Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Tin tức sự kiện
 
Tin tức sự kiện
01/08/2012
Thông báo nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phiên tháng 5 năm 2012

 

             ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                  Nghệ An, ngày 30 tháng 7 năm 2012
                             *            
                 Số 688-TB/TV
THÔNG BÁO
nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (khóa XXX)
phiên tháng 7 năm 2012
 
Ngày 30 tháng 7 năm 2012, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (khoá XXX) đã tổ chức hội nghị với các nội dung sau:
I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2012
            Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng các ban của Đảng ủy, báo cáo kết quả công tác tháng 7 năm 2012.
Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã tổ chức thảo luận và rút kinh nghiệm.
II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
1. Xét kết nạp Đảng
Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thông qua đề nghị của các chi bộ: Phòng Kế hoạch - Tài chính và Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào kết nạp các quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:
 

1.     
Nguyễn Thị Trà Giang,
Cán bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính,
2.     
Phạm Duy Hải,
Cán bộ TT TTTV Nguyễn Thúc Hào.

 
Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các chi bộ thông báo cho cán bộ, đảng viên, quần chúng biết, nếu ai có ý kiến gì thì phản ánh về Văn phòng Đảng uỷ Trường trước ngày 06/8/2012 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành quyết định kết nạp.
2. Xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị
            Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã chuẩn y đề nghị của Đảng bộ bộ phận các khoa: Ngữ văn và Công nghệ thông tin chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị sau đây:
 

1.                
Trần Thị Thương,
Sinh viên lớp 49A khoa Ngữ văn,
2.                
Đào Hải Anh,
Sinh viên lớp 49B khoa Ngữ văn,
3.               
Đào Xuân Hiền,
Sinh viên lớp 49B khoa Ngữ văn,
4.                
Phạm Thị Hoa,
Sinh viên lớp 49B khoa Công nghệ thông tin,
5.                
Nguyễn Thị Lý,
Sinh viên lớp 49K khoa Công nghệ thông tin,

 
III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ
1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thông qua chủ trương kiện toàn các tổ bộ môn trực thuộc các khoa đào tạo. Ban Thường vụ Đảng ủy đề nghị các đơn vị khẩn trương sắp xếp, kiện toàn các tổ bộ môn và trưởng bộ môn, gửi tờ trình về Ban Thường vụ Đảng ủy qua Văn phòng Đảng ủy trước ngày 18/8/2012.
2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường ra quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cho các đơn vị:
- Đồng chí Nguyễn Lê Quang, Tổ trưởng Tổ Phân loại - Biên mục, Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào, giữ chức Tổ trưởng Tổ phục vụ Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào.
- Đồng chí Hoàng Thị Nga, cán bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào, giữ chức Tổ trưởng Tổ Phân loại - Biên mục Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào.
- Đồng chí Lê Hồng Thanh, cán bộ phòng Quản trị, giữ chức Tổ trưởng tổ Lái xe Phòng Quản trị.
3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thông qua kế hoạch thực hiện Công văn số 1023-CV/TU ngày 30/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và Hướng dẫn số 65-HD/BCSĐ ngày 08/6/2012 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công tác quy hoạch cán bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2012.
4. Ban Thường vụ Đảng ủy đã thảo luận và đánh giá về cơ cấu tổ chức bộ máy, hiệu quả hoạt động, nề nếp công tác của cán bộ tại một số đơn vị trực thuộc Trường. Ban Thường vụ Đảng ủy giao cho Ban Tổ chức Đảng ủy và Phòng Tổ chức cán bộ rà soát, kiểm tra, đề xuất phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động, cơ chế tài chính của một số đơn vị trực thuộc Trường đảm bảo nâng cao hiệu lực quản lý, hiệu quả hoạt động.
IV. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, HỢP TÁC QUỐC TẾ
Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe và thảo luận về việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, công tác kiểm định chất lượng, thanh tra giáo dục và hợp tác quốc tế với các nội dung cụ thể như: đề xuất các giải pháp để tiếp tục phát huy thương hiệu đào tạo sư phạm của Nhà trường; đánh giá kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2012; vấn đề xét tốt nghiệp cho sinh viên cuối khóa; công tác chuẩn bị cho kỳ thi liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2012; việc triển khai kế hoạch đào tạo hè...
V. CÔNG TÁC KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, CƠ SỞ VẬT CHẤT, ĐỜI SỐNG
Ban Thường vụ Đảng uỷ nghe và thảo luận về việc triển khai thực hiện các dự án và công tác xây dựng cơ sở vật chất với các nội dung chính như: công tác chuẩn bị cho duyệt kế hoạch năm học 2012-2013 của các đơn vị; vấn đề triển khai các nội dung của Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục ; quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”...
VI. CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN
Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và cho ý kiến về việc thực hiện các văn bản của cấp trên, bao gồm:
- Hướng dẫn số 06-HD/UBKTTW, ngày 20/6/2012 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện Quy chế giám sát trong Đảng.
- Công văn số 3415-CV/VPTW, ngày 25/6/2012 của Văn phòng Trung ương Đảng về ổn định hoạt động của Ban chỉ đạo và văn phòng Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở địa phương.
- Hướng dẫn số 05-HD/TU, ngày 26/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chương III, Quy định 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về việc quản lý đảng viên ra nước ngoài, quan hệ với tổ chức, cá nhân người nước ngoài.
- Kế hoạch số 52-KH/TU, ngày 26/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).
- Quyết định số 2446-QĐ/TU, ngày 26/6/2012 của Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế làm việc của bộ phận thường trực giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
- Công văn số 70-BC/BTCTU, ngày 29/6/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2012.
- Công văn số 1083-CV/TU, ngày 29/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hết hiệu lực thi hành Quyết định số 122-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Báo cáo số 125-BC/TU, ngày 03/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả 4 năm thực hiện Quy định số 94-QĐ/TW ngày 15/10/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm.
- Công văn số 1098-CV/TU, ngày 03/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề xuất đặt hàng nghiên cứu khoa học.
- Báo cáo số 71-BC/BTCTU, ngày 04/7/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về sơ kết công tác bảo vệ chính trị nội bộ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.
- Công văn số 383-CV/BTGTU, ngày 05/7/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về kỷ niệm 82 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo.
- Kết luận số 09-KL/TU, ngày 06/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2012.
- Công văn số 120-CV/DVTU, ngày 10/7/2012 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về đề cương báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU.
- Thông báo số 537-TB/TU, ngày 12/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các dự án bất động sản trong thời gian chờ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thành phố Vinh và vùng Phủ Quỳ.
- Báo cáo số 132-BC/TU, ngày 12/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2007 - 2012.
- Công văn số 133-BC/TU, ngày 14/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX).
- Công văn số 125-CV/DVTU, ngày 16/7/2012 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc góp ý đề cương nghị quyết về công tác quần chúng.
- Công văn số 541-TB/TU, ngày 17/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư của các công trình, dự án trọng điểm.
- Báo cáo số 135-BC/TU, ngày 17/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2012.
- Báo cáo số 96-BC/TGTU, ngày 18/7/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.
- Công văn số 2794-CV/BTGTW, ngày 19/7/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc cảnh giác, đấu tranh với thông tin xấu trên một số trang web, blog cá nhân.
- Hướng dẫn số 18-HD/TGTU, ngày 20/7/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về nội dung tuyên truyền miệng trong thời gian cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 năm 2012.
- Kế hoạch số 54-KH/TU, ngày 24/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng bí thư Lê Hồng Phong.
- Kế hoạch số 55-KH/TU, ngày 24/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Tiềm, Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của Nghệ An.
- Công văn số 397-CV/TGTU, ngày 24/7/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”.
- Hướng dẫn số 06-HD/TU, ngày 24/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hướng dẫn tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng.
- Báo cáo số 136-BC/TU, ngày 25/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2012.
VII. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 8 NĂM 2012
1. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).
2. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 67 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2012) và Quốc khánh 2/9.
3. Chỉ đạo công tác tuyển sinh đại học năm 2012, kế hoạch đào tạo hè và xây dựng kế hoạch năm học 2012-2013.
4. Chỉ đạo công tác tổ chức thi tuyển sinh liên thông cao đẳng lên đại học năm 2012, tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2012 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
5. Xét, đề nghị phát thẻ đảng viên và tặng Huy hiệu Đảng đợt 02/9/2012.
6. Chỉ đạo công tác rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
7. Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 23/10/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác vận động quần chúng trước yêu cầu mới và tổng kết thực hiện Quy định số 123-QĐ/TW ngày 29/9/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX).
8. Chỉ đạo thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề tại các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc.
 
 
Nơi nhận:                                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ
   - Tỉnh uỷ Nghệ An,                                                                       BÍ THƯ
   - Hiệu trưởng Nhà trường,
   - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ,                                                         
   - Các ban của Đảng uỷ,
   - Các đoàn thể,
   - Lưu Văn phòng Đảng ủy.
                                                                                                 Đinh Xuân Khoa
 
 
 
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh