Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Tin tức sự kiện
 
Tin tức sự kiện
25/05/2012
Hướng dẫn sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2012

 

        ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH               Nghệ An, ngày 23 tháng 5 năm 2011
                              *
                   Số 380-HD/TV
 
HƯỚNG DẪN
Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2012
 
 
            Thực hiện hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2012, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường hướng dẫn các đảng bộ bộ phận, các chi bộ tiến hành sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2012 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
- Nêu những đặc điểm nổi bật liên quan đến sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ bộ phận, chi bộ.
- Tổng số đảng viên của đơn vị: đảng viên chính thức, đảng viên dự bị, đảng viên sinh hoạt tạm thời, đảng viên nữ, đảng viên dân tộc thiểu số.
II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012
1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh
- Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình công tác của đảng bộ bộ phận, chi bộ và nhiệm vụ được cấp ủy cấp trên giao.
            - Kết quả thực hiện hoạt động đào tạo, đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết số 666-NQ/ĐU ngày 25/7/2011 của Đảng ủy về nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.
- Kết quả thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng các chương trình, đề án và tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn.
- Tình hình thực hiện cải cách hành chính; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ đối với cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên và nhân dân.
- Kết quả chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật, việc phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Kết quả xây dựng đời sống văn hóa trong đơn vị; công tác dân số kế hoạch hóa gia đình; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng đơn vị văn hóa.
- Kết quả lãnh đạo thực hiện chỉ tiêu đóng góp các loại quỹ được giao trong 6 tháng đầu năm 2012.
- Việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ bí mật quốc gia trong đơn vị; kết quả cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 3.
2. Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng
- Việc phổ biến, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, học viên.
            - Việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đấu tranh với những biểu hiện nói, viết, làm trái với quan điểm đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
            - Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị của đảng viên, công chức, học sinh, sinh viên, học viên; các biện pháp giải quyết những vấn đề thuộc về trách nhiệm của đơn vị hoặc báo cáo lên cấp trên giải quyết theo thẩm quyền.
- Kiểm điểm việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: kết quả học tập chuyên đề và viết bài thu hoạch năm 2012, chỉ rõ những việc đã làm được; việc bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương và phong cách đạo đức Hồ Chí Minh; những tồn tại và phương hướng thực hiện trong thời gian tiếp theo.
- Kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của nhà nước, nhà trường và đơn vị.
            - Việc thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, cuộc vận động “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội”, cuộc vận động “Mỗi nhà giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”.
            3. Lãnh đạo công tác tổ chức và cán bộ
            - Kết quả thực hiện quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, các biện pháp để thu hút nhân tài, thực hiện Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức.
- Kết quả xây dựng và thực hiện công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; sắp xếp tổ chức bộ máy; xây dựng đội ngũ cán bộ.
- Đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại đơn vị. Những tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
- Kết quả sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
4. Lãnh đạo xây dựng đơn vị và các tổ chức đoàn thể vững mạnh
            - Việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của đơn vị; ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực.
            - Hoạt động của các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị.
            - Kết quả lãnh đạo các tổ chức quần chúng thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ. Việc thực hiện mối quan hệ giữa cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể quần chúng.
            - Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Kết quả chỉ đạo đại hội Đoàn các cấp.
- Tình hình xử lý kỷ luật cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên 6 tháng đầu năm; các vi phạm chủ yếu; nguyên nhân và biện pháp khắc phục.
            5. Lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức Đảng
- Kết quả quán triệt, tuyên truyền, học tập, xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
- Kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 13/3/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ...
- Việc đề ra các nghị quyết của đơn vị và tổ chức thực hiện; xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; duy trì chất lượng sinh hoạt Đảng.
- Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; chế độ sinh hoạt và học tập của cán bộ, đảng viên.
- Việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2012 của đảng bộ bộ phận, chi bộ. Việc thực hiện những điều đảng viên không được làm và cơ chế giám sát đảng viên.
- Kết quả thực hiện công tác phát triển đảng viên 6 tháng đầu năm: số lượng, chất lượng, cơ cấu; kết nạp đảng viên là người có đạo, dân tộc thiểu số. Những hạn chế trong công tác kết nạp đảng viên, biện pháp khắc phục.
- Kết quả công tác đề nghị tặng, truy tặng huy hiệu đảng; đề nghị phát thẻ đảng viên, làm lại thẻ đảng viên bị mất, bị hỏng.
- Tình hình giới thiệu, theo dõi đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
- Việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; phát hiện và xử lý những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác đảng viên.
- Kết quả thu, chi Đảng phí 6 tháng đầu năm 2012.
III. NHỮNG TRỌNG TÂM CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012
            Các đảng bộ bộ phận, chi bộ cần đánh giá sát đúng ưu điểm, kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm 2012; trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện hiệu quả cho 6 tháng cuối năm 2012.
IV. THỜI GIAN SƠ KẾT
Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ tiến hành sơ kết và gửi báo cáo về Ban Thường vụ Đảng ủy qua Văn phòng Đảng uỷ trước ngày 10/6/2012.
            Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đề nghị các đảng bộ bộ phận, các chi bộ, căn cứ vào tình hình thực tế của đảng bộ bộ phận, chi bộ để có nội dung sơ kết phù hợp./.
 
Nơi nhận:                                                                         T/M BAN THƯỜNG VỤ
 - Đảng ủy, Ban giám hiệu,                                                        BÍ THƯ
 - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ,
 - Các ban của Đảng ủy, 
 - Lưu Văn phòng Đảng ủy.
                                                                                                 Đinh Xuân Khoa
 
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh