Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Đại hội Đảng các cấp
 
Đại hội Đảng các cấp
08/05/2012
Hướng dẫn việc triển khai công tác tư tưởng trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"

 

       ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                  Nghệ An, ngày 02 tháng 5 năm 2012
                             *
                Số 364-HD/TV
 
HƯỚNG DẪN
Việc triển khai công tác tư tưởng trong quá trình thực hiện Nghị quyết
Hội nghị lần thứ tưBan Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
 
 
Thực hiện Hướng dẫn số 42-HD/BTGTW ngày 12/3/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Hướng dẫn số 12-HD/BTGTU ngày 09/4/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc triển khai công tác tư tưởng trong quá trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành hướng dẫn công tác tư tưởng như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Công tác tư tưởng nhằm tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung nghị quyết của Trung ương, chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các hướng dẫn của cấp trên và của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên của Nhà trường nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, yêu cầu, nội dung, nắm vững các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Trên cơ sở đó, củng cố niềm tin trong Đảng, trong quần chúng; tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng và sự đồng thuận trong toàn Trường để tích cực thực hiện Nghị quyết.
2. Tuyên truyền, quán triệt trong toàn Đảng, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên để nắm vững những việc phải làm, các biện pháp thực hiện, biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể, việc làm thiết thực, nói đi đôi với làm, đem lại hiệu quả thực tế. Chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch; phê phán những nhận thức và việc làm lệch lạc trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết.
3. Công tác tư tưởng trong quá trình thực hiện Nghị quyết cần được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, khẩn trương, kiên quyết, kiên trì, không nóng vội; đồng thời không để rơi vào trì trệ, hình thức, không làm chuyển biến được tình hình và phải được tiến hành bằng nhiều hình thức phong phú, thích hợp, từ việc tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt trong cán bộ, đảng viên tới tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và trên website của Nhà trường .
4. Gắn tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với việc tuyên truyền thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; với tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị trong toàn Trường.
II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG
1. Tập trung tuyên truyền, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta trong hơn 80 năm qua; kết quả và thành tựu của công tác xây dựng Đảng, tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý về tầm quan trọng đặc biệt của nhiệm vụ xây dựng Đảng hiện nay. Làm rõ bối cảnh, nguyên nhân, những yêu cầu cấp bách đặt ra đòi hỏi phải ban hành Nghị quyết để xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo đất nước trong tình hình hiện nay.
2. Tuyên truyền, quán triệt 8 nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đã đề ra, tập trung tuyên truyền ba vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay.
3. Tuyên truyền, quán triệt để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên nhận thức rõ, đúng đắn: công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc hệ trọng, vì thế các giải pháp phải đồng bộ, toàn diện, kiên trì, không nôn nóng, thận trọng, nghiêm túc, với quyết tâm chính trị cao; xác định rõ lộ trình thực hiện, thời gian hoàn thành, làm từng bước vững chắc; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện.
4. Phổ biến, quán triệt phương châm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), chỉ thị và kế hoạch của Bộ Chính trị, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về thực hiện Nghị quyết là nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nhất là những mặt còn yếu kém, không nể nang, né tránh; đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa thiết thực, khả thi. Thực hiện các giải pháp bảo đảm đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp “xây với chống”,“chống với xây”, nói đi đôi với làm, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, trì trệ nhất hiện nay trên cơ sở thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng, các quy định của pháp luật; dựa vào sự giám sát, giúp đỡ của nhân dân, phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện Nghị quyết của các tổ chức đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên, kể cả người đương chức và người đã nghỉ hưu. Các đồng chí cấp ủy viên các cấp, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, nhất là người đứng đầu phải thực sự gương mẫu làm trước để cho các cấp noi theo.
5. Triển khai thực hiện giải pháp hàng đầu trong nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là: "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc làm theo gương Bác một cách thiết thực, hiệu quả", với những nội dung sau:
- Tập trung chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của các chi bộ, đảng bộ bộ phận, liên hệ với tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và việc thực hiện quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm ở từng tổ chức đảng, đơn vị, của từng cá nhân cán bộ, đảng viên. Các Đảng ủy bộ phận, Chi ủy chi bộ và đồng chí bí thư cấp ủy xây dựng nội dung, tổ chức thực hiện sinh hoạt chi bộ hằng tháng về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, gắn với xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
- Các Đảng ủy bộ phận, Chi ủy chi bộ, đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm cụ thể của đảng bộ bộ phận, chi bộ, đơn vị mình. Mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức đã xây dựng, báo cáo trong chi bộ nơi mình đang sinh hoạt. Cuối năm, lấy kết quả phấn đấu theo các chuẩn mực đạo đức là một tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá kết quả phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân và tập thể.
- Ở từng đảng bộ bộ phận, chi bộ, đơn vị, cấp ủy, tập thể lãnh đạo và đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu chỉ đạo, lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống để chi bộ, đảng bộ bộ phận bàn biện pháp phấn đấu, khắc phục, tạo chuyển biến, đẩy lùi, tiến tới giải quyết dứt điểm trong một thời hạn nhất định.
- Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị; làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình, thực hiện chỉ thị có sáng tạo, thiết thực và hiệu quả; đồng thời chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện lệch lạc, làm lướt, hoặc thiếu quan tâm, triển khai hình thức.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường
Tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác tư tưởng trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong toàn Trường. Chỉ đạo các đơn vị liên quan, các báo cáo viên, tuyên truyền viên tiến hành tuyên truyền có hiệu quả những nội dung trên.
2. Các Đảng ủy bộ phận, Chi ủy chi bộ, các đơn vị trong toàn Trường
Tổ chức triển khai nội dung công tác tư tưởng trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Đảng ủy Trường qua Văn phòng Đảng ủy theo định kỳ.
3. Văn phòng Đảng ủy, Ban Biên tập website Trường:
Văn phòng Đảng ủy phối hợp với các Ban của Đảng ủy và Ban Biên tập website Trường thực hiện tốt các nội dung sau:
- Bám sát nội dung, tinh thần của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI), chỉ thị và kế hoạch của Bộ Chính trị, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường để mở chuyên trang, chuyên mục giới thiệu nghị quyết; việc học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết ở các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, các đơn vị, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình, nhân tố mới trong học tập và thực hiện nghị quyết; uốn nắn, phê bình những tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, hiệu quả không cao.
- Tổ chức tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với Nghị quyết Trung ương 2 (khóa XI) về triển khai thực hiện chủ trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992, Nghị quyết Trung ương 4 về “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020” và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng trong nhiệm kì khóa XI.
- Phản ánh sự đồng tình, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên đối với việc thực hiện Nghị quyết; việc các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt, đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đề cao tinh thần trách nhiệm trong tự phê bình và phê bình, tính tiên phong, gương mẫu, tính chiến đấu, nói đi đôi với làm, làm kiên quyết, đạt hiệu quả thiết thực trong toàn Trường.
- Tuyên truyền quá trình phổ biến, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị; làm rõ các nội dung, quan điểm chỉ đạo trong nghị quyết và chỉ thị; Tuyên truyền các hội nghị, các lớp nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), chỉ thị và kế hoạch của Bộ Chính trị do Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, các đảng ủy bộ phận, các chi ủy chi bộ tổ chức. Bám sát và tuyên truyền đậm nét, liên tục các nhóm giải pháp mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 và chỉ thị và kế hoạch của Bộ Chính trị nêu ra. Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin, luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc nội dung, hạ thấp mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 cũng như những biện pháp triển khai đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các Ban của Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, các Đảng ủy bộ phận, Chi ủy chi bộ trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh Trường triển khai có hiệu quả các giải pháp về công tác chính trị, tư tưởng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4, chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị.    
 
 
Nơi nhận:                                                                         T/M BAN THƯỜNG VỤ
 - Tỉnh ủy Nghệ An,                                                                      BÍ THƯ
 - Đảng ủy, Ban Giám hiệu,
 - Các ban của Đảng ủy,
 - Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,
 - Các đơn vị, các đoàn thể,
 - Lưu Văn phòng Đảng ủy.
 
                                                                                            Đinh Xuân Khoa
 
 
 
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 
12345

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh