Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
09/02/2012
Hướng dẫn việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012
        ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH               Nghệ An, ngày 09 tháng 1 năm 2012
                              *               
                  Số 67-HD/TV
 
HƯỚNG DẪN
Việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
năm 2012
  
Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 14/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 26-HD/BTGTW ngày 29/11/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Hướng dẫn số 10-HD/TGTU ngày 14/12/2011 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủyvề việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2011 và 2012, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường hướng dẫn việc học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấucần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các đoàn thể và tuyên truyền rộng rãi trong Đảng bộ và toàn thể cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên, học viên trong năm 2012 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tiếp tục tổ chức học tập, làm cho cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên, học viên toàn Trường nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, thúc đẩy mạnh mẽ việc làm theo tấm gương đạo đức của Người.
2. Yêu cầu
- Cán bộ, đảng viên, công chức, học sinh, sinh viên, học viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nghiêm túc nghiên cứu, học tập để quyết tâm làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên website của Nhà trường subsite của các đơn vị.
- Kết hợp chặt chẽ việc học tập với việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt nhấn mạnh việc làm theo một cách thiết thực, cụ thể. Kết hợp nghiên cứu các chuyên đề với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào, các cuộc vận động ở các đơn vị trong toàn Trường. Trong học tập, mỗi cán bộ, đảng viên cần liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch cụ thể làm theo tấm gương của Bác, báo cáo tại chi bộ. Cuối năm, mỗi cán bộ, đảng viên tự kiểm điểm việc học tập và làm theo Bác trước chi bộ.
II. NỘI DUNG HỌC TẬP VÀ LIÊN HỆ
Nội dung học tập và liên hệ bao gồm cả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp, học sinh, sinh viên, học viên... Đây là chuyên đề được đặt ra từ năm đầu tiên và sẽ được thể hiện xuyên suốt trong nội dung học tập của các chuyên đề trong những năm tiếp theo; là tiêu chí để tổng kết nhiệm kỳ 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và là cơ sở để tiếp tục xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong những nhiệm kỳ sau. Tập trung nghiên cứu, thảo luận, liên hệ một số nội dung chính sau đây:
1. Sự cần, kiệm, liêm, chính của từng cán bộ lãnh đạo, quản lý và từng đảng viên, công chức, viên chức; nâng cao đạo đức công vụ, không tham nhũng, không hối lộ và nhận hối lộ; phòng và chống tiêu cực trong sử dụng các nguồn tài chính công, trong tuyển sinh và đánh giá kết quả học tập của người học; trong hoạt động nghiên cứu khoa học, trong công tác quản lý và triển khai các dự án đầu tư, xây dựng...
2. Sự khiêm tốn, chí công vô tư, tận tụy, hết lòng phục vụ học sinh, sinh viên, học viên, trách nhiệm cao với công việc; không gây phiền hà, sách nhiễu người khác; luôn gần gũi, gắn bó với đồng chí, đồng nghiệp, học sinh, sinh viên và học viên; không quan liêu.
3. Mọi cán bộ, đảng viên, công chức, học sinh, sinh viên, học viên trong toàn Trường cần chăm lo xây dựng môi trường đạo đức xã hội, đạo đức nghề nghiệp, ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức - nhân cách, văn hóa.
4. Có tinh thần và hành động cụ thể đấu tranh chống lại mọi biểu hiện thoái hóa, xuống cấp về đạo đức xã hội, đạo đức nghề nghiệp.
5. Giữ cho đời tư và cuộc sống riêng của gia đình, của bản thân mỗi người trong sáng, giản dị.
III. PHƯƠNG THỨC HỌC TẬP, TUYÊN TRUYỀN
1. Học tập chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các đoàn thể, sinh hoạt tập thể của các đơn vị
- Chi ủy tổ chức cho toàn thể đảng viên nghiên cứu chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Mỗi tháng, tùy tình hình thực tế, chi bộ chọn 1 đến 2 nội dung để sinh hoạt. Hình thức tiến hành: Cấp ủy giới thiệu nội dung chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ; chi bộ trao đổi, liên hệ; từng đảng viên xây dựng kế hoạch rèn luyện, phấn đấu của cá nhân, báo cáo để chi bộ biết và giúp đỡ thực hiện.
- Trưởng các đơn vị tổ chức để cán bộ, công chức, viên chức không phải là đảng viên được nghe nói chuyện và học tập, liên hệ về nội dung chuyên đề.
- Cấp ủy, lãnh đạo các đoàn thể tổ chức giới thiệu nội dung chuyên đề cho hội viên, đoàn viên thuộc tổ chức mình theo các hình thức phù hợp.
- Gắn với các ngày kỷ niệm của đất nước, của ngành, của Nhà trường, các đơn vị tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, học sinh, sinh viên, học viên sinh hoạt tập trung về nội dung của chuyên đề bằng những hình thức phong phú.
- Tài liệu: Tài liệu chuyên đề và Tài liệu đọc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” do Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.
2. Tổ chức nghiên cứu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh
a. Tác phẩm “Đường cách mệnh”
- Đưa vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các đoàn thể việc nghiên cứu tác phẩm “Đường cách mệnh” của Bác, gắn với nội dung chuyên đề của năm và công tác tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày ra đời tác phẩm.
- Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể có thể tổ chức mời báo cáo viên giới thiệu về tác phẩm và liên hệ với yêu cầu của thực tế. Thời gian thực hiện: trong tháng 5 năm 2012.
- Tài liệu: Giới thiệu tác phẩm “Đường cách mệnh” do Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh phát hành.
b. Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có hướng dẫn việc tổ chức nghiên cứu một số tác phẩm khác của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong năm 2012.
3. Xây dựng phương hướng phấn đấu của cá nhân, chương trình, kế hoạch của tổ chức đảng, đơn vị
- Sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, học sinh, sinh viên, học viên liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo Bác.
- Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong toàn Trường xây dựng chương trình, kế hoạch làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liên, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị.
- Trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ, trong sinh hoạt đơn vị, đoàn thể bố trí nghe cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức báo cáo những nội dung chính của phương hướng phấn đấu cá nhân; nghe và thảo luận chương trình, kế hoạch thực hiện của đơn vị.
4. Tuyên truyền rộng rãi về chuyên đề
- Các Đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động tuyên truyền về nội dung chuyên đề và việc học tập nghiên cứu chuyên đề tại đơn vị. Trong công tác tuyên truyền chú ý liên hệ với điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Văn phòng Đảng ủy, phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên, Ban Biên tập website Trường, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về nội dung chuyên đề, về công tác tổ chức, triển khai việc học tập, nghiên cứu chuyên đề, gắn với tuyên truyền người tốt, việc tốt và đưa tin về công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường phối hợp với Văn phòng Đảng ủy, phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên tiếp thu việc học tập chuyên đề và tổ chức bồi dưỡng báo cáo viên, tuyên truyền miệng giới thiệu chuyên đề theo yêu cầu của cấp ủy cấp trên.
2. Các Đảng ủy bộ phận, các chi ủy chi bộ trực thuộc và các đoàn thể chủ động xây dựng nội dung giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và những bài học về đạo đức và phong cách của Người sát hợp với đối tượng của đơn vị mình, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn; bổ sung cùng với hướng dẫn chung của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường để đưa vào học tập và liên hệ tại chi bộ, đơn vị, tập thể.
3. Các Đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ chịu trách nhiệm về công tác triển khai học tập, nghiên cứu chuyên đề tại đơn vị mình.
4. Các tổ chức đoàn thể có trách nhiệm giúp cấp ủy chỉ đạo việc triển khai nghiên cứu, học tập chuyên đề tại đơn vị mình.
5. Định kỳ 6 tháng, các Đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ báo cáo việc học tập với Ban Thường vụ Đảng ủy Trường để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua Văn phòng Đảng ủy.
 
 
Nơi nhận:                                                                          T/M BAN THƯỜNG VỤ
 - Tỉnh uỷ Nghệ An,                                                                        BÍ THƯ
- Hiệu trưởng Nhà trường,
- Đảng uỷ, các ban của Đảng uỷ,
- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,
- Các đoàn thể,
- Lưu Văn phòng Đảng uỷ.         
                                                                                            
                                                                                                Đinh Xuân Khoa
 
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh