Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Tin tức sự kiện
 
Tin tức sự kiện
06/06/2012
Thông báo lịch học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2012

ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                     Nghệ An, ngày 06 tháng 6 năm 2012

                            *

THÔNG BÁO

Lịch học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2012

từ 08/6/2011 đến 14/6/2012 tại Hội trường A

 

19h00-19h10

08/6/2012

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (ThS. Nguyễn Hồng Soa, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy)

19h10-19h20

08/6/2012

Phát biểu khai mạc, giao nhiệm vụ cho lớp học của PGS.TS. Phạm Minh Hùng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường

19h20-22h00

08/6/2012

Các bài giảng của TS. Trần Viết Quang, Uỷ viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Trưởng khoa Giáo dục chính trị

 

Bài 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta

 

Bài 2: Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

07h30-11h00

09/6/2012

Các bài giảng của ThS. Phan Quốc Huy, Giảng viên chính khoa Giáo dục chính trị

 

Bài 3: Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

 

Bài 4: Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

14h00-17h00

09/6/2012

Bài giảng của TS. Đinh Trung Thành, Phó Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học

 

Bài 5: Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

19h00-22h00

09/6/2012

Các bài giảng của PGS.TS. Phạm Minh Hùng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường

 

Bài 6: Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

 

Bài 8: Tổ chức cơ sở của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở

07h30-11h00

10/6/2012

Bài giảng của Đại tá Trương Xuân Dũng, Trưởng khoa Giáo dục quốc phòng

 

Bài 7: Tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế

19h00-21h30

10/6/2012

Bài giảng của ThS. Nguyễn Hồng Soa, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp

 

Bài 9: Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

21h30-22h00

10/6/2012

Hướng dẫn làm bài thu hoạch, tổng kết, bế mạc lớp học (Th.S Nguyễn Hồng Soa)

Từ 11/6/2012

đến 14/6/2012

Các học viên xêmina, nghiên cứu tài liệu và làm bài thu hoạch. Sau khi làm bài thu hoạch xong, các học viên trực tiếp nộp bài thu hoạch tại Văn phòng Đảng ủy.

 

 

 

Nơi nhận:                                                             T/M BAN THƯỜNG VỤ

   - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,                                                                           BÍ THƯ

    - Các đảng bộ bộ phận,

    - Các chi bộ.

   - Lưu Văn phòng Đảng ủy.

                           

 

 Đinh Xuân Khoa

 

Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh