Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Tin tức sự kiện
 
Tin tức sự kiện
29/03/2012
Thông báo nội dung hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phiên quý 1 năm 2012
        ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                   Nghệ An, ngày 28 tháng 3  năm 2012
                              *            
                   Số 226-TB/ĐU
THÔNG BÁO
Nội dung hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường (khóa XXX)
 phiên quý 1 năm 2012
 
 
Ngày 28 tháng 3 năm 2012, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường (khoá XXX) đã tổ chức hội nghị để tổng kết hoạt động công tác quý 1 năm 2012 và triển khai chương trình công tác quý 2 năm 2012. Hội nghị đã thảo luận và quyết nghị những nội dung chính sau đây:
I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC QUÝ 1 NĂM 2012
            Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, Trưởng các Ban của Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên báo cáo kết quả công tác quý 1 năm 2012. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã tổ chức thảo luận và rút kinh nghiệm.
II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ
            1. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường ra quyết định thành lập, chia tách, sáp nhập và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị sau đây:
- Thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Trường trên cơ sở Trung tâm Công nghệ phần mềmvàTrung tâm Đào tạo và Ứng dụng Công nghệ thông tin. Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Trung Hòa giữ chức Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2010-2015. Bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Tấn giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2010-2015.
            - Thành lập Trung tâm Đào tạo từ xa trên cơ sở Trung tâm Đào tạo từ xa và Quan hệ doanh nghiệp. Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đình Thể giữ chức Giám đốc Trung tâm Đào tạo từ xa nhiệm kỳ 2010-2015. Bổ nhiệm đồng chí Hoàng Mạnh Hùng giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo từ xa nhiệm kỳ 2010-2015.
            - Thành lập Trung tâm Nội trú trên cơ sở Trung tâm Phục vụ sinh viên và bổ nhiệm đồng chí Trần Minh Công giữ chức Giám đốc Trung tâm Nội trú nhiệm kỳ 2010-2015; bổ nhiệm đồng chí Trần Xuân Tùng giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Nội trú nhiệm kỳ 2010-2015.
            - Thành lập Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp trên cơ sở Trung tâm Phục vụ sinh viên và Trung tâm Đào tạo từ xa và Quan hệ doanh nghiệp. Bổ nhiệm đồng chí Lê Công Đức giữ chức Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp nhiệm kỳ 2010-2015.
            - Thành lập Trung tâm nghiên cứu Hồ Chí Minh trực thuộc Trường. Bổ nhiệm đồng chí Phạm Minh Hùng giữ chức Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015.
            - Sáp nhập Viện Nghiên cứu Văn hóa và Ngôn ngữ vào Nhà xuất bản Đại học Vinh.
            2. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thông qua kế hoạch tổng kết nhiệm kỳ 2007-2012 của các khoa: Đào tạo Sau Đại học, Kinh tế và Nông Lâm Ngư. Ban Thường vụ Đảng ủy phân công các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng uỷ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ chỉ đạo việc tổng kết nhiệm kỳ của các khoa, đảm bảo sự ổn định và phát triển của các đơn vị.
            3. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xét đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý cho các đơn vị:
            - Đồng chí Lê Văn Năm, cán bộ giảng dạy khoa Hóa học, giữ chức Giám đốc Trung tâm Kiểm định An toàn thực phẩm - Môi trường nhiệm kỳ 2010-2015.
            - Đồng chí Cao Tiến Trung, Trưởng khoa Sinh học, kiêm giữ chức Giám đốc Trung tâm Môi trường và phát triển Nông thôn nhiệm kỳ 2010-2015.
III. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, HỢP TÁC QUỐC TẾ
            Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thống nhất một số chủ trương để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện như sau:
            1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg và Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 với các nội dung cụ thể như:
- Rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học chính quy trên cơ sở Chuẩn đầu ra đã công bố năm 2010; đồng thời xây dựng chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo đại học mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo và các ngành đào tạo sau đại học.
            - Chủ động phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp tham gia quá trình đào tạo của trường, gắn đào tạo với thực tiễn xã hội, coi doanh nghiệp là 1 yếu tố của quá trình đào tạo, tham gia xây dựng, đánh giá phản biện chương trình đào tạo, hỗ trợ và hướng dẫn sinh viên thực hành thực tập, tham gia báo cáo các chuyên đề, hướng dẫn tốt nghiệp, nhận sinh viên sau tốt nghiệp, hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ...
            -  Xây dựng quy hoạch, lộ trình cụ thể để phát triển đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu: các khoa ngoài sư phạm phấn đấu chỉ tuyển cán bộ giảng dạy có trình độ thạc sĩ; phấn đấu đến năm học 2014 - 2015 chấm dứt tình trạng giảng viên có trình độ đại học dạy đại học; chấm dứt giảng viên lên lớp vượt quá nhiều giờ so với quy định.
2. Các khoa cần đẩy mạnh hoạt động dự giờ, thăm lớp, góp ý giờ dạy cho giảng viên; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ bộ môn. Đảng ủy giao Phòng Tổ chức cán bộ và khoa Giáo dục phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên các khoa ngoài sư phạm kể cả những giảng viên đã có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
            3. Thống nhất chủ trương tuyển sinh Sau đại học phải thực hiện theo hướng đảm bảo tính cạnh tranh, giảm chi phí, nâng cao chất lượng và đáp ứng nhu cầu xã hội. Giao cho khoa Đào tạo Sau đại học phối hợp với phòng Hành chính tổng hợp chủ trì việc quảng bá tuyển sinh Sau đại học hàng năm.
            4. Việc đăng ký và ký hợp đồng đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường hàng năm phải hoàn thành trong quý 1. Đơn vị nào không thực hiện đúng thời gian trên thì Nhà trường sẽ chuyển kinh phí nghiên cứu khoa học cho đơn vị khác. Hàng năm, Nhà trường sẽ chỉ định các khoa gửi công trình tham gia xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên để tạo điều kiện nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học cho sinh viên. Năm 2012, Đảng ủy thống nhất giao cho 4 khoa cử sinh viên đăng ký tham gia Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” là: Toán học, Ngữ văn, Lịch sử và Hóa học. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường giao cho phòng Quản lý Khoa học và Thiết bị đôn đốc, hướng dẫn các khoa thực hiện đúng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
IV. CÔNG TÁC KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, CƠ SỞ VẬT CHẤT, ĐỜI SỐNG
            Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe và thảo luận về việc triển khai thực hiện các dự án xây dựng, công tác kế hoạch - tài chính và cơ sở vật chất với các nội dung chủ yếu như: đánh giá kết quả thực hiện các dự án và công trình xây dựng cơ bản; kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh đại học năm 2012; kế hoạch phân khai các nguồn kinh phí năm 2012; thống nhất chủ trương sửa chữa, nâng cấp Hội trường A; lập đề án xây dựng nhà làm việc của Trung tâm Đảm bảo chất lượng; việc quản lý các hoạt động dịch vụ...
V. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
            1. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thông qua kế hoạch triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Đảng ủy đề nghị các đơn vị quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch.
2. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đảng ủy khẳng định trong những năm qua đội ngũ cán bộ nữ của Nhà trường luôn tỏ rõ năng lực, phẩm chất chính trị, đảm đương tốt nhiệm vụ được giao; không ngừng phấn đấu vươn lên đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, góp phần đáng kể vào sự nghiệp đổi mới của Đảng. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ nữ phát triển chưa vững chắc, còn mất cân đối, thiếu đồng bộ so với nhu cầu. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý còn thấp, chưa tương xứng với lực lượng cán bộ nữ trong toàn Trường. Để tiếp tục phát huy vai trò to lớn của phụ nữ trong công tác lãnh đạo, Đảng ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tạo điều kiện để cán bộ nữ phát huy tài năng, trí tuệ và nâng cao vị thế của phụ nữ trong Nhà trường. Quan tâm quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý là cán bộ nữ, đảm bảo sự kế thừa và phát triển đội ngũ cán bộ nữ một cách bền vững. Hàng năm, tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ nữ để bảo đảm về tiêu chuẩn, tỷ lệ, cơ cấu trong quy hoạch chung nhằm đào tạo, rèn luyện và khẳng định năng lực, sự trưởng thành của cán bộ nữ trên các lĩnh vực công tác. Thông qua các phong trào hoạt động, thực tiễn công tác, các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể phát hiện, tạo nguồn, chọn cử cán bộ nữ có năng lực, phẩm chất tốt để bố trí vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà trường và các đơn vị.
3. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã thảo luận và thông qua kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 13/3/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020 và Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 13/3/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2011-2015.
 
VI. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG QUÝ 2 NĂM 2012
1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 142 năm Ngày sinh V.I Lênin (22/4/1870-22/4/2012), 37 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2012); Ngày Quốc tế Lao động 1/5; Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6; 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2012); 64 năm Ngày Thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2012).
2. Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).
3. Chỉ đạo tổ chức học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
            4. Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011-2012 và Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 29/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2011-2012.
            5. Chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp cho học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên và sinh viên năm cuối; công tác chuẩn bị tuyển sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên, tuyển sinh đại học, tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2012.
            6. Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch phát triển tổng thể Trường Đại học Vinh giai đoạn 2012-2020.
            7. Chỉ đạo Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2012-2017.
            8. Mở lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng cho cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên; lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.
            9. Chỉ đạo các ban của Đảng ủy, các đảng bộ bộ phận, các chi bộ sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2012; chỉ đạo các đơn vị tổng kết năm học 2011-2012.
            10. Thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2012 của Đảng ủy.
 
 
Nơi nhận:                                                                                  T/M ĐẢNG UỶ
 - Tỉnh uỷ Nghệ An,                                                                         BÍ THƯ
- Hiệu trưởng Nhà trường,
- Đảng uỷ, các ban của Đảng uỷ,
- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,
- Các đoàn thể,
- Lưu Văn phòng Đảng uỷ.         
                                                                                                   Đinh Xuân Khoa
 
 
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh