Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Tin tức sự kiện
 
Tin tức sự kiện
24/04/2012
Thông báo nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phiên tháng 4 năm 2012

 

 
         ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                  Nghệ An, ngày 23 tháng 4 năm 2012
                             *             
                 Số 296-TB/TV
THÔNG BÁO
nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (khóa XXX)
phiên tháng 4 năm 2012
 
Ngày 23 tháng 4 năm 2012, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (khoá XXX) đã tổ chức hội nghị với các nội dung sau:
I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2012
      Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng các ban của Đảng ủy, báo cáo kết quả công tác tháng 4 năm 2012.
Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã tổ chức thảo luận và rút kinh nghiệm.
II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
1. Xét kết nạp Đảng
Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã chuẩn y đề nghị của Đảng bộ bộ phận các khoa: Toán học, Sinh học, Lịch sử, Giáo dục chính trị, Xây dựng, Kinh tế, Luật và chi bộ Trường Trung học phổ thông Chuyên kết nạp các quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:
 

1.       
Nguyễn Thanh Diệu,
Cán bộ giảng dạy khoa Toán học,
2.       
Đào Thị Minh Châu,
Cán bộ giảng dạy khoa Sinh học,
3.       
Hoàng Ngọc Thảo,
Cán bộ giảng dạy khoa Sinh học,
4.       
Trần Thị Quỳnh,
Sinh viên lớp 49A khoa Lịch sử,
5.       
Trần Thị Quỳnh Trang,
Sinh viên lớp 49A khoa Lịch sử,
6.       
Hoàng Thị Thơm,
Sinh viên lớp 49B khoa Lịch sử,
7.       
Lê Thị Thanh Truyền,
Sinh viên lớp 49B khoa Lịch sử,
8.       
Phùng Văn Tuấn,
Sinh viên lớp 49B khoa Lịch sử,
9.       
Lương Thị Đào,
Sinh viên lớp 49B khoa Lịch sử,
10.   
Hứa Thị Loan,
Sinh viên lớp 49B khoa Lịch sử,
11.   
Trần Thị Phượng,
Sinh viên lớp 49B khoa Lịch sử,
12.   
Lò Văn Quyên,
Sinh viên lớp 49B khoa Lịch sử,
13.   
Nguyễn Thị Trang,
Sinh viên lớp 49A khoa Giáo dục chính trị,
14.   
Trương Văn Tới,
Sinh viên lớp 49A khoa Giáo dục chính trị,
15.   
Lê Thị Thu Huyền,
Sinh viên lớp 49B khoa Giáo dục chính trị,
16.   
Trần Văn Tuấn,
Sinh viên lớp 49K khoa Xây dựng,
17.   
Trần Văn Bình,
Sinh viên lớp 50K khoa Xây dựng,
18.   
Nguyễn Tư Hải Phong,
Sinh viên lớp 50K khoa Xây dựng,
19.   
Hồ Anh Tuấn,
Sinh viên lớp 50K khoa Xây dựng,
20.   
Đặng Thành Cương,
Cán bộ giảng dạy khoa Kinh tế,
21.   
Nguyễn Thị Thanh Bình,
Cán bộ giảng dạy khoa Luật,
22.   
Nguyễn Thị Thanh,
Cán bộ giảng dạy khoa Luật,
23.   
Nguyễn Trần Lâm,
Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên,
24.   
Nguyễn Thị Tuyết Mai,
Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên,

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đảng ủy bộ phận, chi bộ thông báo cho cán bộ, đảng viên, quần chúng biết, nếu ai có ý kiến gì thì phản ánh về Văn phòng Đảng uỷ Trường trước ngày 30/4/2012 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ra quyết định kết nạp.
2. Xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị
      Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã chuẩn y đề nghị của Đảng ủy bộ phận khoa Nông Lâm Ngư, Chi bộ khoa Giáo dục quốc phòng và Chi bộ Thanh tra giáo dục - Đảm bảo chất lượng chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị sau đây:
 

1.      
Trần Khánh Hòa,
Sinh viên lớp 49K khoa Nông Lâm Ngư,
2.     
Trần Ngọc Hùng,
Sinh viên lớp 49A khoa Giáo dục quốc phòng,
3.     
Nguyễn Bắc Giang,
Cán bộ Trung tâm Đảm bảo chất lượng,

 
3. Xét kỷ luật đảng viên
Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Thu, học viên cao học khóa 18, đảng viên dự bị hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ học viên, sinh viên khoa Ngữ văn. Lý do: đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Thu đã vi phạm nguyên tắc sinh hoạt Đảng, không đủ điều kiện chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức.
 
III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ
1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất thành lập, kiện toàn các tổ chức đảng sau đây:
      - Thành lập Chi bộ Trung tâm Nội trú trên cơ sở Chi bộ Trung tâm Phục vụ sinh viên.   
- Đổi tên Chi bộ Trung tâm Đào tạo từ xa và Quan hệ doanh nghiệp thành Chi bộ Trung tâm Đào tạo từ xa.
      2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thông qua kế hoạch chỉ đạo tổng kết nhiệm kỳ 2007-2012 của các khoa: Đào tạo Sau Đại học, Kinh tế và Nông Lâm Ngư.
      - Thời gian tổng kết: trong tháng 5 năm 2012.
      - Ban Thường vụ Đảng ủy phân công các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng uỷ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phụ trách đến tham dự và chỉ đạo việc tổng kết nhiệm kỳ của các đơn vị.
      3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thông qua chủ trương đổi tên Khoa Đào tạo Sau đại học thành Phòng Đào tạo Sau đại học; đồng ý để khoa Địa lý thực hiện quy trình bổ sung 01 Phó Trưởng khoa.
      4. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất: cán bộ là đảng viên công tác tại Trung tâm Công nghệ thông tin sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Phòng Quản lý Khoa học và Thiết bị; cán bộ là đảng viên công tác tại Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp sinh hoạt Đảng tại Chi bộ phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên. Ban Thường vụ Đảng ủy giao cho Ban Tổ chức Đảng ủy chủ trì xây dựng Đề án kiện toàn các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ để đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và đảng viên.
      5. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất một số nội dung về công tác cán bộ:
- Chuẩn y kết quả bầu bổ sung đồng chí Châu Hồng Thắng, Phó Bí thư Chi bộ cán bộ khoa Giáo dục thể chất nhiệm kỳ 2010-2013, vào Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận khoa Giáo dục thể chất nhiệm kỳ 2010-2015 và giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận.
- Chỉ định đồng chí Trần Minh Công, Giám đốc Trung tâm Nội trú nhiệm kỳ 2010-2015, giữ chức Bí thư chi bộ Trung tâm Nội trú nhiệm kỳ 2010-2013.
- Chỉ định đồng chí Nguyễn Bá Út, cán bộ Trung tâm Nội trú, giữ chức Phó Bí thư chi bộ Trung tâm Nội trú nhiệm kỳ 2010-2013.
- Chỉ định đồng chí Lê Công Đức, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp nhiệm kỳ 2010-2015, vào Ban Chấp hành Chi bộ Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên nhiệm kỳ 2010-2013 và giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ.
6. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất cử 2 cán bộ đi đào tạo cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính, hệ tại chức, khóa 2012-2014 do Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực I mở tại Nghệ An.
IV. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, HỢP TÁC QUỐC TẾ
Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe và thảo luận về việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, công tác kiểm định chất lượng, thanh tra giáo dục và hợp tác quốc tế với các nội dung cụ thể như: việc thực hiện Công điện số 474/CĐ-TTg ngày 10/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 274/CĐ-BGĐĐT ngày 11/4/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 2240/UBND-TM ngày 16/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn học đại học, cao đẳng; công tác chuẩn bị tốt nghiệp ra trường cho sinh viên năm cuối; công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2012; đánh giá kết quả hội nghị sáng kiến kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ khối hành chính năm học 2011-2012...
V. CÔNG TÁC KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, CƠ SỞ VẬT CHẤT, ĐỜI SỐNG
Ban Thường vụ Đảng uỷ nghe và thảo luận về việc triển khai thực hiện các dự án và công tác xây dựng cơ sở vật chất với các nội dung chính như: kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2011-2012 và sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2012; đánh giá về tình hình an ninh trật tự của Nhà trường thời gian qua...
VI. CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN
Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và cho ý kiến về việc thực hiện các văn bản của cấp trên, bao gồm:
- Công văn số 583-CV/BTCTU ngày 30/3/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc tuyển sinh các lớp cao cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng cán bộ.
- Báo cáo số 14-BC/DVTU ngày 30/3/2012 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác dân vận quý 1 năm 2012.
- Chỉ thị số 18-KL/TW ngày 04/4/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kết quả tổ chức triển khai thực hiện Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới (2009-2011).
- Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 09/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
- Hướng dẫn số 12-HD/BTGTU ngày 09/4/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc triển khai công tác tư tưởng trong quá trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
- Hướng dẫn số 13-HD/BTGTU ngày 09/4/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
- Hướng dẫn số 12-HD/BTCTU ngày 10/4/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kiểm điểm, tự phê bình, phê bình theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
- Kế hoạch số 40-KH/TU ngày 10/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902-05/5/2012).
- Công văn số 317-CV/TGTU ngày 11/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai các khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902-05/5/2012).
- Quy định số 04-QĐ/DVTU ngày 13/4/2012 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về tiêu chí đánh giá công tác dân vận năm 2012.
- Công văn số 70-CV/UBKT ngày 13/4/2012 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về việc tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” năm 2012.
- Hướng dẫn số 01-HD/UBKT ngày 13/4/2012 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
- Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 16/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2012.
- Hướng dẫn số 03-HD/DVTU ngày 16/4/2012 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
- Quy định số 07-QĐ/DVTU ngày 16/4/2012 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của ngành Dân vận.
- Thông báo số 468-TB/TU ngày 18/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án Phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2020.
- Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW ngày 17/4/2012 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.
- Báo cáo số 107-BC/TU ngày 18/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Phòng chống gây rối chính trị, bạo loạn phản cách mạng ở địa bàn Nghệ An giai đoạn 2001-2011”.
- Báo cáo số 108-BC/TU ngày 18/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 10 năm thực hiện Đề án “Đảm bảo an ninh tôn giáo giai đoạn 2002-2011”.
- Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 18/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bình đẳng giới.
- Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 18/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
- Công văn số 52-CV/DVTU ngày 19/4/2012 về việc tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, đấu tranh với các hoạt động gây rối, kích động quần chúng.
- Hướng dẫn số 14-HD/BTCTU ngày 19/4/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 37 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2012) và kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2012).
- Công điện số 04-CĐ/TU ngày 20/4/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy về việc chỉ đạo quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).
VII. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 5 NĂM 2012
1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5; 58 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2012); 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2012); 53 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2012).
2. Chỉ đạo việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
3. Chỉ đạo tổ chức học tập và viết bài thu hoạch chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012.
4. Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011-2012 và Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 29/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2011-2012.
5. Chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp cho học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên và sinh viên năm cuối; công tác chuẩn bị tuyển sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên, tuyển sinh đại học năm 2012.
6. Chỉ đạo tổng kết nhiệm kỳ 2007-2012 của các khoa: Đào tạo Sau Đại học, Kinh tế và Nông Lâm Ngư.
7. Chỉ đạo công tác chuẩn bị cho hội thảo “Nghiên cứu, giảng dạy về thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
8. Chỉ đạo Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2012-2017.
9. Chỉ đạo công tác nhập học cho học viên cao học khóa XX.
 
Nơi nhận:                                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ
   - Tỉnh uỷ Nghệ An,                                                                  BÍ THƯ
   - Hiệu trưởng Nhà trường,
   - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ,                                                          
   - Các ban của Đảng uỷ,
   - Các đoàn thể,
   - Lưu Văn phòng Đảng ủy.                                           Đinh Xuân Khoa 
 
 
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh