Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
30/11/2009
Hướng dẫn việc thực hiện đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

      ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                           Vinh, ngày 25 tháng 11 năm 2009
                              *
                    Số 661-HD/TV
HƯỚNG DẪN
việc thực hiện đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 
            - Căn cứ Hướng dẫn số 19-HD/BCĐ CT 06 ngày 15/6/2009 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Nghệ An về một số công việc trọng tâm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009.
- Căn cứ Kế hoạch số 18-KH/BCĐ CT 06 ngày 15/5/2009 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Nghệ An về việc đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Căn cứ Công văn số 2386-CV/TU ngày 25/11/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
       Ban Thường vụ Đảng uỷ và Ban Chỉ đạo cấp Trường Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” hướng dẫn các đơn vị đẩy mạnh việc thực hiện đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như sau:
            1. Đối tượng
- Tất cả đảng viên của các chi bộ là đối tượng thực hiện đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
           2. Nội dung đăng ký
Bản đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải do chính đảng viên viết, chi bộ tham gia góp ý và thông qua.
Nội dung bản đăng ký gồm 2 phần chính:
Phần 1: Từng đảng viên, từng cán bộ lãnh đạo, quản lý căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao, tự giác chọn ra những nội dung, việc làm thiết thực, hưởng ứng học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh để thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương sáng một cách toàn diện trên các mặt: Ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tinh thần trách nhiệm trên lĩnh vực công tác được phân công phụ trách; ý thức phục vụ học sinh, sinh viên, học viên; về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác...
Phần 2: Cam kết của đảng viên, của cán bộ lãnh đạo, quản lý. Bản đăng ký phải có xác nhận của chi uỷ chi bộ nơi sinh hoạt.
Mẫu bản đăng ký có trên website của Đảng uỷ, mục Văn kiện Đảng.
            3. Quy trình thực hiện
Bước 1: Trong từng chi bộ chọn đối tượng là cán bộ lãnh đạo (từ cấp phó khoa, phòng, ban, trung tâm, trạm và chi uỷ viên trở lên) để đăng ký và tổ chức thực hiện trước.
Bước 2: Sau khi sơ kết bước 1 đạt kết quả, mới thực hiện bước 2 cho các đối tượng còn lại.
Các đảng uỷ bộ phận, chi uỷ chi bộ chỉ đạo:
- Giao cho đảng viên viết bản đăng ký làm theo.
- Chi bộ tham gia, góp ý vào bản đăng ký của từng đảng viên.
- Đảng viên tiếp thu góp ý của chi bộ, cấp uỷ và hoàn thiện bản đăng ký của mình.
- Thay mặt chi bộ, cấp uỷ ký thông qua bản đăng ký của đảng viên thuộc đơn vị mình. 
          4. Công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện đăng ký làm theo
- Chi bộ, đơn vị công khai bản đăng ký của đảng viên, của cán bộ lãnh đạo, quản lý trên website của đơn vị mình để cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, học viên và quần chúng có điều kiện giúp đỡ và thực hiện giám sát, kiểm tra.
- Định kỳ 6 tháng và hàng năm, tất cả các đối tượng có bản đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải báo cáo kết quả, kiểm điểm việc thực hiện bản đăng ký “làm theo” của mình trước chi bộ Đảng nơi sinh hoạt.
            5. Chọn đơn vị chỉ đạo điểm để thực hiện
Ban Thường vụ Đảng uỷ chọn 3 đơn vị để chỉ đạo điểm là: Đảng bộ bộ phận khoa Giáo dục chính trị, Chi bộ phòng Quản trị và Chi bộ Trung tâm Phục vụ sinh viên.
            6. Thời gian thực hiện
Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ thực hiện xong bước 1 đến ngày 10/12/2009, tổng hợp báo cáo gửi kèm hồ sơ tổng kết công tác Đảng năm 2009 về Ban Thường vụ Đảng uỷ (qua Văn phòng Đảng uỷ) trước ngày 18/12/2009.
             Ban Thường vụ Đảng uỷ và Ban Chỉ đạo cuộc vận động cấp Trường yêu cầu cấp ủy và Ban chỉ đạo của các đơn vị căn cứ hướng dẫn này để quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có chất lượng và đúng thời gian quy định.
 
 
Nơi nhận:                                                                                 T/M BAN THƯỜNG VỤ
 - Tỉnh ủy Nghệ An,                                                 PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
 - Ban Chỉ đạo cấp Trường,                                    BAN CHỈ ĐẠO CUỘC VẬN ĐỘNG
  - Các đ/c đảng ủy viên,
 - Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,
 - Lưu Văn phòng Đảng ủy.
 
 
                                                                                                     Phạm Minh Hùng
 
 
 
 
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh