Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
 
Giới thiệu
 
Tin tức sự kiện
 
Thông báo nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phiên tháng 3 năm 2014Lịch học lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng tháng 3/2014
01/04/201426/03/2014

Ngày 27 tháng 3 năm 2014, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (khoá XXX) đã tổ chức hội nghị với các nội dung sau:

Thực hiện Chương trình công tác năm 2014, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường quyết định mở lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam cho quần chúng là cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên trong toàn Trường. Thời gian: 5 ngày, bắt đầu từ sáng thứ Bảy, ngày 29/3/2014. Địa điểm: Hội trường A, Trường Đại học Vinh.

 
Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đoàn trườngThông báo nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phiên tháng 2 năm 2014
07/03/201427/02/2014

Ngày 27 tháng 2 năm 2014, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã làm việc với Ban Thường vụ Đoàn trường để đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong học kỳ I năm học 2013-2014; chỉ đạo, định hướng trọng tâm công tác Đoàn trong “Năm thanh niên tình nguyện” 2014; chương trình hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên và kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2014). Sau khi nghe đồng chí Bí thư Đoàn trường báo cáo và các ý kiến phát biểu, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và kết luận như sau:

Ngày 27 tháng 2 năm 2014, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (khoá XXX) đã tổ chức hội nghị với các nội dung sau:

 
Hoạt động chuyên đề
 
Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về việc giải phóng Khu nội trú cán bộHướng dẫn làm bài thu hoạch lớp đối tượng Đảng đợt tháng 12/2013
15/04/201431/03/2014

Căn cứ Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, ngày 14/4/2014, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã cho ý kiến về chủ trương giải phóng mặt bằng Khu Nội trú cán bộ để thực hiện chỉnh trang khuôn viên Nhà trường. Để việc giải phóng mặt bằng Khu Nội trú cán bộ được thực hiện đúng tiến độ, Ban Thường vụ Đảng ủy đề nghị các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể thực hiện tốt một số nội dung sau:

 
Công văn của Ban Thường vụ Đảng ủy về chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo"Hướng dẫn thực hiện quy định về chính sách dân số kế hoạch hóa - gia đình
14/03/201413/03/2014

Thực hiện Công văn số 2830-CV/TU ngày 28/2/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo", Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể thực hiện một số nội dung sau đây:

Thực hiện Quyết định số 09-QĐ/TW ngày 24 tháng 3 năm 2011 về bổ sung, sửa đổi Điều 7, Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 15-10-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 19 tháng 9 năm 2012 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 26/6/2009 tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trong tình hình mới; Quyết định số 76/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định một số chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nhà trường hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện một số chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình như sau:

 
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 
Hướng dẫn việc học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"Hướng dẫn việc nghiên cứu, trao đổi, thảo luận một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, đơn vị và các đoàn thể
25/01/201409/09/2013

Thực hiện Hướng dẫn số 96-HD/BTGTW ngày 05/12/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 20/1/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường hướng dẫn các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể triển khai thực hiện như sau:

Thực hiện Hướng dẫn số 90-HD/BTGTW ngày 27/7/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Hướng dẫn số 35-HD/BTGTU ngày 14/8/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc nghiên cứu, trao đổi, thảo luận một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường hướng dẫn việc nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách “Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh” trong sinh hoạt chi bộ, đơn vị và các đoàn thể trong toàn Trường như sau:

 
Quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trịHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tác phong quần chúng, dân chủ, nêu gương
08/05/201313/03/2013

Ngày 03/5/2013, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã ban hành các Quyết định số 232 và 233-QĐ/TV khen thưởng 3 tập thể và 6 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sau đây là toàn văn các quyết định.

Tư tưởng, đạo đức, tác phong, phong cách là một chỉnh thể, tạo nên nhân cách mẫu mực Hồ Chí Minh, là các mặt có liên quan chặt chẽ với nhau. Tư tưởng chi phối đạo đức, tác phong, phong cách; tác phong, phong cách là sự thể hiện, cụ thể hóa tư tưởng, đạo đức. Sinh thời, Bác Hồ là tấm gương thể hiện sinh động và luôn giáo dục cán bộ, đảng viên những nội dung đó. Do vậy, cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tác phong, phong cách Bác Hồ cùng với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác.

 
Đại hội Đảng các cấp
 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạoKế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI
06/11/201305/08/2013

Ngày 4/11/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Thực hiện Hướng dẫn số 81-HD/BTGTW ngày 15/5/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 31/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành kế hoạch quán triệt và triển khai thực hiện như sau:

 
Báo cáo kiểm điểm, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấpHướng dẫn tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015
19/07/201308/03/2013

Việc chuẩn bị và tiến hành đại hội phải theo tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết; coi trọng chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, an toàn, tránh hình thức, lãng phí; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên.

 
Tư liệu về Đảng
 
Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam"“Tự chỉ trích” - một tác phẩm xuất sắc về xây dựng chỉnh đốn Đảng của nguyên cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ
27/07/201213/07/2012

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, xin giới thiệu một số nội dung cơ bản trong tác phẩm “Tự chỉ trích”, một trong những tác phẩm để lại dấu ấn đậm nét về những đóng góp của đồng chí đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giúp cho Đảng giữ được ngọn cờ tiên phong trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc thời bấy giờ.

 
Kỷ niệm 105 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2011): Học tập tấm gương Tổng Bí thư Hà Huy TậpNhận thức về mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta
21/04/201114/04/2011

Tổng Bí thư Hà Huy Tập là một trong những chiến sĩ cộng sản thuộc lớp cán bộ “cốt cán” của Đảng. Từ một người yêu nước, đồng chí đã nhanh chóng trở thành một chiến sĩ cộng sản, và trưởng thành trong quá trình tham gia Tân Việt Cách mạng Đảng, hội viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương và là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7/1936-3/1938).

Đại hội XI của Đảng đã bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991 - Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 và xác định phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới. Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là một trong những nội dung được bàn thảo nhiều. Vấn đề đặt ra là văn kiện Đại hội XI đã xác định mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta như thế nào. Đây là vấn đề lớn, trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi chỉ xin nêu một vài vấn đề cốt lõi nhất.

 
Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về việc giải phóng Khu nội trú cán bộ
Thông báo nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phiên tháng 3 năm 2014
Hướng dẫn làm bài thu hoạch lớp đối tượng Đảng đợt tháng 12/2013
Lịch học lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng tháng 3/2014
Công văn của Ban Thường vụ Đảng ủy về chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo"
Hướng dẫn thực hiện quy định về chính sách dân số kế hoạch hóa - gia đình
Trường Đại học Vinh triển khai tự đánh giá chất lượng trường đại học
Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Trung ương Đảng
Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đoàn trường
Hội nghị tổng kết 30 năm đổi mới về xây dựng Đảng cầm quyền, đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng.
 
Hoạt động chuyên đề
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đại hội Đảng các cấp
Tư liệu về Đảng
  Thông báo - Thông tri
  Quy chế - Quy định
  Nghị quyết - Quyết định
  Công văn - Chỉ thị
  Chương trình - Kế hoạch
  Hướng dẫn - Báo cáo
  Mẫu văn bản
  Điều lệ Đảng
  Đại hội Đảng bộ Trường

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh