Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Hoạt động chuyên đề
 
Hoạt động chuyên đề
03/08/2012
Hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý

        

Mau_phieu_ra_soat,_bo_sung_quy_hoach_can_bo_co_so_120308142931.doc

Mau_tong_hop_ra_soat,_bo_sung_quy_hoach_can_bo_co_so_120308142939.doc

        ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                Nghệ An, ngày 30 tháng 7 năm 2012
                              *
                 Số 690-HD/TV
HƯỚNG DẪN
rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
           
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25/1/2002 về luân chuyển cán bộ; Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 21/10/2008 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; Công văn số 1023-CV/TU ngày 30/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường yêu cầu các cấp ủy, tập thể lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, cụ thể như sau:
I. YÊU CẦU
1. Đánh giá cán bộ
Đánh giá cán bộ là tiền đề, là khâu bắt buộc trước khi tiến hành xây dựng và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Căn cứ tiêu chuẩn cán bộ được xác định tại Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII); nội dung, phương pháp đánh giá cán bộ theo Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 21/10/2008 của Ban Tổ chức Trung ương; Quy chế số 06-QC/TU ngày 28/11/2008 và văn bản hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ hàng năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, các cấp ủy đảng, tập thể lãnh đạo các đơn vị cần đánh giá theo các nội dung cơ bản sau:
- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: Nhận thức, tư tưởng chính trị, chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chủ trương, đường lối, quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn đạo đức, lối sống trong sạch, không tham nhũng, lãng phí và chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện tiêu cực khác; tinh thần học tập nâng cao trình độ; tính trung thực, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, phối hợp trong công tác.
- Năng lực thực tiễn của cán bộ: Thể hiện ở kết quả, hiệu quả công tác, tính chủ động, sáng tạo và mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; khả năng đoàn kết, quy tụ, phát huy sức mạnh của tập thể, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện.
- Chiều hướng và triển vọng phát triển: Khả năng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ khi được bố trí vào chức vụ quy hoạch.
2. Tiêu chuẩn
- Đối với cán bộ chủ chốt của các đơn vị: Nói chung phải có trình độ thạc sĩ trở lên; trưởng khoa phải có trình độ tiến sĩ.
- Đối với cán bộ trẻ có triển vọng: Ngoài các tiêu chuẩn chung theo quy định, cần chú ý các tiêu chí sau: đang học cao học hoặc đang làm nghiên cứu sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền, dưới 30 tuổi.
3. Định hướng cơ cấu và độ tuổi
- Yêu cầu độ tuổi trung bình của quy hoạch bổ sung phải thấp hơn quy hoạch đầu nhiệm kỳ. Quy hoạch cán bộ các cấp cần có 3 độ tuổi, phấn đấu tăng cán bộ trẻ có triển vọng trên 15%; cán bộ từ 30 - 40 tuổi khoảng 30%.
- Tỷ lệ cán bộ nữ: phấn đấu từ 20% trở lên.
4. Số lượng nguồn đưa vào quy hoạch
Cần quy hoạch 2 cán bộ cho 1 chức danh; 1 cán bộ nên quy hoạch 1-2 chức danh.
5. Quy hoạch cán bộ đương chức
Quy hoạch cán bộ phải bao gồm cả cán bộ đương chức (có khả năng tái cử hoặc bổ nhiệm lại vào nhiệm vụ hiện giữ) và cán bộ mới được giới thiệu lần đầu. Đưa cán bộ đương chức vào nguồn quy hoạch cũng là một bước xem xét về phẩm chất, năng lực, uy tín và hiệu quả công tác để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thêm bảo đảm cho cán bộ nhiệm kỳ sau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với chức danh lãnh đạo, quản lý mà theo quy định hiện hành không được giữ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp, thì không quy hoạch cán bộ đã giữ chức danh đó 2 nhiệm kỳ liên tiếp tại một đơn vị.
II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN
1. Các chức danh phải tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch ở các đơn vị
- Trưởng, Phó Trưởng khoa Giáo dục thể chất nhiệm kỳ 2009-2014.
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên nhiệm kỳ 2009-2014.
- Trưởng, Phó Trưởng khoa Xây dựng nhiệm kỳ 2010-2015.
- Trưởng, Phó Trưởng khoa Điện tử viễn thông nhiệm kỳ 2010-2015.
- Trưởng, Phó Trưởng khoa Giáo dục nhiệm kỳ 2010-2015.
- Trưởng, Phó Trưởng khoa Toán học nhiệm kỳ 2012-2017.
- Trưởng, Phó Trưởng khoa Hóa học nhiệm kỳ 2012-2017.
- Trưởng, Phó Trưởng khoa Sinh học nhiệm kỳ 2012-2017.
- Trưởng, Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2012-2017.
- Trưởng, Phó Trưởng khoa Công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2012-2017.
- Trưởng, Phó Trưởng khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2012-2017.
- Trưởng, Phó Trưởng khoa Nông Lâm Ngư nhiệm kỳ 2012-2017.
- Trưởng, Phó Trưởng khoa Vật lý nhiệm kỳ 2013-2018.
- Trưởng, Phó Trưởng khoa Ngữ văn nhiệm kỳ 2013-2018.
- Trưởng, Phó Trưởng khoa Lịch sử nhiệm kỳ 2013-2018.
- Trưởng, Phó Trưởng khoa Giáo dục chính trị nhiệm kỳ 2013-2018.
- Trưởng, Phó Trưởng khoa Địa lý nhiệm kỳ 2013-2018.
2. Công tác chuẩn bị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ
Trước khi tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, cấp ủy, tập thể lãnh đạo các đơn vị tiến hành các công việc sau:
- Rà soát đội ngũ cán bộ và nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ theo thẩm quyền được phân cấp quản lý.
- Tập thể lãnh đạo và người đứng đầu đơn vị, căn cứ các điều kiện, tiêu chuẩn để giới thiệu nhân sự mới vào quy hoạch chức danh mình đang đảm nhiệm, trong đó cần quan tâm những cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản, có triển vọng phát triển.
- Cấp ủy các cấp, tập thể lãnh đạo các đơn vị cần thảo luận những vấn đề cần thiết, định hướng rà soát, bổ sung quy hoạch để báo cáo tại các hội nghị chính thức.
3. Các bước rà soát, bổ sung quy hoạch
Bước 1:Tổ chức hội nghị liên tịch cấp ủy và tập thể lãnh đạo đơn vị để thảo luận và quyết định đưa ra khỏi quy hoạch những người không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; giới thiệu những nhân tố mới có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, nhưng chưa có trong quy hoạch; đồng thời, thảo luận cụ thể từng chức danh và nhân sự để đưa vào danh sách biểu quyết bổ sung quy hoạch.
Thành phần dự hội nghị: Ban Chấp hành đảng bộ bộ phận (các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành là cán bộ); Ban Chấp hành Chi bộ cán bộ; Trưởng, phó đơn vị.
Bước 2:Tổ chức hội nghị chi bộ để lấy Phiếu giới thiệu nhân sự đưa vào quy hoạch.
Thành phần dự hội nghị: toàn thể đảng viên trong chi bộ cán bộ trực thuộc các đảng bộ bộ bộ phận; toàn thể đảng viên là cán bộ của các chi bộ trực thuộc Trường.
Bước 3:Tổ chức hội nghị liên tịch cấp ủy và tập thể lãnh đạo đơn vị để biểu quyết bằng phiếu kín đưa vào quy hoạch.
Thành phần dự hội nghị: Ban Chấp hành đảng bộ bộ phận (các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành là cán bộ) Ban Chấp hành Chi bộ cán bộ; Trưởng, phó đơn vị.
Những người đạt trên 50% số phiếu trong hội nghị liên tịch cấp ủy và tập thể lãnh đạo đơn vị mới được đưa vào danh sách đề nghị quy hoạch.
Lập danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch trình Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phê duyệt.
4. Thời gian hoàn thành
Các đơn vị phải hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trước ngày 25/8/2012.
5. Hồ sơ quy hoạch cán bộ
- Mẫu phiếu và mẫu tổng hợp kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý của các đơn vị thực hiện theo biểu mẫu kèm theo hướng dẫn này.
- Bản lý lịch cán bộ (theo mẫu 2C của Ban Tổ chức Trung ương); các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ (đối với những đồng chí chưa giữ chức vụ thuộc diện Đảng ủy quản lý); bản nhận xét, đánh giá cán bộ của tập thể lãnh đạo đơn vị.
Hồ sơ cán bộ đề nghị phê duyệt quy hoạch gửi về Văn phòng Đảng ủy trước ngày 25/8/2012.
 
Nơi nhận:                                                                         T/M BAN THƯỜNG VỤ
 - Tỉnh uỷ Nghệ An,                                                                       BÍ THƯ
- Ban Giám hiệu Nhà trường,
- Đảng uỷ, các ban của Đảng uỷ,
- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,
- Lưu Văn phòng Đảng uỷ.                                                    Đinh Xuân Khoa
 
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh