Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Đại hội Đảng các cấp
 
Đại hội Đảng các cấp
01/08/2012
Kế hoạch quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luật Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI)
         ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH          Nghệ An, ngày 30 tháng 7 năm 2012
                              *
                 Số 689-KH/TV
 
KẾ HOẠCH
Quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận
của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
 
 
             Thực hiện Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW ngày 22/5/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 52-KH/TU ngày 26/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành kế hoạch quán triệt và triển khai thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
            - Quán triệt đến cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, học viên trong toàn Trường về những nội dung cơ bản mà Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã thông qua. Trên cơ sở đó, tuyên truyền sâu rộng để tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, học viên; đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức.
- Phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) vào quá trình công tác, lao động, học tập; tham gia giám sát việc thực hiện các mục tiêu, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đó của các cơ quan chức năng của Nhà nước, các tổ chức đảng, đoàn thể liên quan, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.
2. Yêu cầu
- Mỗi cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, học viên cần nắm vững nội dung cơ bản của nghị quyết, các kết luận; đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực mình công tác, đến bản thân, từ đó, tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong toàn Trường.
- Việc tổ chức học tập, quán triệt phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức; thực hiện nhanh, gọn; kết hợp nghe giới thiệu với tự học, tự đọc, tự nghiên cứu là chính.
- Việc học tập, quán triệt là trách nhiệm chung của các đảng bộ bộ phận, các chi bộ, các đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy.
II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT
   1. Hội nghị quán triệt cho cán bộ chủ chốt toàn Trường
Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Trường để phổ biến, quán triệt nghị quyết và các kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI).
a. Thành phần
Đảng ủy; Ban giám hiệu; Bí thư các đảng bộ bộ phận; Bí thư các chi bộ cán bộ; Trưởng các đơn vị; Trưởng các đoàn thể cấp Trường.
b. Nội dung
Giới thiệu nội dung các văn bản:
- Nghị quyết “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020”.
- Kết luận về tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.
- Kết luận về tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Kết luận về “Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”.
- Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.
- Kế hoạch thực hiện nghị quyết và các kết luận Hội nghị Trung ương 5 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường.
c. Tài liệu
- Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên).
- Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (dùng cho cán bộ và đảng viên cơ sở).
- Tài liệu Hỏi - Đáp Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (dùng cho cán bộ, hội viên các đoàn thể chính trị xã hội và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân).
- Dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết, các kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường.
d. Báo cáo viên
- Đồng chí Ngô Sỹ Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.
e. Thời gian
- Ngày 03 tháng 8 năm 2012 tại phòng họp A nhà A1.
2. Đối với các đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc
a. Thành phần
Tổ chức hội nghị toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị.
b. Nội dung
- Giới thiệu những nội dung cơ bản của nghị quyết, các kết luận của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI).
- Triển khai thực hiện kế hoạch của cấp ủy cấp trên.
- Thảo luận thông qua kế hoạch thực hiện của cấp mình.
c. Tài liệu
- Tài liệu như ở hội nghị cấp Trường.
- Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 của cấp ủy cấp trên.
- Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 của cấp mình.
d. Báo cáo viên
- Các đồng chí báo cáo viên của Đảng ủy Trường Đại học Vinh.
- Các đồng chí Bí thư hoặc Phó bí thư các đảng bộ bộ phận, các chi bộ.
e. Thời gian
- Một buổi, trong tháng 8 năm 2012.
3. Đối với các đoàn thể
a. Thành phần
Tổ chức hội nghị toàn thể đoàn viên, hội viên trong các đơn vị.
b. Nội dung
- Giới thiệu những nội dung cơ bản của nghị quyết, các kết luận của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI).
- Triển khai thực hiện kế hoạch của cấp ủy cấp trên.
- Thảo luận thông qua kế hoạch thực hiện của cấp mình.
c. Tài liệu
- Tài liệu như ở Hội nghị cấp Trường.
- Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 của cấp ủy cấp trên.
- Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 của cấp mình.
d. Báo cáo viên
- Các đồng chí trong Ban Tuyên giáo Đảng ủy.
- Các đồng chí Trưởng hoặc phó các đoàn thể.
e. Thời gian
- Một buổi, hoàn thành trước 25/9/2012.
4. Tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên
Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, Văn phòng Đảng ủy, Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử của Trường và các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, có chuyên trang, chuyên mục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung nghị quyết, các kết luận Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) để sớm đưa nghị quyết, kết luận đi vào cuộc sống.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
            1. Văn phòng Đảng uỷ
             - Chuẩn bị kinh phí phục vụ hội nghị: kinh phí cho báo cáo viên, tài liệu, ma két, văn phòng phẩm...; làm các thủ tục thanh, quyết toán kinh phí.
            - Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường.
 2. Ban Tuyên giáo Đảng uỷ
            - Hướng dẫn các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc, các đoàn thể thực hiện Kế hoạch quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, các kết luận của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và cấp ủy cấp trên.
            - Tham mưu các nội dung hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI).
            - Theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) ở các đơn vị, đoàn thể; tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.
            3. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trực thuộc Trường
- Xây dựng Chương trình hành động hoặc Kế hoạch thực hiện nghị quyết, kết luận hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI).
- Tổ chức hội nghị triển khai nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết, kết luận cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đúng thời gian, đúng thành phần, thiết thực và hiệu quả.
4. Phòng Quản lý Khoa học - Thiết bị, Phòng Hành chính - Tổng hợp
- Chuẩn bị phòng họp, âm thanh, loa máy cho hội nghị ngày 03/8/2012.
- Chuẩn bị nước uống, bố trí chỗ ngồi cho đại biểu tham dự hội nghị.
5. Phòng Kế hoạch - Tài chính
Cấp phát kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này sau khi đã được Ban giám hiệu phê duyệt.
6. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy
Cùng với các Ban và Văn phòng Đảng ủy giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI).
Nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Bí thư cấp ủy, Trưởng các đơn vị và các đoàn thể cấp Trường thực hiện nghiêm túc và tăng cường kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), kịp thời báo cáo ban Thường vụ Đảng ủy theo đúng quy định (qua Văn phòng Đảng ủy).
 
 
Nơi nhận:                                                                        T/M BAN THƯỜNG VỤ
 - Tỉnh ủy Nghệ An,                                                                      BÍ THƯ
 - Các ban của Đảng ủy,
 - Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,
 - Các đơn vị, các đoàn thể,
 - Lưu Văn phòng Đảng ủy.                                              Đinh Xuân Khoa
 
 
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh