Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Tin tức sự kiện
 
Tin tức sự kiện
19/04/2012
Tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) lớp thứ hai

 

          ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                Nghệ An, ngày 17 tháng 4 năm 2012

                              *

                Số 292-CV/TV

  V/v. tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết

         Trung ương 4 (khóa XI) lớp thứ hai                        

 

Kính gửi:   - Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,

                    - Các đơn vị.

                       

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 24/2/2012 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 12/3/2012 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 09/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” vào ngày 14/4/2012.

Thành phần tham dự hội nghị theo Thông tri triệu tập số 286-TT/ĐU ngày 12/4/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy gồm có: Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Chấp hành các đảng bộ bộ phận, Ban Chấp hành các chi bộ và Đảng viên toàn Trường. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bí thư các chi bộ thì còn 252 đảng viên chưa tham dự hội nghị (có danh sách kèm theo).

Việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” có ý nghĩa rất quan trọng, được toàn Đảng, toàn dân đặc biệt quan tâm. Vì vậy, Ban Thường vụ Đảng ủy quyết định tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) lớp thứ hai cho những đảng viên không tham dự hội nghị đã tổ chức vào ngày 14/4/2012.

- Thời gian: 1 buổi, bắt đầu từ 19 giờ ngày 25/4/2012.

- Địa điểm:  Hội trường A, Trường Đại học Vinh.

Để tổ chức thành công Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” lớp thứ hai, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường phân công và giao nhiệm vụ cho các đảng bộ bộ phận, các chi bộ, các đơn vị thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Các đảng bộ bộ phận, chi bộ

- Đối chiếu danh sách đảng viên không tham dự hội nghị gửi kèm theo công văn này, nếu có sai, sót thì báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy qua Văn phòng Đảng ủy.

- Lập danh sách đảng viên tham dự hội nghị (đảng viên không tham dự phải viết giấy trình bày rõ lý do, có xác nhận của thủ trưởng đơn vị) và gửi về Văn phòng Đảng ủy trước 11 giờ ngày 24/4/2012. Quá thời hạn trên, chi bộ nào không gửi danh sách xem như không có đảng viên tham dự hội nghị và đồng chí Bí thư cấp ủy phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

- Thông báo cho đảng viên của đơn vị mình sắp xếp công việc để dự hội nghị đầy đủ, đúng thời gian quy định. Những đảng viên nào không tham dự hội nghị (dù có lý do hay không có lý do) thì phải đăng ký học tập, quán triệt Nghị quyết tại một đảng bộ, chi bộ cơ sở khác và làm bài thu hoạch gửi cho Ban Thường vụ Đảng ủy (qua Văn phòng Đảng ủy); đồng thời phải xem xét về tư cách đảng viên và năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao khi xét xếp loại thi đua cuối năm về đảng và chính quyền.

2. Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên

- Trang trí hội trường, làm ma két hội nghị.

- Chụp ảnh tư liệu và đưa tin về hội nghị trên website của Nhà trường.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” .

3. Phòng Quản trị

- Chuẩn bị hội trường A, âm thanh, ánh sáng phục vụ cho hội nghị.

- Chuẩn bị máy nổ dự phòng mất điện.

- Làm công tác vệ sinh môi trường.

4. Phòng Quản lý Khoa học và Thiết bị

- Chuẩn bị màn hình, máy chiếu phục vụ hội nghị.

- Cử cán bộ trực máy chiếu tại Hội trường A.

5. Phòng Hành chính Tổng hợp

- Đưa các thông tin, khẩu hiệu tuyên truyền về hội nghị lên bảng điện tử của Nhà trường.

- Chuẩn bị nước uống cho đại biểu tham dự hội nghị.

- Phối hợp với Văn phòng Đảng ủy đón tiếp đại biểu.

- Phối hợp với Văn phòng Đảng ủy phát tài liệu quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho các đơn vị.

- Sắp xếp chỗ ngồi theo danh sách đảng viên do các đơn vị gửi đến Văn phòng Đảng ủy; điểm danh đảng viên tham dự hội nghị để báo cáo cho Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban giám hiệu.

6. Phòng Bảo vệ

- Đảm bảo công tác an ninh trong toàn Trường.

- Bố trí chỗ đậu xe ô tô cho các đại biểu dự hội nghị.

7. Phòng Kế hoạch - Tài chính

Cấp kinh phí tổ chức hội nghị và các hoạt động liên quan sau khi đã được Ban giám hiệu duyệt.

8. Văn phòng Đảng uỷ

- Chuẩn bị tài liệu phục vụ hội nghị.

- Xây dựng kế hoạch kinh phí và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức hội nghị trình Ban giám hiệu phê duyệt.

 

Nơi gửi:                                                                     T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Đảng ủy, Ban giám hiệu,                                                                   BÍ THƯ

- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,

- Các đơn vị,

- Lưu Văn phòng Đảng uỷ.                                                                Đã ký

 

 

           

                                                                                                  Đinh Xuân Khoa

          


               ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                Nghệ An, ngày 17 tháng 4 năm 2012

                               *

 

DANH SÁCH

đảng viên không tham dự hội nghị quán triệt và triển khai

thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ngày 14/4/2012

 

 

TT

Họ tên

Chi bộ

1.            

Kiều Phương Chi

Chi bộ cán bộ khoa Toán

2.            

Nguyễn Huy Chiêu

Chi bộ cán bộ khoa Toán

3.            

Vũ Thị Hồng Thanh

Chi bộ cán bộ khoa Toán

4.            

Nguyễn Ngọc Bích

Chi bộ cán bộ khoa Toán

5.            

Nguyễn Thị Hồng Loan

Chi bộ cán bộ khoa Toán

6.            

Nguyễn Văn Quảng

Chi bộ cán bộ khoa Toán

7.            

Đinh Huy Hoàng

Chi bộ cán bộ khoa Toán

8.            

Nguyễn Thị Toàn

Chi bộ cán bộ khoa Toán

9.            

Nguyễn Văn Đức

Chi bộ cán bộ khoa Toán

10.        

Dương Xuân Giáp

Chi bộ cán bộ khoa Toán

11.        

Trần Thị Thanh Nhàn

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Toán

12.        

Bùi Văn Hoàng

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Toán

13.        

Hoàng Thị Ngọc Trà

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Toán

14.        

Trần Quốc Luật

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Toán

15.        

Trịnh Thị Mai

Chi bộ cán bộ khoa Ngữ văn

16.        

Nguyễn Thị Thanh Hiếu

Chi bộ cán bộ khoa Ngữ văn

17.        

Lê Sử

Chi bộ cán bộ khoa Ngữ văn

18.        

Nguyễn Khánh Chi

Chi bộ cán bộ khoa Ngữ văn

19.        

Lê Thị Sao Chi

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Ngữ văn

20.        

Trần Thị Hằng

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Ngữ văn

21.        

Sầm Hải Yến

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Ngữ văn

22.        

Đào Hải Anh

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Ngữ văn

23.        

Nguyễn Ly Kha

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Ngữ văn

24.        

Đào Xuân Hiền

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Ngữ văn

25.        

Phan Thị Quỳnh Hương

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Ngữ văn

26.        

Nguyễn Thị Mai

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Ngữ văn

27.        

Vi Thị Mai

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Ngữ văn

28.        

Đoàn Hoài Sơn

Chi bộ cán bộ khoa Vật lý

29.        

Phạm Thị Phú

Chi bộ cán bộ khoa Vật lý

30.        

Nguyễn Huy Bằng

Chi bộ cán bộ khoa Vật lý

31.        

Mai Văn Lưu

Chi bộ cán bộ khoa Vật lý

32.        

Nguyễn Thành Công

Chi bộ cán bộ khoa Vật lý

33.        

Chu Văn Lanh

Chi bộ cán bộ khoa Vật lý

34.        

Nguyễn Văn Phú

Chi bộ cán bộ khoa Vật lý

35.        

Nguyễn Tiến Dũng

Chi bộ cán bộ khoa Vật lý

36.        

Đoàn Thế Ngô Vinh

Chi bộ cán bộ khoa Vật lý

37.        

Lưu Văn Phúc

Chi bộ cán bộ khoa Vật lý

38.        

Trần Vũ Tài

Chi bộ cán bộ khoa Lịch sử

39.        

Trần Thị Thanh Vân

Chi bộ cán bộ khoa Lịch sử

40.        

Dương Thị Thanh Hải

Chi bộ cán bộ khoa Lịch sử

41.        

Phạm Thị Tuyên

Chi bộ cán bộ khoa Lịch sử

42.        

Phùng Văn Nam

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Lịch sử

43.        

Dương Thị Lý

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Lịch sử

44.        

Trần Văn Cường

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Lịch sử

45.        

Nguyễn Văn Hùng

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Lịch sử

46.        

Nguyễn Thị Hương

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Lịch sử

47.        

Lê Thị Thanh Huyền

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Lịch sử

48.        

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Lịch sử

49.        

Hoàng Thị Yến

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Lịch sử

50.        

Nguyễn Văn Tuyên

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Lịch sử

51.        

Lê Văn Trí

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Lịch sử

52.        

Lê Đăng Khải

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Lịch sử

53.        

Đỗ Đăng Thành

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Lịch sử

54.        

Hoàng Thị Nguyên

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Lịch sử

55.        

Vi Văn Bốn

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Lịch sử

56.        

Trần Thị Ánh Nguyệt

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Lịch sử

57.        

Nguyễn Thị Hiền

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Lịch sử

58.        

Phan Thị Kim Cúc

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Lịch sử

59.        

Nguyễn Hồng Quân

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Lịch sử

60.        

Hoàng Văn Sáng

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Lịch sử

61.        

Xã Văn Hà

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Lịch sử

62.        

Hoàng Công Nguyên

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Lịch sử

63.        

Phan Thị Hồng Tuyết

Chi bộ cán bộ khoa Hóa

64.        

Nguyễn Thị Chung

Chi bộ cán bộ khoa Hóa

65.        

Hoàng Văn Trung

Chi bộ cán bộ khoa Hóa

66.        

Nguyễn Thị Phương Thảo

Chi bộ cán bộ khoa Hóa

67.        

Đào Thị Thanh Xuân

Chi bộ cán bộ khoa Hóa

68.        

Nguyễn Hoàng Hào

Chi bộ cán bộ khoa Hóa

69.        

Nguyễn Trung Kiền

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Hóa học

70.        

Trần Thị Vân

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Hóa học

71.        

Vũ Thị Hà Giang

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Hóa học

72.        

Đinh Thị Huyền Trang

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Hóa học

73.        

Hoàng Thị Hằng

Chi bộ cán bộ khoa Giáo dục chính trị

74.        

Nguyễn Thị Mỹ Hương

Chi bộ cán bộ khoa Giáo dục chính trị

75.        

Nguyễn Thị Diệp

Chi bộ cán bộ khoa Giáo dục chính trị

76.        

Nguyễn Thị Hải Yến

Chi bộ cán bộ khoa Giáo dục chính trị

77.        

Phan Văn Tuấn

Chi bộ cán bộ khoa Giáo dục chính trị

78.        

Nguyễn Văn Trung

Chi bộ cán bộ khoa Giáo dục chính trị

79.        

Lê Thị Thanh Hiếu

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Giáo dục chính trị

80.        

Nguyễn Thị Thu Hoài

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Giáo dục chính trị

81.        

Bùi Thị Lan Phương

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Giáo dục chính trị

82.        

Sầm Thị Minh Hiếu

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Giáo dục chính trị

83.        

Phan Nhật Long

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Giáo dục chính trị

84.        

Đặng Sỹ Lợi

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Giáo dục chính trị

85.        

Lê Thị Thắm

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Giáo dục chính trị

86.        

Đặng Thị Khai

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Giáo dục chính trị

87.        

Hoàng Vĩnh Phú

Chi bộ cán bộ khoa Sinh học

88.        

Nguyễn Đức Diện

Chi bộ cán bộ khoa Sinh học

89.        

Nguyễn Anh Dũng

Chi bộ cán bộ khoa Sinh học

90.        

Phạm Thị Hương

Chi bộ cán bộ khoa Sinh học

91.        

Phan Xuân Thiệu

Chi bộ cán bộ khoa Sinh học

92.        

Trần Thị Gái

Chi bộ cán bộ khoa Sinh học

93.        

Lê Thị Hương

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Sinh học

94.        

Nguyễn Việt Trung

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Sinh học

95.        

Nguyễn Hữu An

Chi bộ cán bộ khoa Ngoại ngữ

96.        

Phạm Thanh Chương

Chi bộ cán bộ khoa Ngoại ngữ

97.        

Nguyễn Văn Dần

Chi bộ cán bộ khoa Ngoại ngữ

98.        

Phan Thị Vân Hương

Chi bộ cán bộ khoa Ngoại ngữ

99.        

Vũ Thị Việt Hương

Chi bộ cán bộ khoa Ngoại ngữ

100.    

Trần Thị Thanh Hòa

Chi bộ cán bộ khoa Ngoại ngữ

101.    

Nguyễn Thị Vân Lam

Chi bộ cán bộ khoa Ngoại ngữ

102.    

Phạm Xuân Sơn

Chi bộ cán bộ khoa Ngoại ngữ

103.    

Võ Thị Hồng Minh

Chi bộ cán bộ khoa Ngoại ngữ

104.    

Cao Thị Phương

Chi bộ cán bộ khoa Ngoại ngữ

105.    

Nguyễn Thị Tường

Chi bộ cán bộ khoa Ngoại ngữ

106.    

Lê Đình Tường

Chi bộ cán bộ khoa Ngoại ngữ

107.    

Lê Thị Thúy Hà

Chi bộ cán bộ khoa Ngoại ngữ

108.    

Nguyễn Thị Bích Hiền

Chi bộ cán bộ khoa Ngoại ngữ

109.    

Trần Bá Tiến

Chi bộ cán bộ khoa Ngoại ngữ

110.    

Nguyễn Thị Phương Thảo

Chi bộ cán bộ khoa Ngoại ngữ

111.    

Lê Thị Tuyết Hạnh

Chi bộ cán bộ khoa Ngoại ngữ

112.    

Trần Thị Phương Thảo

Chi bộ cán bộ khoa Ngoại ngữ

113.    

Trần Giang Nam

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Ngoại ngữ

114.    

Trần Công Thành

Chi bộ học viên, sinh viên khoa Ngoại ngữ

115.    

Đậu Bắc Sơn

Chi bộ cán bộ khoa Giáo dục thể chất

116.    

Hồ Mỹ Hạnh

Chi bộ cán bộ khoa Kinh tế

117.    

Nguyễn Đăng Bằng

Chi bộ cán bộ khoa Kinh tế

118.    

Nguyễn Thị Bích Liên

Chi bộ cán bộ khoa Kinh tế

119.