chức năng tham mưu, giúp cho Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ tổ chức, điều hành, xử lý công việc hàng ngày của Đảng bộ; làm trung tâm thông tin và tham mưu tổng hợp phục vụ Đảng uỷ, Ban Thường vụ ra các quyết định, nghị quyết và kiểm tra việc thực hiện các quyết định. 
2. Nhiệm vụ:
            - Giúp Ban Thường vụ tổ chức, điều hành, xử lý công việc hàng ngày.
            - Nghiên cứu, tổng hợp, xử lý thông tin và đề xuất biện pháp giải quyết, phục vụ Ban Thường vụ quyết định về hoạt động của Đảng bộ theo trọng tâm được xác định trong từng thời gian, hoặc phát sinh đột xuất.
            - Làm công tác hành chính: văn thư, lưu trữ, khai thác và tổ chức bảo mật các tài liệu, văn kiện của cấp uỷ.
            - Quản lý tài chính, tài sản thuộc Văn phòng.
 
B. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN
 
1. Xây dựng chương trình công tác của Đảng uỷ và Ban Thường vụ
            - Căn cứ nghị quyết đại hội Đảng bộ và ý kiến đề xuất của các đồng chí đảng uỷ viên, các Ban của Đảng uỷ, Văn phòng Đảng uỷ giúp Ban Thường vụ dự thảo chương trình hoạt động toàn khoá để trình Đảng uỷ thông qua.
            - Căn cứ chương trình hoạt động toàn khoá của Đảng uỷ và các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, thông tri của cấp trên, Văn phòng Đảng uỷ giúp Ban Thương vụ dự thảo chương trình công tác hàng năm, 6 tháng hoặc từng quý của Ban Thường vụ thông qua Đảng uỷ trong kỳ họp cuối năm và giữa năm.
            - Căn cứ chương trình công tác 6 tháng hoặc từng quý của Ban Thường vụ Đảng uỷ, những chủ trương của Trung ương, Tỉnh uỷ trong từng thời gian và tình hình cụ thể của Nhà trường, Văn phòng Đảng uỷ dự thảo chương trình công tác hàng tháng, hàng tuần của Ban Thường vụ Đảng uỷ (những công việc tập trung chỉ đạo, bồi dưỡng, ngày họp Ban Thường vụ, nội dung cuộc họp…), thông qua Ban Thường vụ và gửi đến các đảng bộ bộ phận, chi bộ.
2. Văn bản hoá, truyền đạt các quyết định và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Đảng uỷ đến các cấp
            - Theo dõi, kiểm tra đôn đốc quá trình chuẩn bị các dự thảo chương trình hành động, nghị quyết, chỉ thị… của Đảng uỷ và các cuộc họp lấy ý kiến tham gia vào các văn bản đó.
            - Căn cứ chương trình công tác hàng tháng, thay mặt Ban Thường vụ mời họp Ban Chấp hành Đảng uỷ. Giấy mời họp và nội dung họp Đảng uỷ cần gửi trước ngày họp ít nhất 2 ngày, trừ các cuộc họp đột xuất hoặc các vấn đề không cần gửi trước.
            - Trong các phiên họp Đảng uỷ, chuyên viên Văn phòng Đảng uỷ có trách nhiệm nắm danh sách thành viên dự họp, báo cáo với đồng chí chủ trì hội nghị; theo dõi diễn biến hội nghị, tổng hợp ý kiến thảo luận, đề xuất với Ban Thường vụ.
            - Làm công tác thẩm định, chỉnh lý cuối cùng và trình ký ban hành các văn bản, các quyết định của Đảng uỷ, Ban Thường vụ.
            - Phối hợp với các Ban của Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Đảng.
            - Định kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo Đảng uỷ, Ban Thường vụ khái quát các loại vấn đề, số lượng các quyết định của Đảng uỷ, Ban Thường vụ đã ban hành với từng lĩnh vực và những vấn đề cần tiếp tục xử lý.
3. Công tác thông tin tổng hợp
            - Thường xuyên nâng cao chất lượng công tác thông tin phục vụ lãnh đạo, thực hiện đúng chế độ báo cáo cho Đảng uỷ, Ban Thường vụ. Chú trọng bảo đảm thông tin đúng đối tượng, khách quan, trung thực, kịp thời, phản ánh những ý kiến còn khác nhau và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ.
            - Tiếp nhận, phản ánh tình hình của các đảng uỷ bộ phận, chi uỷ hoặc đảng viên về những việc liên quan đến đảng bộ hoặc đảng viên thuộc đảng bộ để giải quyết hoặc trình Ban Thường vụ giải quyết.
            - Giải quyết những công việc mang tính hành chính liên quan đến các cấp uỷ đảng. Đại diện cho Đảng uỷ trước các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong một số trường hợp theo sự uỷ nhiệm của Bí thư Đảng uỷ.
4. Công tác nghiệp vụ đảng viên
            - Tiếp nhận và chuyển sinh hoạt Đảng cho đảng viên.
            - Làm thủ tục đổi, phát thẻ đảng viên, làm lại thẻ đảng viên bị mất, bị hỏng cho đảng viên.
            - Thẩm định hồ sơ kết nạp đảng viên, chuyển chính thức cho đảng viên dự bị.
            - Phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng uỷ tổ chức, quản lý và cấp giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam cho cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên.
            - Phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng uỷ tổ chức, quản lý và cấp giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.
5. Công tác thư từ
            - Tiếp nhận, đăng ký đơn thư của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên gửi Đảng uỷ; tóm tắt nội dung đơn thư, phục vụ quá trình theo dõi giải quyết.
            - Báo cáo với Ban Thường vụ, Đảng uỷ nội dung những đơn thư quan trọng, nhất là những kiến nghị về chủ trương, giải pháp xử lý, những đơn tố cáo tập thể và cá nhân có sai phạm thuộc diện cấp uỷ quản lý.
            - Định kỳ giữa năm và cuối năm sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về những vấn đề nổi lên trong công tác thư từ của Văn phòng Đảng uỷ để báo cáo và kiến nghị với Ban Thường vụ.
6. Công tác văn thư, lưu trữ
            - Tiếp nhận, phát hành công văn đi, đến; bảo quản, sử dụng con dấu của Đảng uỷ đúng quy định. Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ bảo mật công văn giấy tờ đúng thủ tục hành chính.
            - Đánh máy, in ấn, sao lục công văn, tài liệu chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Thường vụ và cấp trên. Thực hiện tốt công tác thông tin liên lạc, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời và thông suốt.
            - Tổ chức bảo quản có hệ thống, an toàn tài liệu lưu trữ của Đảng uỷ theo quy định. 
7. Công tác tài chính, quản trị
            - Lập dự toán thu, chi của Đảng uỷ theo định kỳ, đúng nguyên tắc, đúng thủ tục.
            - Thu, chi, nộp đảng phí đúng quy định.
            - Quản lý tốt tài sản, vật chất, máy móc, trang thiết bị thuộc Văn phòng Đảng uỷ.
- Làm báo cáo quyết toán theo chế độ định kỳ, báo cáo theo yêu cầu của Ban Thường vụ.
 
C. CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
 
1. Quan hệ với Ban Thường vụ Đảng uỷ:
            Văn phòng Đảng uỷ chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Ban Thường vụ Đảng uỷ.
2. Quan hệ với các Ban của Đảng uỷ:
            - Mối quan hệ giữa Văn phòng Đảng uỷ với các Ban của Đảng uỷ là mối quan hệ phối hợp trong hệ thống giúp việc của Đảng uỷ, trong đó Văn phòng Đảng uỷ là cầu nối giúp Ban Thường vụ điều hành hoạt động theo chương trình đã định.
           - Văn phòng Đảng uỷ được quyền yêu cầu các Ban của Đảng uỷ báo cáo chuyên đề do Ban phụ trách theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ và của cấp trên.
3. Quan hệ với các đảng bộ bộ phận, chi bộ:
            - Tham mưu cho Ban Thường vụ xử lý thông tin của các đảng bộ bộ phận, chi bộ (bao gồm các văn bản chỉ đạo, báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.
            - Tổ chức và chuẩn bị các buổi làm việc của Ban Thường vụ với các đảng bộ bộ phận, chi bộ.
            - Thừa lệnh Ban Thường vụ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ đối với các đảng bộ bộ phận, chi bộ.
4. Quan hệ với các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên:
            Giúp Ban Thường vụ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tổ chức này và quá trình triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng thông qua Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Trường.
5. Quan hệ với Văn phòng và các Ban của Tỉnh uỷ Nghệ An:
           
Văn phòng Đảng uỷ thường xuyên liên hệ chặt chẽ với văn phòng và các Ban của Tỉnh uỷ Nghệ An để tiếp nhận thông tin, báo cáo cho Ban Thường vụ Đảng uỷ để xử lý hoặc kịp thời triển khai theo sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ Nghệ An.
 
- Địa chỉ: tầng 2, nhà A1, Trường Đại học Vinh, số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: 0383. 855290.
- Fax: 0383. 3855269
In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh