Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Hoạt động chuyên đề
 
Hoạt động chuyên đề
05/01/2012
Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2012

 

        ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                        Nghệ An, ngày 03 tháng 1 năm 2012
                              *               
                      Số 04-HD/TV
 
HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2012
 
 
Năm 2012 toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn: 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2012) và đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn; Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch); 37 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2012); 58 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2012); 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2012); 67 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2012) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945- /9/2012) và một số ngày kỷ niệm khác.
Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao và căn cứ Hướng dẫn số 12-HD/BTGTW ngày 07/12/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2012, Ban Thường vụ Đảng ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong Đảng bộ nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử của dân tộc và của Nhà trường; bồi dưỡng và phát huy tinh thần tự cường, đoàn kết và sáng tạo của cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên của Nhà trường; củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà trường, góp phần xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường đại học trọng điểm quốc gia, là “nơi tạo dựng tương lai cho tuổi trẻ”.
2. Gắn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXX nhằm tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ đưa các nghị quyết vào thực tiễn hoạt động của Nhà trường.
3. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo ấn tượng sâu sắc, có sức thuyết phục, lan toả. Kết hợp tuyên truyền, giáo dục với những việc làm thiết thực nhằm nâng cao chất lượng dạy - học của cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên nói riêng, chất lượng đào tạo của Nhà trường nói chung.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC
1. Kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2012) và đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn
- Nêu bật những nỗ lực vượt qua khó khăn của Nhà trường, của cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên trong việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ “về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội”; những thành tựu của Nhà trường trong năm 2011; chú ý phát hiện, giới thiệu những điển hình nhân tố mới.
- Kết hợp tuyên truyền những hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân ở các đơn vị với việc tuyên truyền, giải thích rõ những quan điểm phát triển, tư tưởng chỉ đạo và định hướng mục tiêu, chỉ tiêu, các giải pháp chủ yếu nêu trong Kết luận số 10-KL/TW Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước 5 năm 2006-2010 và năm 2011; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước 5 năm 2011-2015 và năm 2012; tuyên truyền chương trình hành động của cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể thực hiện Kết luận số 10-KL/TW.
- Phản ánh không khí đón Xuân của toàn Trường. Tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
- Ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang và khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 82 năm qua. Nêu bật những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng trong lịch sử xây dựng và phát triển, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Tiếp tục khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam theo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
- Biểu dương những đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc tiêu biểu và đảng viên gương mẫu trong tổ chức, thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phổ biến, giới thiệu những kinh nghiệm, điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
- Phê phán những hiện tượng tiêu cực như cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng phí trong việc hiếu, hỷ, lễ hội... Đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch)
- Nêu bật lịch sử, văn hóa và truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Giới thiệu những phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân tộc Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước. Ca ngợi ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động, dũng cảm trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.
- Giới thiệu những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Cổ vũ cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên của Nhà trường luôn hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước hội nhập và phát triển; xây dựng Nhà trường ngày càng lớn mạnh về mọi mặt.
3. Kỷ niệm 37 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2012)
- Khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của sự kiện chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc và lịch sử phong trào cách mạng vô sản thế giới.
- Ca ngợi truyền thống đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam; ý chí kiên cường, mưu trí, sáng tạo, quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam. Trân trọng và biết ơn những đóng góp và hy sinh to lớn của nhân dân ta, của bạn bè quốc tế trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.
- Biểu dương những thành tựu và kinh nghiệm của công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh, của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế. Khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta.
- Phổ biến những quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, về bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong tình hình mới.
4. Kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2012)
- Giới thiệu thân thế, sự nghiệp cách mạng và tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
- Khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhấn mạnh mục đích, yêu cầu, nội dung của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.
- Các khoa đào tạo, các phòng ban chức năng và đơn vị trực thuộc khác, tuỳ điều kiện thực tế, tổ chức hội nghị tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở đơn vị mình.
- Nêu bật tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân Việt Nam và thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đấu tranh bác bỏ các luận điệu phản động, xuyên tạc của các thế lực thù địch về thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh.
5. Kỷ niệm 58 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2012)
- Nêu bật thắng lợi vĩ đại của chiến dịch Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với đất nước ta và nhân dân thế giới; nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm.
- Thể hiện sự biết ơn những đóng góp to lớn của bạn bè quốc tế trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
- Biểu dương những thành tựu to lớn của nhân dân Tây Bắc và cả nước sau 58 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; nêu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ, về xây dựng và phát triển Điện Biên nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung.
6. Kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2012) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2012)
- Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, học viên, sinh viên, học sinh của Nhà trường hiểu rõ hơn về: bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945; những bài học kinh nghiệm về giành và giữ chính quyền cách mạng; những thành quả vĩ đại của Đảng và nhân dân ta trong 67 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; những nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
- Kết hợp với tuyên truyền về việc triển khai thực hiện chủ trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM
1. Hình thức kỷ niệm
- Tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp với thực tiễn của Nhà trường và đơn vị như hội thảo, tọa đàm, gặp mặt truyền thống, thăm di tích lịch sử, trao tặng Huy hiệu Đảng, thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách, giúp đỡ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn...
- Phát động các đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; đẩy mạnh thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và của Ngành Giáo dục và Đào tạo.
- Rà soát, thực hiện đúng, đủ các chính sách đối với cán bộ, công chức có công với cách mạng...
2. Hình thức tuyên truyền, giáo dục
- Căn cứ định hướng nội dung tuyên truyền, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể có kế hoạch tuyên truyền đậm trước, trong và sau dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn. Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên và Ban Biên tập website Trường cần tăng cường tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm.
- Tổ chức các hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng để tuyên truyền sâu rộng trong toàn Trường. Đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào các kỳ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể.
- Động viên, khuyến khích cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên tham gia các cuộc thi tìm hiểu, thi viết, thi sáng tác văn học, nghệ thuật về lịch sử, truyền thống của Đảng, của dân tộc nhân dịp các ngày lễ lớn.
- Đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ trong cán bộ và học sinh, sinh viên, học viên.
- Xây dựng các cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, ở các vị trí quan trọng, nơi tập trung đông người.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám hiệu tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp, gắn kết với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.
2. Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, phòng Hành chính – Tổng hợp hướng dẫn các đơn vị tổ chức hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao… trong các ngày lễ lớn.
3. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể cần phát động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, hội viên. Ban Thường vụ Công đoàn Trường, Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội sinh viên Trường, Ban Chấp hành Công đoàn Trường hướng dẫn đoàn viên, hội viên sinh hoạt kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước gắn với các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội; tổ chức các hoạt động giao lưu, về nguồn, sinh hoạt truyền thống tại những địa danh lịch sử.
4. Ban Biên tập website Trường tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trên Trang Thông tin điện tử với nhiều hình thức sáng tạo, sinh động, hấp dẫn.
V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Nhâm Thìn!
2. Nhiệt liệt chào mừng 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930-3/2/2012)!
3. Nhiệt liệt chào mừng 37 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2012)!
4. Kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới!
5. Nhiệt liệt chào mừng 58 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2012)!
6. Nhiệt liệt chào mừng 67 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2012) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2012)!
7. Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam!
8. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI!
        
 
Nơi nhận:                                                                          T/M BAN THƯỜNG VỤ
 - Tỉnh uỷ Nghệ An,                                                                         BÍ THƯ
- Hiệu trưởng Nhà trường,
- Đảng uỷ, các ban của Đảng uỷ,
- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,
- Các đoàn thể,
- Lưu Văn phòng Đảng uỷ.                                                     Đinh Xuân Khoa
 
 
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh