Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Đại hội Đảng các cấp
 
Đại hội Đảng các cấp
22/03/2010
Bổ sung một số chủ trương chỉ đạo đại hội các đảng bộ bộ phận, các chi bộ

           

                             Kính gửi:    - Bí thư các đảng bộ bộ phận,

                                            - Bí thư các chi bộ.

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 04/08/2009 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Thông tri số 23-TT/TU ngày 12/11/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đại hội đảng các cấp, đến nay công tác chuẩn bị đại hội các đảng bộ bộ phận và các chi bộ đang được tiến hành gấp rút. Qua nắm tình hình triển khai ở các cấp, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường yêu cầu các cấp ủy thực hiện tốt một số vấn đề sau đây:

1. Việc thảo luận các văn kiện

- Đại hội các đảng bộ bộ phận, chi bộ, ngoài thảo luận văn kiện cấp mình, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Trung ương trình đại hội XI, dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khoá XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI và dự thảo văn kiện của Đảng uỷ Trường khoá XXIX trình Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXX, theo đúng tinh thần Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 04/08/2009 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 97-HD/TV ngày 15/03/2010 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ nếu lúc tiến hành đại hội chưa có dự thảo văn kiện của Trung ương và của tỉnh thì vẫn tổ chức đại hội. Sau đại hội, khi có dự thảo văn kiện của Trung ương và của tỉnh thì mở hội nghị riêng để thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Dự thảo văn kiện của cấp trên.

2. Việc bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXX nhiệm kỳ 2010-2015

- Đại hội các chi bộ cán bộ và chi bộ học viên, sinh viên trực thuộc các đảng bộ bộ phận không có nội dung bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXX nhiệm kỳ 2010-2015.

- Tại đại hội các đảng bộ bộ phận: đối với đảng viên chính thức là cán bộ: tỷ lệ 3 bầu 1, nếu dư 2 bầu thêm 1; đối với đảng viên chính thức là sinh viên: tỷ lệ 4 bầu 1, nếu dư 3 bầu thêm 1 (không tính đảng viên chính thức nhưng sinh hoạt Đảng tạm thời). Các đảng ủy bộ phận phải chỉ đạo bầu đúng số lượng, cơ cấu đảng viên chính thức là cán bộ và sinh viên nói trên.

- Tại đại hội các chi bộ trực thuộc: tỷ lệ 3 bầu 1, nếu dư 2 bầu thêm 1 (trên tổng số đảng viên chính thức).

- Về đại biểu đương nhiên: các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khoá XXIX nhiệm kỳ 2005-2010. 

3. Bổ sung nội dung Đại hội các đảng bộ bộ phận, các chi bộ

Tại đại hội các đảng bộ bộ phận và các chi bộ phải thảo luận, xây dựng chương trình hành động và đề ra các giải pháp để thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012; Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 179/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012.

4. Một số vấn đề khác

- Các cấp ủy cần thực hiện tốt việc kiểm điểm tập thể và nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ cuối nhiệm kỳ, làm cơ sở để phục vụ cho việc chuẩn bị nội dung và nhân sự đại hội.

- Các đảng uỷ bộ phận, các chi ủy chi bộ trực thuộc khi họp bàn về nội dung văn kiện và nhân sự đại hội theo quy trình, phải báo cáo xin ý kiến đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phụ trách để tham dự và theo dõi.

- Cấp uỷ các cấp cần đặc biệt quan tâm việc nắm tình hình trước, trong và sau đại hội. Chủ động giải quyết các vấn đề nảy sinh từ cơ sở. Nếu trong quá trình chuẩn bị đại hội có sự thiếu thống nhất trong cấp uỷ về nội dung văn kiện và chuẩn bị nhân sự thì phải báo cáo kịp thời lên cấp trên.

- Ban Thường vụ Đảng uỷ yêu cầu các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường tăng cường công tác nắm tình hình và trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội của các đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc.

 

 

Nơi nhận:                                                                                T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Đảng uỷ, các Ban của Đảng uỷ,                                                                     BÍ THƯ

- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,

 - Lưu Văn phòng Đảng uỷ.

 

 

                                                                                    Đinh Xuân Khoa

 

Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh