Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Hoạt động chuyên đề
 
Hoạt động chuyên đề
05/01/2012
Chương trình Công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2012
            ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                Nghệ An, ngày 03 tháng 1 năm 2012
                              *
                   Số 03-CTr/TV
CHƯƠNG TRÌNH
công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2012
 
 
            Căn cứ Hướng dẫn số 16-HD/BTGTW ngày 09/9/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2012, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành Chương trình công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng ủy Trường năm 2012 như sau:
            I. NỘI DUNG
1. Tổ chức các lớp nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết Trung ương (khoá XI), thông tin những vấn đề mới về lý luận chính trị và thực tiễn
- Tổ chức các lớp nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết Trung ương (khóa XI) cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, học viên của Nhà trường theo yêu cầu và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Ban Tuyên giáo Đảng ủy phối hợp với các đơn vị liên quan như Phòng Công tác chính trị - học sinh sinh viên, Ban Biên tập website Trường thường xuyên tổ chức thông tin những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn đặc biệt là những vấn đề cấp bách của Ngành giáo dục và Đào tạo, của Nhà trường cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và học viên.
2. Công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giảng viên lý luận chính trị
- Ban Tuyên giáo Đảng ủy chịu trách nhiệm bố trí và yêu cầu các báo cáo viên của Đảng ủy tham gia đầy đủ và có chất lượng các lớp tập huấn, hội thảo của Tỉnh ủy về chương trình giảng dạy lý luận chính trị.
- Ban Tuyên giáo Đảng uỷ phối hợp với khoa Giáo dục chính trị tổ chức thao giảng, hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi nhằm nâng cao chất lượng cho đội ngũ các báo cáo viên của Đảng ủy, các giảng viên lý luận chính trị của Nhà trường.
3. Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị năm 2012
- Định kỳ, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ giúp Ban Thường vụ Đảng ủy kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị của các đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc và báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Nội dung kiểm tra gồm: phương hướng chính trị, tư tưởng; chất lượng giảng dạy; công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và học viên.
4. Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên của Đảng ủy
Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận lý luận chính trị trong Ban Tuyên giáo Đảng ủy theo Quy định số 222-QĐ/TW ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy và các văn bản khác có liên quan.
5. Giao ban và tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị
- Ban Tuyên giáo Đảng uỷ tham gia đầy đủ các hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.
- Hàng quý, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường tiến hành giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị. Sau mỗi lần giao ban gửi báo cáo phản ánh tình hình cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.
6. Thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản
6.1. Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị,thực hiện theo Hướng dẫn số-99-HD/BTGTW ngày 09/4/2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương (chương trình thí điểm).
6.2. Chương trình học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng, thực hiện theo Hướng dẫn số 15-HD/BTGTW ngày 08 tháng 9 năm 2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng. Tài liệu tái bản có sửa chữa, bổ sung theo Văn kiện Đại hội XI, xuất bản năm 2011. Năm 2012, Ban Thường vụ Đảng ủy dự kiến mở 2 lớp cho khoảng 1.000 cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên ưu tú trong toàn Đảng bộ. Thời gian: trong tháng 5 và tháng 11 năm 2012.
6.3.Chương trình bồi dưỡng đảng viên mới, thực hiện theo Hướng dẫn số 14-HD/BTGTW ngày 08 tháng 9 năm 2011 của Ban Tuyên giáo Trung về thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Tài liệu tái bản có sửa chữa, bổ sung theo Văn kiện Đại hội XI, xuất bản năm 2011. Năm 2012, Ban Thường vụ Đảng ủy dự kiến mở 1 lớp cho khoảng 200 đảng viên mới kết nạp, đảng viên dự bị trong toàn Đảng bộ. Thời gian: trong tháng 6 năm 2012.
7. Thực hiện các chương trình bồi dưỡng chuyên đề
Năm 2012, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ sửa chữa, bổ sung và ban hành mới một số chương trình bồi dưỡng chuyên đề về lý luận chính trị. Trong khi chờ tài liệu mới, sẽ thực hiện theo Hướng dẫn số 06-HD/BTGTW, ngày 6 tháng 4 năm 2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương.
7.1. Chuyên đề "Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam", thực hiện theo Hướng dẫn số 60-HD/BTGTW ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam" dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân (Tài liệu tái bản có sửa chữa, bổ sung cuối năm 2008).
7.2. Chuyên đề "Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam", thực hiện theo Hướng dẫn số 64-HD/BTGTW ngày 17 tháng 11 năm 2008 củaBan Tuyên giáo Trung ươngvề thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam" dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân (Tài liệu tái bản có sửa chữa, bổ sung cuối năm 2008).
7.3. Chuyên đề "Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam", thực hiện theo Hướng dẫn số 62-HD/BTGTW ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ươngvề thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam" dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân (Tài liệu tái bản có sửa chữa, bổ sung cuối năm 2008).
7.4. Chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện theo Hướng dẫn số 2998-HD/TTVH ngày 25/4/2003 và Hướng dẫn số 3022-HD/TTVH ngày 5 tháng 5 năm 2003 của Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương, nay là Ban Tuyên giáo Trung ương.
7.5.Chuyên đề "Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế", thực hiện theo Hướng dẫn số 58-HD/BTGTW ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ươngvề thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế"dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân (Tài liệu xuất bản năm 2008).
7.6.Chuyên đề "Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới", thực hiện theo Hướng dẫn số 57-HD/BTGTW ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ươngvề thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới" dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân (Tài liệu xuất bản năm 2008).
8. Thực hiện các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ
8.1. Chương trình "Bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở",thực hiện theo Hướng dẫn số 05-HD/BTGTW, ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Ban Tuyên giáo Trung ương và tài liệu phát hành năm 2007. Phần phụ lục thực hiện theo bản tái bản năm 2009 của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, sẽ được bổ sung những quan điểm mới của Đại hội XI.
Ban Thường vụ Đảng ủy Trường sẽ mở 1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên toàn Trường vào tháng 10 năm 2011.
8.2. Chương trình "Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở", thực hiện theo Hướng dẫn số 63-HD/BTGTW ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ "Công tác tuyên giáo ở cơ sở" (Tài liệu tái bản có sửa chữa, bổ sung cuối năm 2008).
8.3. Chương trình "Bồi dưỡng chuyên đề công tác tuyên truyền miệng và báo cáo viên", thực hiện theo Hướng dẫn số 59-HD/BTGTW ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương và tài liệu “Công tác tuyên truyền miệng và báo cáo viên” xuất bản cuối năm 2008.
9. Thực hiện các chương trình lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể
9.1. Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ công đoàn ở cơ sở, thực hiện theo Hướng dẫn số 102-HD/BTGTW ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương và tài liệu "Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ công đoàn ở cơ sở" xuất bản năm 2010.
9.2. Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Cựu chiến binh ở cơ sở, thực hiện theo Hướng dẫn số 103-HD/BTGTW ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương và tài liệu "Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Cựu chiến binh ở cơ sở" xuất bản năm 2010.
9.3.Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở, thực hiện theo Hướng dẫn số 116-HD/BTGTW ngày 13 tháng 9 năm 2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương và tài liệu “Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở" xuất bản năm 2010.
9.4. Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Ban Tuyên giáo Trung ương đang biên soạn và sẽ ban hành chương trình trong thời gian tới.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
            1. Văn phòng Đảng uỷ
            - Làm công văn, quyết định mở các lớp và triệu tập đại biểu, học viên theo thành phần.
            - Chuẩn bị kinh phí phục vụ các lớp bồi dưỡng, các hội nghị; kinh phí cho báo cáo viên; làm các thủ tục thanh, quyết toán kinh phí.
            - Chuẩn bị tài liệu cấp cho thành phần tham dự hội nghị, lớp bồi dưỡng.
            2. Ban Tuyên giáo Đảng uỷ
            - Hướng dẫn các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc, các đoàn thể thực hiện Chương trình giáo dục lý luận chính trị năm 2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.
            - Tham mưu thực hiện các nội dung giáo dục lý luận chính trị năm 2012 cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.
            - Theo dõi việc thực hiện Chương trình giáo dục lý luận chính trị năm 2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường; tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.
            3. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trực thuộc Trường
Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục lý luận chính trị năm 2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.
4. Phòng Quản trị, Phòng Hành chính - Tổng hợp
- Chuẩn bị hội trường, phòng họp, âm thanh, loa máy cho các hội nghị, các lớp bồi dưỡng.
- Chuẩn bị ma két, khẩu hiệu, nước uống, bố trí chỗ ngồi cho đại biểu, học viên tham dự hội nghị, các lớp bồi dưỡng.
5. Phòng Kế hoạch - Tài chính
Cấp phát kinh phí tổ chức các hội nghị, các lớp bồi dưỡng sau khi đã được Ban giám hiệu phê duyệt.
6. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cùng với các Ban và Văn phòng Đảng ủy giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc quán triệt và tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục lý luận chính trị năm 2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.
 
Nơi nhận:                                                                         T/M BAN THƯỜNG VỤ
 - Tỉnh ủy Nghệ An,                                                                       BÍ THƯ
 - Các ban của Đảng ủy,
 - Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,
 - Lưu Văn phòng Đảng ủy.                                                 Đinh Xuân Khoa
 
 
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh