Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
10/02/2012
Hướng dẫn việc bổ sung xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh

ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH               Nghệ An, ngày 09 tháng 1 năm 2012

                              *               

                  Số 64-HD/TV

 

HƯỚNG DẪN

Việc bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức

theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách

của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 14/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Hướng dẫn số 25-HD/BTGTW ngày 25/11/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Hướng dẫn số 09-HD/TGTU ngày 13/12/2011 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường hướng dẫn việc bổ sung xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Bổ sung, xây dựng các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, học sinh, sinh viên, học viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, củng cố niềm tin của nhân dân đối với phẩm chất đạo đức cán bộ, đảng viên của hệ thống chính trị, phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc.

2. Cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức sát hợp từng đối tượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên trong toàn Trường gắn với vị trí công tác, lứa tuổi, giới, đặc điểm xã hội…

3. Xây dựng thành các khẩu hiệu ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện.

II. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CẦN BỔ SUNG

1.      Sống có lý tưởng, vì nước, vì dân, vì con người, vì xã hội.

2.      Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Trách nhiệm với công việc.

3.      Trung thực, tự trọng, trong sáng, giản dị, khiêm tốn.

4.      Tôn trọng luật pháp, kỷ cương.

5.      Đoàn kết, nhân ái.

    6.  Suốt đời phấn đấu, rèn luyện, học tập.

    7.  Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

             Đối với đảng viên cần gắn với Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về những điều đảng viên không được làm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

             1. Các đơn vị, tập thể cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên, học viên là chủ thể xây dựng các chuẩn mực đạo đức cụ thể cho mình theo yêu cầu, nhiệm vụ và điều kiện đặc thù của từng đơn vị và cá nhân.

2. Cấp ủy cấp trên có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cấp ủy cấp dưới thực hiện theo yêu cầu chung, đồng thời bám sát với nhiệm vụ chính trị và đặc thù của đơn vị, tổ chức mình.

3. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn triển khai việc bổ sung và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức của đơn vị, tổ chức.

4. Từng cán bộ, đảng viên, công chức, học sinh, sinh viên, học viên tự xây dựng kế hoạch cá nhân phấn đấu, rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức đã được xây dựng và thông báo những điểm chính cho chi bộ và đoàn thể biết để tạo điều kiện giúp đỡ việc thực hiện. Kết quả thực hiện các chuẩn mực đạo đức là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng và đơn vị.

 

 

Nơi nhận:                                                                        T/M BAN THƯỜNG VỤ

 - Tỉnh uỷ Nghệ An,                                                                      BÍ THƯ

- Hiệu trưởng Nhà trường,

- Đảng uỷ, các ban của Đảng uỷ,

- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,

- Các đoàn thể,

- Lưu Văn phòng Đảng uỷ.         

                                                                                            

                                                                                   Đinh Xuân Khoa

Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh