Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Hoạt động chuyên đề
 
Hoạt động chuyên đề
19/03/2012
Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2012 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường

 

   ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                 UỶ BAN KIỂM TRA                                                   Nghệ An, ngày 09 tháng 1 năm 2012

                            *

                 Số 53-CTr/UBKT

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác kiểm tra, giám sát năm 2012

của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường

 

 

            Căn cứ nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2012 của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2012 của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

            1. Tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát với phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm” nhằm chủ động phòng ngừa vi phạm.

2. Tăng cường phát hiện và kiểm tra kịp thời tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Thực hiện thẩm quyền và tham mưu cho Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thi hành kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng có vi phạm.

            3. Tham mưu giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy hoàn thành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2012.

II. CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA CỤ THỂ

            1. Quý 1, 2

- Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXX và các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên tại Đảng bộ bộ phận khoa Vật lý (nhiệm vụ cấp ủy giao).

- Kiểm tra vai trò của đồng chí Bí thư Đảng bộ bộ phận, Trưởng khoa Vật lý, trong việc chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (nhiệm vụ cấp ủy giao).

- Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật; thu nộp, quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí tại Chi bộ khoa Đào tạo Sau đại học.

- Kiểm tra vai trò của đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Đào tạo Sau đại học, trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

            - Kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

2. Quý 3, 4

- Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo"; phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc tại Chi bộ Trường Trung học phổ thông Chuyên (nhiệm vụ cấp ủy giao).

- Kiểm tra vai trò của đồng chí Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Chuyên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (nhiệm vụ cấp ủy giao).

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; quy chế dân chủ ở cơ sở; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật; thu nộp, quản lý và sử dụng Đảng phí tại Đảng bộ bộ phận khoa Nông Lâm Ngư.

- Kiểm tra vai trò của đồng chí Bí thư Đảng bộ bộ phận khoa Nông Lâm Ngư trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất, lối sống.

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật; thu nộp, quản lý và sử dụng Đảng phí tại chi bộ học viên, sinh viên các khoa.

            - Kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

III. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỤ THỂ

A. GIÁM SÁT THEO CHUYÊN ĐỀ

1. Quý 1, 2

- Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/1/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Chi bộ Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm (nhiệm vụ cấp ủy giao).

- Giám sát vai trò của đồng chí Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm, trong việc chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (nhiệm vụ cấp ủy giao).

- Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện các kết luận, nghị quyết của các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 14/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Đảng bộ bộ phận khoa Giáo dục thể chất.

- Giám sát vai trò của đồng chí Bí thư Đảng bộ bộ phận, Trưởng khoa Giáo dục thể chất, trong việc chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

            2. Quý 3, 4

- Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 14/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/ĐU ngày 16/4/2004 của Đảng ủy về công tác tổ chức cán bộ và Nghị quyết số 666-NQ/ĐU ngày 25/7/2011 của Đảng ủy về nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội tại Đảng bộ bộ phận khoa Xây dựng (nhiệm vụ cấp ủy giao).

- Giám sát vai trò của đồng chí Bí thư Đảng bộ bộ phận, Trưởng khoa Xây dựng, trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (nhiệm vụ cấp ủy giao).

- Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXX và các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên tại Đảng bộ bộ phận khoa Ngoại ngữ.

- Giám sát vai trò của đồng chí Bí thư Đảng bộ bộ phận, Trưởng khoa Ngoại ngữ, trong việc chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng.      

B. GIÁM SÁT THƯỜNG XUYÊN

Các đồng chí Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên theo quy định tại các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc được phân công phụ trách với các nội dung về nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ KHÁC

            - Tuyên truyền về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo Kế hoạch của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

- Thi hành kỷ luật và tham mưu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên theo thẩm quyền (nếu có).

- Giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng (nếu có)

- Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, kết hợp với nắm chắc tình hình kiểm điểm cuối năm 2011 để tham mưu cho Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ nhận xét, đánh giá về phẩm chất, đạo đức, lối sống, năng lực lãnh đạo của cán bộ do cấp ủy quản lý, cán bộ chủ chốt trong quy hoạch của Đảng uỷ theo thẩm quyền để phục vụ cho công tác nhân sự cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể.

            - Tham mưu cho Đảng uỷ tổ chức 1 lớp tập huấn về công tác kiểm tra, giám sát cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở.

            - Xét đề nghị cấp trên tặng Kỷ niệm chương cho các cán bộ làm công tác kiểm tra có đủ tiêu chuẩn theo quy định.

            - Thực hiện tốt các nhiệm vụ do Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng ủy và Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ giao.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2012).

            - Tham mưu cho Đảng ủy kiểm tra, đánh giá xếp loại các đảng bộ bộ phận, các chi bộ năm 2012.

- Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2012 và xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2013.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                           T/M UBKT ĐẢNG UỶ

     - Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.                                                       CHỦ NHIỆM

     - Đảng uỷ, các Ban của Đảng uỷ.    

     - Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ.

    - Lưu Văn phòng Đảng uỷ

 

 

                                                                                               Ngô Đình Phương

 

Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh