Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
 
Hoạt động chuyên đề
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đại hội Đảng các cấp
Tư liệu về Đảng
 
Hoạt động chuyên đề
26/05/2011
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới 8/6/2011

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Số: 3452/BGDĐT- KHCNMT                                                
V/v: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng                             Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2011
Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2011
 
                                
                          Kính gửi : - Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
                                            - Các Đại học, Học viện, trường Đại học, Cao đẳng
                                             và Trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Bộ.   
 
 
         Thực hiện nội dung hướng dẫn tại công văn số 1440/BTNMT-TCBHĐVN ngày 04/5/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới 8 tháng 6 năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo, các Đại học, Học viện, trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Bộ (Sau đây gọi tắt là các đơn vị) tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng các sự kiện trên. 
           Tổ chức Mạng lưới đại dương thế giới (World Ocean Network) đã phát động một chủ đề chung của Ngày Đại dương thế giới cho hai năm 2011- 2012: Thanh niên: làn sóng tiếp theo cho sự đổi mới (Youth: The next wave for change) với ý nghĩa: Bảo vệ đại dương- trách nhiệm của thế hệ trẻ. Đối với nước ta, việc lựa chọn chủ đề về thanh niên với biển cho Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2011 càng có ý nghĩa hơn khi năm 2011 đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lựa chọn là “Năm Thanh niên” và giao Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì phát động.
Xác định tầm quan trọng, vai trò to lớn của thanh niên đối với tương lai đất nước, đồng thời nhận thức được rằng trí tuệ, hành động và lối sống của thế hệ trẻ ngày nay có sự tác động rất lớn đến môi trường và sự phát triển bền vững của biển và hải đảo, chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2011 được lựa chọn là “Trí tuệ xanh cho sự phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam” (Tổ chức từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6). Chủ đề này đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ cho thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước, với nền tảng tri thức mới và sự năng động cần có những hành động thiết thực nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của tài nguyên và môi trường biển, đảo cho sự phát triển bền vững đất nước.
 Để thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới 8 tháng 6 năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị căn cứ tình hình cụ thể của đơn vị mình tổ chức triển khai tốt một số nội dung hoạt động sau đây:
            - Nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc cũng như tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại và tính cấp thiết của việc bảo vệ đại dương cho cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên;
            - Tổ chức chiến dịch ra quân làm sạch bờ biển, các hoạt động thể thao dưới nước hoặc trên bờ biển; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đang sinh sống tại các bãi ngang và hải đảo có nhiều khó khăn v.v…;
           - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền thích hợp như mít tinh, hội thảo, hội nghị, các cuộc thi, triển lãm,…về chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới 8 tháng 6; treo biểu tượng, áp phích, tranh cổ động, in tờ gấp…và các hoạt động tuyên truyền khác về chủ đề này tại đơn vị, cơ quan, trường học;
            - Lựa chọn và khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình của đơn vị có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, đảo.
            Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới 8 tháng 6 năm 2011 và báo cáo kết quả gửi về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội trước ngày 20/7/2011 để tổng hợp báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường./.
        
                                                                                             KT. BỘ TRƯỞNG
                                                                                              THỨ TRƯỞNG                                              
Nơi nhận:
- Như trên;                                                                                    (Đã ký)
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VP, KHCNMT.
                                                                                       
                                                                                          Trần Quang Quý
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh