Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
 
Hoạt động chuyên đề
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đại hội Đảng các cấp
Tư liệu về Đảng
 
Hoạt động chuyên đề
28/06/2012
Phối hợp chỉ đạo và tổ chức đại hội Công đoàn giáo dục các cấp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
Số: 3942 /BGDĐT-VP
V/v phối hợp chỉ đạo và tổ chức Đại hội Công đoàn Giáo dục các cấp.
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2012

 
                       
                        Kính gửi:
                                          - Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố;
                                          - Giám đốc các Đại học; Học viện;
                                          - Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng;
                                          - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 24/02/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2013-2018); căn cứ Thông báo số 14/TB-BCSĐ ngày 20/02/2012 về kết quả làm việc của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo với Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam; để Đại hội Công đoàn Giáo dục các cấp trong ngành đạt kết quả tốt, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố; Giám đốc các Đại học, Học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi chung là địa phương, đơn vị) thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Quán triệt chỉ đạo Đại hội Công đoàn Giáo dục các cấp thực sự là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng rãi, sôi nổi của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động trong ngành với phương châm “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực” đảm bảo đúng Điều lệ và các văn bản hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
2. Phối hợp chặt chẽ với Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục đồng cấp chủ động xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy đảng trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức Đại hội Công đoàn ở địa phương và đơn vị theo Kế hoạch số 02/KH-TLĐ ngày 13/3/2012 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; Kế hoạch số 117/KH-CĐN ngày 05/4/2012 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Công đoàn Giáo dục các cấp tiến tới Đại hội XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2013-2018). Chính quyền và Ban chấp hành Công đoàn đồng cấp chuẩn bị chu đáo nội dung trình đại hội; rút ra những bài học kinh nghiệm về thành công, phân tích rõ yếu kém và nguyên nhân để xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, góp phần cùng toàn ngành thực hiện “Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam” theo Nghị quyết XI của Đảng; chuẩn bị tốt công tác nhân sự của đại hội theo hướng mở rộng và phát huy dân chủ, đảm bảo đúng quy trình và tiêu chuẩn trong việc lựa chọn, giới thiệu người bầu vào ban chấp hành công đoàn nhiệm kì mới, quan tâm đến các chức danh chủ chốt của ban chấp hành công đoàn ở địa phương, đơn vị. Đồng thời, tiến hành thảo luận, tham gia đóng góp cho báo cáo của Đại hội Công đoàn cấp trên.
3. Phối hợp với ban chấp hành công đoàn đồng cấp phát động các đợt thi đua, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ năm học 2012-2013; tổ chức đăng ký và hoàn thành có chất lượng các đề án, công trình lao động, đề tài nghiên cứu khoa học để lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XIV và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI.
4. Các cấp chính quyền cần quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, thời gian để tổ chức Đại hội Công đoàn Giáo dục các cấp đạt kết quả tốt.
Nhận được Công văn này, yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố; Giám đốc các Đại học, Học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc chỉ đạo thực hiện.
 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- CĐGD Việt Nam (để P/h);
- Lưu VT, TH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
Trần Quang Quý

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh