Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
09/02/2012
Hướng dẫn về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên

 

            ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH               Nghệ An, ngày 09 tháng 2 năm 2012
                              *               
                  Số 114-HD/TV
 
HƯỚNG DẪN
Việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng,
đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên.
 
 
Thực hiện Hướng dẫn số 32-HD/BTGTW ngày 11/1/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương nhằm tháo gỡ những lúng túng trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 14/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 07/2/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau:
1. Cấp uỷ và đồng chí bí thư cấp uỷ phải chủ động và tích cực chỉ đạo việc xây dựng chuẩn mực đạo đức sát hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của từng đảng bộ bộ phận, chi bộ, đơn vị. Coi việc thực hiện chuẩn mực đạo đức là căn cứ để kiểm điểm kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân và tập thể. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường sẽ tập trung chỉ đạo điểm một số tổ chức đảng, đơn vị để rút kinh nghiệm, nhân diện rộng.
2. Trong sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đảng bộ bộ phận, chi uỷ, đảng uỷ bộ phận và đồng chí bí thư phải chỉ đạo và chuẩn bị nội dung việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, học viên (bao gồm việc học tập một trong những nội dung cụ thể từ các tài liệu của Trung ương, của Tỉnh, từ những điều Bác Hồ dạy; phát hiện, thảo luận, trao đổi, học tập gương người tốt, việc tốt ở đơn vị mình, đơn vị bạn; tự phê bình, phê bình những biểu hiện tiêu cực, thói hư tật xấu của đơn vị mình; việc nêu gương của cán bộ chủ chốt; tập hợp những ý kiến, dư luận của quần chúng phê bình cán bộ, đảng viên của đơn vị mình, để cảnh báo, nhắc nhở, tiếp thu, sửa chữa; về kinh nghiệm thực hiện tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…). Mỗi kỳ sinh hoạt có thể bàn về một hoặc vài vấn đề cụ thể, sâu sắc và thiết thực.
3. Đối với cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt, phải thực hiện tốt việc nêu gương, đồng thời phải bổ sung nội dung đăng ký làm theo Bác thật cụ thể, có kế hoạch và thời gian thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả những việc làm được và chưa làm được trước chi bộ.
4. Cấp uỷ và đồng chí bí thư chỉ đạo, lựa chọn một số vấn đề trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức; những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành để chi bộ, đảng bộ bộ phận bàn biện pháp khắc phục, đẩy lùi và giải quyết dứt điểm trong một thời hạn nhất định. Coi đây là công việc trọng tâm của năm 2012.
5. Các đảng ủy bộ phận, các chi ủy chi bộ tăng cường kiểm tra, giám sát, phối hợp với các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò làm chủ của quần chúng nhân dân, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt hoặc thiếu quan tâm, triển khai hình thức trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 19-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
6. Về công tác tuyên truyền, chú trọng việc phát hiện, phổ biến, nhân rộng những cách làm sáng tạo, chủ động; những điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời phê phán những biểu hiện lệch lạc, làm qua loa, chiếu lệ; nói không đi đôi với làm. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Phòng Công tác chính trị - học sinh sinh viên, Ban Biên tập website của Trường chịu trách nhiệm về việc xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chương trình để thực hiện tuyên truyền việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo định hướng đã nêu, trên tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 19-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Căn cứ Hướng dẫn này, các đảng ủy bộ phận, các chi ủy chi bộ, các tổ chức, đoàn thể trong toàn Trường cần phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nghiên cứu kỹ các văn bản của cấp trên để tổ chức thực hiện có hiệu quả; coi việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là giải pháp hàng đầu của nhóm các giải pháp về công tác giáo dục tư tưởng trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI), về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”, tạo thành nền nếp, nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên.
 
 
Nơi nhận:                                                                        T/M BAN THƯỜNG VỤ
 - Tỉnh uỷ Nghệ An,                                                                      BÍ THƯ
- Hiệu trưởng Nhà trường,
- Đảng uỷ, các ban của Đảng uỷ,
- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,
- Các đoàn thể,
- Lưu Văn phòng Đảng uỷ.         
                                                                                            
                                                                                           Đinh Xuân Khoa
 
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh