Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Đại hội Đảng các cấp
 
Đại hội Đảng các cấp
21/03/2012
Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVII
      ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH               Nghệ An, ngày 20 tháng 3 năm 2012
                              *
                  Số 218-KH/TV
 
KẾ HOẠCH
Kiểm tra việc triển khai quán triệt, cụ thể hóa các chương trình,
đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI
và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
 
 
            Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2012 của Đảng ủy và Quyết định số 1779-QĐ/TU ngày 19/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai quán triệt, cụ thể hóa các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tại Đảng bộ Trường Đại học Vinh, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường hướng dẫn thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
            - Giúp cấp ủy các cấp đánh giá được kết quả thực hiện việc triển khai quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII theo Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 22/2/2011 và Chương trình số 06-CT/TU ngày 15/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
            - Chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và những kiến nghị, đề xuất trong việc triển khai, quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa các chương trình, đề án để tiếp tục thực hiện.
            - Việc kiểm tra phải đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình, kế hoạch đề ra, tránh tình trạng làm lướt, kiểm tra hình thức.
II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA
1. Nội dung kiểm tra
            - Đánh giá việc triển khai, quán triệt, cụ thể hóa các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tại các đảng bộ bộ phận, các chi bộ theo Kế hoạch số 02-KH/TU ngày 24/11/2010; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 22/2/2011 và Chương trình số 06-CT/TU ngày 15/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
            - Kiểm tra vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy; việc tổ chức thực hiện của các cấp chính quyền, vai trò của các đoàn thể quần chúng đối với việc triển khai quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tại các cấp ủy.
            - Đánh giá kết quả tổ chức thực hiện các chương trình, đề án theo Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 22/2/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Chương trình số 06-CT/TU ngày 15/09/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI tại các đảng bộ bộ phận, chi bộ.
2. Đối tượng và thời gian kiểm tra
            2.1. Đối tượng kiểm tra:các đảng bộ bộ phận, các chi bộ.
            2.2. Thời điểm kiểm tra: từ khi ban hành Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVII đến ngày 20/3/2012.
3. Phương pháp kiểm tra
            - Căn cứ Kế hoạch kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, các đảng ủy bộ phận, các chi ủy chi bộ trực thuộc quán triệt và xây dựng hồ sơ, báo cáo của đơn vị mình (có mẫu gửi kèm theo).
            - Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc hoàn thành báo cáo đánh giá kết quả việc triển khai quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và cụ thể hóa các chương trình, đề án tại các đảng bộ bộ phận, các chi bộ theo Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 22/2/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; gửi báo cáo cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường qua Văn phòng Đảng ủy trước ngày 23/3/2012.
            - Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ trực tiếp tiến hành kiểm tra tại 5 đảng bộ bộ phận, chi bộ từ 8 giờ ngày 26/3/2012.
 
 
Nơi nhận:                                                                         T/M BAN THƯỜNG VỤ
 - Tỉnh ủy Nghệ An,                                                                        BÍ THƯ
 - Các ban của Đảng ủy,
 - Công đoàn, Đoàn thanh niên,
 - Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,
  - Lưu Văn phòng Đảng ủy.
 

                                                                                                  Đinh Xuân Khoa

 

 

 

 

Ke_hoach_kiem_tra_thuc_hien_NQ_DH_11_122103163745.PDF 
 

Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh