Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Đại hội Đảng các cấp
 
Đại hội Đảng các cấp
08/05/2012
Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"

 

          ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH            Nghệ An, ngày 02 tháng 5 năm 2012
                             *
                Số 332-HD/TV
HƯỚNG DẪN
Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết
Hội nghị lần thứ tưBan Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
 
 
            Căn cứ Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW ngày 15/3/2012 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 09/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTU ngày 13/4/2012 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Giúp cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra.
- Giúp cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và những công việc được giao theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).
2. Yêu cầu
- Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt ở mỗi cấp, cấp trên phải thực sự gương mẫu thực hiện để cấp dưới noi theo.
- Các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng phải đúng tinh thần, nội dung Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Tỉnh ủy, Hướng dẫn của các Ban Đảng Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và đúng với chức năng, nhiệm vụ của cấp mình.
- Kiểm tra, giám sát Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) từ công tác quán triệt, học tập đến tổ chức thực hiện Nghị quyết; với tinh thần kiên quyết, kiên trì, thực sự dân chủ, nhận xét, đánh giá, kết luận, xem xét xử lý tổ chức đảng và đảng viên vi phạm phải thận trọng, khách quan, công minh, chính xác, thấu tình, đạt lý, tránh làm lướt hoặc hình thức; xác định rõ lộ trình, thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành, gắn với thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện. 
II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ
Các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ trực thuộc, cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quan điểm, chủ trương về công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (khóa XI); Thông báo Kết luận số 68-TB/TW ngày 30/12/2011 của Bộ Chính trị về sơ kết trên 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm, cần tập trung triển khai các nội dung, nhiệm vụ sau để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI):
1. Các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ
- Chuẩn bị nội dung gợi ý kiểm điểm, yêu cầu và cách kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý xét thấy cần thiết. Đôn đốc, theo dõi, kiểm tra cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chuẩn bị, thực hiện việc kiểm điểm, tự phê bình, phê bình và sửa chữa, khắc phục hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) sau kiểm điểm, nhất là đối với tập thể, cá nhân được gợi ý kiểm điểm; đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc xử lý vi phạm.
- Cụ thể hóa các quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).
- Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đối với tổ chức đảng thuộc phạm vi quản lý; sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện với Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường.
2. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường
- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phối hợp với Văn phòng Đảng ủy và các Ban của Đảng ủy giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường chủ trì tổ chức lấy ý kiến góp ý của các đơn vị, cá nhân (đã nghỉ hưu) đối với tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường.
- Chủ trì phối hợp với Văn phòng Đảng ủy, các Ban của Đảng ủy, các đơn vị liên quan tham mưu giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trên.
- Phối hợp với các Ban của Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy và các đơn vị liên quan tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thực hiện các nội dung sau:
+ Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định, quy chế về tổ chức, cán bộ để chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có kết quả các giải pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).
+ Kiểm tra, xem xét việc giải quyết những vụ việc có thông tin hoặc đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm.
+ Phối hợp tổ chức tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của công tác thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, phòng Thanh tra giáo dục.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ
- Tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và các văn bản của Trung ương, của cấp trên cho cán bộ, đảng viên; xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch, quy định, quy chế thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).
- Chuẩn bị nội dung để gợi ý kiểm điểm đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý (nếu có).
- Hằng năm, xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, trong đó có nội dung kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Tập trung kiểm tra việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), các chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị; việc gợi ý kiểm điểm, chuẩn bị, thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; việc khắc phục, sửa chữa hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, vi phạm và xử lý vi phạm (nếu có) sau kiểm điểm.
- Chỉ đạo và thực hiện sơ kết, tổng kết chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.
2. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường
- Tham mưu, giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường chuẩn bị nội dung gợi ý kiểm điểm, tự phê bình, phê bình đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên là cán bộ diện Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường quản lý.
- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI):
+ Căn cứ Nghị quyết Trung ương 4, các chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường để điều chỉnh, bổ sung chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát cho phù hợp. Từ năm 2013 đưa việc kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) vào nền nếp.
+ Báo cáo, phản ánh kịp thời với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về kết quả công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và những khó khăn, vướng mắc trong triển khai, tổ chức thực hiện.
- Chủ trì, phối hợp với các Ban của Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thực hiện các nội dung nêu trên. Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ sau:
+ Phối hợp với các Ban của Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản và tập hợp ý kiến của tập thể và cá nhân góp ý với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Ban giám hiệu.
+ Phối hợp với Văn phòng Đảng ủy, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra giáo dục kiểm tra, xem xét việc giải quyết những vụ việc có thông tin hoặc đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc bức xúc mà dư luận quan tâm để nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
- Tham mưu, giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy; tích cực thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).
- Tập thể và từng thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tiến hành kiểm điểm, tự phê bình, phê bình làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể theo ba nội dung trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Ban của Tỉnh ủy; hướng dẫn, kế hoạch của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm đảm bảo đúng nội dung, mục tiêu, phương châm và thời gian quy định. Trong quá trình kiểm điểm, tiếp thu gợi ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và ý kiến đóng góp của các cá nhân, tổ chức để tự phê bình, phê bình.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các Đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ trực thuộc, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phản ánh về Ban Thường vụ Đảng ủy Trường qua Văn phòng Đảng ủy để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
 
Nơi nhận:                                                                        T/M BAN THƯỜNG VỤ
 - Tỉnh ủy Nghệ An,                                                                      BÍ THƯ
 - Đảng ủy, Ban Giám hiệu,
 - Các ban của Đảng ủy,
 - Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,
 - Các đơn vị, các đoàn thể,
 - Lưu Văn phòng Đảng ủy.
 
                                                                                              Đinh Xuân Khoa
 
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh