Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
 
Hoạt động chuyên đề
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đại hội Đảng các cấp
Tư liệu về Đảng
 
Hoạt động chuyên đề
08/03/2012
Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

 

 
        ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH             Nghệ An, ngày 27 tháng 02 năm 2012
                              *
                  Số 163-KH/TV
 
KẾ HOẠCH
Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW
ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị “về công tác phụ nữ thời kỳ
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
 
 
            Thực hiện Công văn số 780-CV/TU ngày 10/2/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 02-KH/DVTU ngày 21/2/2012 về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xây dựng kế hoạch sơ kết như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Đánh giá đúng thực trạng việc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong toàn Trường. Kết quả việc xây dựng nội dung, chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW và Chương trình hành động của Tỉnh ủy, của Nhà trường về công tác phụ nữ; những chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và cán bộ, đảng viên đối với phụ nữ và công tác phụ nữ. Phát huy vai trò phụ nữ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, phấn đấu bình đẳng giới.
- Qua sơ kết phát hiện nhân tố mới, cách làm hay đối với công tác phụ nữ. Nghiêm túc chỉ ra những mặt mạnh, mặt yếu, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó định hướng nhiệm vụ, bổ sung các nội dung, giải pháp để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
- Việc tổ chức sơ kết phải được tiến hành ở tất cả các đơn vị một cách nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả, thiết thực, đảm bảo thời gian.
II. NỘI DUNG SƠ KẾT
1. Công tác tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch và chỉ đạo triển khai nghị quyết
- Đánh giá việc triển khai phổ biến, quán triệt Nghị quyết, chương trình hành động của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể; những kết quả chuyển biến về nhận thức và hành động.
- Cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết số 11-NQ/TW vào kế hoạch, chương trình hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể.
- Công tác chỉ đạo, đôn đốc; chế độ kiểm tra, giám sát; chế độ báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể được thực hiện như thế nào?
- Những hạn chế trong công tác tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết của các cấp ủy đảng, các đơn vị, các đoàn thể.
2. Kết quả thực hiện nghị quyết
Tập trung làm rõ nhận thức, trách nhiệm và kết quả thực hiện ở các cấp ủy đảng, các đơn vị, các đoàn thể đối với các quan điểm, nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.
- Đối với các đảng ủy bộ phận, các chi ủy chi bộ: đã có chủ trương, biện pháp gì về lãnh đạo, chỉ đạo công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như: đề ra chỉ thị, nghị quyết, đề án và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, định hướng hoạt động; nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới; chỉ đạo các đoàn thể xây dựng mối quan hệ phối hợp hoạt động.
- Đối với các đơn vị: trách nhiệm của chính quyền đối với cán bộ nữ trong việc tạo điều kiện, hỗ trợ, khuyến khích các phong trào hoạt động; chỉ đạo các đoàn thể tăng cường phối hợp trong việc thực hiện các mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới; tạo điều kiện cho cán bộ nữ trong học tập, công tác và thực hiện thiên chức đối với gia đình.
- Đối với các đoàn thể: làm rõ mối quan hệ phối hợp; hiệu quả các chương trình phối hợp hoạt động và vai trò của các tổ chức thành viên; làm rõ vị trí, vai trò trong công tác tham mưu cho cấp ủy đảng; phối hợp chính quyền về công tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ; đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết số 11-NQ/TW gắn với đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác nữ công và phong trào phụ nữ Nhà trường trên các lĩnh vực hoạt động:
+ Những chuyển biến nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới.
+ Kết quả về xây dựng đội ngũ cán bộ nữ có trình độ cao, cán bộ nữ là lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
+ Kết quả xây dựng hình ảnh nữ cán bộ, công chức Trường Đại học Vinh có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa và giàu lòng nhân hậu.
+ Kết quả hoạt động của các tổ nữ công, Ban nữ công trong công tác phụ nữ nói chung, việc vận động phụ nữ tham gia đầy đủ, có chất lượng các phong trào phụ nữ nói riêng.
3. Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghị quyết
- Trình bày những hạn chế, khó khăn chung trong quá trình thực hiện nghị quyết; những khó khăn, vướng mắc gắn với đơn vị.
4. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm
- Trình bày nguyên nhân ưu điểm; nguyên nhân khuyết điểm, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW.
- Rút ra bài học kinh nghiệm.
 
5. Kiến nghị, đề xuất
- Nêu những kiến nghị và đề xuất các chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 11-NQ/TW trong thời gian tới.
III. THỜI GIAN, PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH
1. Thời gian sơ kết:
- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ, các đoàn thể: sơ kết xong trước ngày 20/3/2012;
- Cấp Trường: tiến hành sơ kết xong trước ngày 27/3/2012.
2. Cách thức sơ kết:
            - Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ, các đoàn thể: tổng hợp báo cáo kết quả triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết (có đề cương gửi kèm theo Kế hoạch này) và sơ kết trong hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, hội nghị chi bộ, họp đơn vị và sinh hoạt của các đoàn thể.
            - Cấp Trường: khảo sát số liệu kết quả triển khai và thực hiện nghị quyết trong phạm vi toàn Trường; xây dựng báo cáo và tổ chức sơ kết trong hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phiên quý 1 năm 2012.
            IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
            - Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ, các đoàn thể tổ chức sơ kết và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Đảng ủy Trường qua Văn phòng Đảng ủy trước ngày 20/3/2012.
            - Ban Dân vận Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy chủ trì phối hợp với Công đoàn trường và Ban Tổ chức Đảng ủy theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức sơ kết nghị quyết của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ Trường tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW.
  
 
Nơi nhận:                                                                    T/M BAN THƯỜNG VỤ
 - Tỉnh ủy Nghệ An,                                                                      BÍ THƯ
 - Các ban của Đảng ủy,
 - Công đoàn, Đoàn thanh niên,
 - Các đơn vị, các đoàn thể,
 - Lưu Văn phòng Đảng ủy.
 
 
                                                                                              Đinh Xuân Khoa
 
 
 
           
 
 
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh