Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
26/12/2011
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

       ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                      Nghệ An, ngày 28 tháng 9 năm 2011

                              *

                  Số 758-KH/ĐU

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

 

 

            Căn cứ Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và Quyết định số 21-QĐ/TW ngày 14/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thành lập Bộ phận giúp việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 12-HD/BTGTW ngày 27/7/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Căn cứ Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 14/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ và trong toàn Trường; đưa việc học tập và làm theo Bác thành nội dung thường xuyên, một trong những nhiệm vụ quan trọng, thành hành động tự giác trong mọi hoạt động của các tổ chức đảng và đơn vị; giúp cho mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên nhận thức sâu sắc về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXX.

2. Yêu cầu

- Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào Chương trình hành động hoặc kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXX.

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung được xác định trong Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 12-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch số 19-KH/TU của Tỉnh ủy Nghệ An; bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, đặc điểm công tác của đơn vị để cụ thể hóa các quy định chung, phù hợp với thực tế, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, bổ sung vào chương trình, kế hoạch làm việc của mỗi tổ chức đảng, đơn vị và cá nhân, để việc học tập và làm theo Bác đạt được hiệu quả thiết thực, tránh hình thức.

- Nêu cao tính tự giác, chủ động học tập, rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cá nhân; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, các tổ chức đoàn thể và quần chúng. Kết hợp giữa “xây” và “chống”. Kết hợp tổ chức học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động văn hóa đang tiến hành trong toàn xã hội, toàn ngành Giáo dục - Đào tạo và trong toàn Trường.

- Vận động, tổ chức để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên Nhà trường tham gia thực hiện việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tích cực tham gia xây dựng Đảng.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Tổ chức triển khai học tập, quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 12-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch số 19-KH/TU của Tỉnh ủy Nghệ An về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở mỗi tổ chức đảng và tuyên truyền rộng rãi trong toàn Trường.

+ Cấp Trường: quán triệt cho các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu, Bí thư các đảng bộ bộ phận, Bí thư các chi bộ trực thuộc, Trưởng các đơn vị, Trưởng các đoàn thể cấp Trường tại phiên họp Hội đồng Nhà trường tháng 10 năm 2011.

+ Các chi bộ, các đơn vị trực thuộc Trường: quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong sinh hoạt chi bộ và họp đơn vị phiên tháng 10 năm 2011.

+ Các đoàn thể: quán triệt đến từng đoàn viên, hội viên trong kỳ họp tháng 10 năm 2011.

+ Việc tuyên truyền rộng rãi cho quần chúng trong toàn Trường được Đảng ủy Trường, các cấp ủy đảng trực thuộc chỉ đạo tiến hành thường xuyên thông qua các tổ chức đoàn thể và các hệ thống thông tin trong Trường.

- Các cấp ủy đảng căn cứ hướng dẫn hàng năm của cấp ủy cấp trên đưa nội dung nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, đảng bộ bộ phận. Trên cơ sở nội dung chuyên đề được học tập, đồng thời quán triệt sâu sắc nội dung Bức thư cuối cùng Bác Hồ gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An ngày 21/7/1969, các cấp ủy đảng chủ động xây dựng nội dung giáo dục và những bài học phù hợp với đơn vị mình, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, thể hiện trong quan hệ với đồng nghiệp, đồng chí và người học.

2. Tiếp tục xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của Nhà trường và các đơn vị trong giai đoạn hiện nay

- Các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức đã được xây dựng và tiếp tục chỉ đạo thực hiện trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Chú trọng khâu kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức, xây dựng tiêu chí đánh giá, biểu dương, khen thưởng và kịp thời uốn nắn những lệch lạc trong thực hiện gắn với kiểm điểm, đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cuối mỗi năm.

- Về xây dựng và giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

+ Ban Tổ chức Đảng ủy Trường phối hợp cùng Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên và các Ban của Đảng ủy Trường bổ sung và chỉ đạo thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên của Nhà trường theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ…

- Thời gian thực hiện: quý 4-2011, trên cơ sở hướng dẫn bổ sung của Tỉnh ủy Nghệ An về xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Cuối quý 4/2011, cấp ủy các cấp rà soát, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức và văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên của Nhà trường theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

3. Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt Nhà trường và các đơn vị trong Trường

- Cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ trách nhiệm nêu gương, tự giác đi đầu trong học tập và làm theo Bác, coi đây là một trong những giải pháp cơ bản để lôi cuốn, mở rộng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chi bộ, đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc những yêu cầu của Bộ Chính trị (khóa X) trong Công văn số 271-CV/TW ngày 24/9/2009 và Công văn số 2386-CV/TU ngày 25/11/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Thời gian thực hiện: trong Quý 4/2011, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phối hợp với Ban Dân vận Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và quần chúng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

4. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, gắn với thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp

- Các cấp ủy đảng bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động toàn khóa thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể phù hợp với điều kiện của từng đơn vị.

- Quán triệt và thực hiện chủ trương đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong Trường là giải pháp quan trọng để việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên. Trước khi có hướng dẫn mới, tiếp tục thực hiện tốt các quy định nêu trong Công văn số 3731-CV/BTCTW ngày 16/4/2008 của Ban Tổ chức Trung ương.

- Xác định một số nội dung cụ thể trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách trong công việc và sinh hoạt; tập trung chỉ đạo, góp phần giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên của Nhà trường; mang lại kết quả cụ thể, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

- Trong khi chưa có hướng dẫn mới về việc lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm, tiếp tục thực hiện Công văn số 3731-CV/BTCTW ngày 16/4/2008 của Ban Tổ chức Trung ương.

5. Tiếp tục xây dựng và thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên, học viên, cán bộ, đảng viên

- Thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy và học tập các nội dung về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp học, bậc học, hệ đào tạo theo chỉ đạo của cấp trên.

 - Thời gian thực hiện: năm học 2011-2012, tiếp tục thực hiện việc giảng dạy và học tập các nội dung về tấm gương đạo đức Bác Hồ trong hệ thống giáo dục quốc dân. Từ năm học 2012-2013, triển khai giảng dạy các nội dung về học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ theo chương trình, giáo trình của Trung ương.

6. Giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể hưởng ứng và phát động các phong trào thanh niên làm theo tấm gương đạo đức của Bác với các hình thức hoạt động đa dạng, phong phú. Xây dựng kế hoạch cụ thể để giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ thông qua các hoạt động và sinh hoạt tập thể, thu hút học sinh, sinh viên, học viên tham gia, tạo phong trào rộng lớn học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ trong toàn Trường.

- Thời gian thực hiện: trong quý 4/2011, xây dựng xong kế hoạch và triển khai thực hiện.

7. Công tác kiểm tra định kỳ, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Các cấp ủy đảng xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, sơ kết, tổng kết. Báo cáo kết quả kiểm tra với cấp ủy cấp trên. Trong nội dung kiểm tra, chú trọng việc đánh giá công tác tổ chức triển khai và kết quả thực hiện của cấp ủy các cấp theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và của cấp ủy cấp trên; ảnh hưởng tích cực của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của Nhà trường cũng như từng đơn vị; phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả; biểu dương những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị và trong toàn Trường; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm; kiến nghị với Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về nội dung, hình thức tổ chức có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

- Hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ có hướng dẫn cụ thể công tác tổng kết về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Năm 2011, trong tổng kết cần gắn với đánh giá việc thực hiện Kế hoạch số 18-KH/BCĐ CT06 ngày 15/5/2009 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Cuộc vận động, yêu cầu từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đánh giá kết quả đạt được và chưa được trong thực hiện nội dung đăng ký làm theo (từ 5/2009-12/2011), bổ sung nội dung đăng ký mới, đưa ra chi bộ góp ý.

- Định kỳ 6 tháng và một năm, các đơn vị gửi báo cáo sơ, tổng kết về Ban Tuyên giáo Đảng ủy để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

- Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy định kỳ (hàng quý) kiểm tra công tác tổ chức triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc và các đơn vị.

8. Đẩy mạnh tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn

- Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp có biện pháp, kế hoạch đẩy mạnh và thường xuyên tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Căn cứ kế hoạch và kướng dẫn tuyên truyền về các ngày lễ lớn, các ngày kỷ niệm lớn trong năm của Trung ương, của tỉnh, của Trường, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường phối hợp cùng Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên và Ban biên tập website Trường xây dựng chuyên trang, chuyên mục thường xuyên tuyên truyền, đồng thời tập trung tuyên truyền trong các ngày lễ, các ngày kỷ niệm gắn với tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Cấp ủy các cấp coi trọng việc phát hiện, xây dựng và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong toàn Trường. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường sẽ có hướng dẫn cụ thể về các hình thức biểu dương và có hướng dẫn riêng để tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội đồng thi đua khen thưởng Trường phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy, tổ chức thực hiện các hình thức biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, học viên toàn Trường.

- Gắn “xây” với “chống”, trong thực hiện công tác tuyên truyền, cấp ủy các cấp chủ động chỉ đạo công tác phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, “nói” không đi đôi với “làm”, triển khai thực hiện không nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc, phê phán các biểu hiện quan liêu, lãng phí.

III . TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cấp Trường do đồng chí Bí thư Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Trường trực tiếp chỉ đạo. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường là cơ quan thường trực của Đảng ủy Trường trong việc tổ chức, chỉ đạo việc triển khai học tập, làm theo.

- Thành lập bộ phận giúp việc Đảng ủy Trường có cán bộ chuyên trách, trong đó Trưởng bộ phận giúp việc là đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường. Xây dựng Quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc theo hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy.

- Kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện theo Thông tư liên tịch số 99/2008/TTLT-BTC-VPTW ngày 30/10/2008 của Bộ Tài chính và Văn phòng Trung ương Đảng về quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động, triển khai của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở các cấp.

- Giao Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo các Ban của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và định kỳ báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ Trường.

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể căn cứ kế hoạch này và thực tế ở đơn vị mình để triển khai thực hiện có chất lượng và hiệu quả.

 

 

Nơi nhận:                                                                                      T/M ĐẢNG ỦY

  - Tỉnh ủy Nghệ An,                                                                           BÍ THƯ

  - Đảng ủy, Ban giám hiệu,                                             

  - Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,

  - Các đoàn thể,

  - Lưu Văn phòng Đảng ủy.

                                                                          Đinh Xuân Khoa

 

Ke_hoach_thuc_hiec_CVD_HTVLT_HCM_2011_112612195637.doc

Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh