Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Tin tức sự kiện
 
Tin tức sự kiện
26/12/2011
Thông báo về thời gian tổ chức các hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phiên tháng 12/2011
      ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                 Nghệ An, ngày 19 tháng 12 năm 2011
                           *
                Số 897-CV/TV
          V.v. tổ chức các hội nghị.
 
Kính gửi: - Đảng ủy, Ban giám hiệu;
                            - Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ bộ phận;
                            - Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ cán bộ;
                           - Trưởng, phó các đơn vị;
                            - Trưởng, phó các đoàn thể cấp Trường.
                  
 
            Thực hiện hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thông báo và yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường; Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ bộ phận; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ cán bộ; Trưởng, phó các đơn vị; Trưởng, phó các đoàn thể cấp Trường thực hiện một số nội dung sau:
          
           I. Kế hoạch tổ chức các hội nghị thường kỳ
           Dự kiến thời gian tổ chức các hội nghị như sau:  
           - Họp Hội đồng Nhà trường mở rộng phiên tháng 1 năm 2012 tổ chức vào sáng thứ Năm ngày 05/1/2012;
            - Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phiên tháng 12 năm 2011 tổ chức vào chiều thứ Năm ngày 05/1/2012;
           - Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phiên tháng 12 năm 2011 tổ chức vào sáng thứ Sáu ngày 06/1/2012.
           Ban Thường vụ Đảng ủy Trường yêu cầu các đồng chí sắp xếp công tác, tham dự các hội nghị đúng thời gian quy định.Nếu lịch họp có sự thay đổi, Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ thông báo trên eOffice và website của Nhà trường.
           
            II. Phân công chuẩn bị nội dung cho các hội nghị
            1. Đồng chí Hiệu trưởng: Chuẩn bị báo cáo kiểm điểm sự quản lý, điều hành của Ban giám hiệu Nhà trường năm 2011.
            2. Các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban giám hiệu: Chuẩn bị báo cáo tự kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao năm 2011 và tự xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2011 theo Hướng dẫn số 835-HD/TV ngày 28/11/2011 của Ban Thường vụ Đảng uỷ.
            3. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường; Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ bộ phận; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ cán bộ; Trưởng, phó các đơn vị; Trưởng, phó các đoàn thể cấp Trường: Góp ý bằng văn bản về Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2011; phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng năm 2012; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ năm 2011 và gửi về cho Ban Thường vụ Đảng ủy qua Văn phòng Đảng ủy trước ngày 02/1/2012 (có văn bản dự thảo gửi riêng).
            4. Các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban giám hiệu: Chuẩn bị báo cáo đánh giá hoạt động của các đơn vị, lĩnh vực được phân công phụ trách năm 2011.
            5. Văn phòng Đảng ủy: dự thảo các báo cáo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy; các mẫu phiếu, biên bản kiểm phiếu của các hội nghị; chuẩn bị ma két, văn phòng phẩm và kinh phí cho các hội nghị.
            6. Phòng Tổ chức cán bộ: chuẩn bị phiếu đánh giá Trưởng, Phó các đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao năm 2011.
            7. Phòng Hành chính tổng hợp: chuẩn bị các phòng họp; hòm phiếu; nước uống cho đại biểu tham dự các hội nghị.
            8. Phòng Kế hoạch - Tài chính: cấp phát kinh phí tổ chức các hội nghị sau khi đã được Ban giám hiệu phê duyệt.
           
            III. Phân công chuẩn bị số liệu thống kê năm 2011
            Yêu cầu các đơn vị, đoàn thể báo cáo số liệu thống kê trong năm 2011 (tính từ ngày 01/1/2011 đến ngày 22/12/2011) và gửi cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường qua Văn phòng Đảng ủy trước ngày 26/12/2011:
            1. Phòng Tổ chức cán bộ:
            - Số lượng cán bộ, công chức của Trường (trong đó có bao nhiêu tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung cấp; giáo sư, phó giáo sư, số cán bộ nữ);
            - Số cán bộ bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ;
            - Số lượng cán bộ tuyển mới và nghỉ hưu;
            - Số lượng cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; kinh phí dành cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;
            - Số cán bộ được điều động, luân chuyên và bổ nhiệm;
            - Số cán bộ được khen thưởng, bị kỷ luật.
            2. Phòng Đào tạo:
            - Số lượng các ngành đào tạo đại học chính quy (tăng, giảm) năm 2011 so với năm 2010;
            - Tổng số sinh viên hệ chính quy;
            - Tổng số sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp;
            3. Khoa Đào tạo Sau đại học:
            - Tổng số học viên, nghiên cứu sinh;
            - Tổng số học viên, nghiên cứu sinh được cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ.
            4. Trung tâm Giáo dục thường xuyên:
            - Tổng số sinh viên hệ không chính quy;
            - Tổng số sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp.
            5. Phòng Hành chính Tổng hợp:
            - Các danh hiệu khen thưởng cho Nhà trường, các tập thể và cá nhân (bản sao các quyết định khen thưởng cho Trường;
            - Số Nhà giáo ưu tú được phong trong năm.
            6. Phòng Quản lý khoa học và thiết bị:
            - Số đề tài, công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ được công bố;
            - Số lượng các hội nghị, hội thảo khoa học;
            - Kinh phí dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học.
  
            7. Phòng Công tác Chính trị - Học sinh, sinh viên:
            - Tổng số học sinh, sinh viên, học viên, lưu học sinh đang học tập trung tại Trường;
            - Số lượng học sinh, sinh viên, học viên của các khóa, các hệ đào tạo;
            - Số lượng học sinh, sinh viên nữ, người dân tộc thiểu số, tôn giáo.
            8. Phòng hợp tác quốc tế:
            - Báo cáo kết quả về hợp tác quốc tế.
            9. Phòng Quản tri:
            - Báo cáo kết quả kiểm kê tài sản của Nhà trường.      
            10. Đoàn trường, Hội Sinh viên Trường:
            - Số lượng đoàn viên, hội viên;
            - Kết quả xếp loại các Liên chi đoàn, Liên chi hội.
            - Khen thưởng dành cho Đoàn trường, Hội Sinh viên Trường (bản sao các quyết định khen thưởng).
            11. Công đoàn Trường:
            - Số lượng công đoàn bộ phận, số lượng đoàn viên;
            - Kết quả xếp loại các Công đoàn bộ phận.
            - Khen thưởng dành cho Công đoàn Trường (bản sao các quyết định khen thưởng).
Nhận được Công văn này, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường yêu cầu các đồng chí triển khai thực hiện nghiêm túc.
 
 
 
Nơi nhận:                                                                             T/M BAN THƯỜNG VỤ
 - Như trên.                                                                                   PHÓ BÍ THƯ
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.
 
 
                                                                                                 Phạm Minh Hùng
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh