28/12/2012
Thông báo nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phiên tháng 12 năm 2012

 

        ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH         Nghệ An, ngày 26 tháng 12 năm 2012

                             *            

                 Số 1059-TB/TV

 

THÔNG BÁO

nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (khóa XXX)

phiên tháng 12 năm 2012

 

 

Ngày 26 tháng 12 năm 2012, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (khoá XXX) đã tổ chức hội nghị với những nội dung sau:

I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2012

            Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng các ban của Đảng ủy, báo cáo kết quả công tác tháng 11 năm 2012. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã tổ chức thảo luận và đánh giá kết quả công tác tháng 12 năm 2012.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Xét kết nạp Đảng

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thông qua đề nghị của chi ủy các chi bộ: khoa Ngoại ngữ, Nội trú - Y tế kết nạp các quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

 

1.       

Nguyễn Thị Hằng,

Sinh viên lớp 50A khoa Ngoại ngữ,

2.       

Trịnh Thị Quỳnh Lưu,

Sinh viên lớp 50A khoa Ngoại ngữ,

3.       

Đặng Thị Phương Thảo,

Sinh viên lớp 50B khoa Ngoại ngữ,

4.       

Phạm Ngọc Luận,

Cán bộ Trung tâm Nội trú.

 

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đảng bộ bộ phận, các chi bộ thông báo cho cán bộ, đảng viên, quần chúng biết, nếu ai có ý kiến gì thì phản ánh về Văn phòng Đảng uỷ Trường trước ngày 02/1/2013 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành quyết định kết nạp.

2. Xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

            Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và chuẩn y đề nghị của Đảng ủy bộ phận các khoa: Toán học, Nông Lâm Ngư và Chi ủy chi bộ các khoa Địa lý, Giáo dục quốc phòng, Điện tử viễn thông chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị sau đây:

 

1.         

Đào Thị Thanh Hà,

Cán bộ giảng dạy khoa Toán học,

2.         

Đặng Hồng Quân,

Học viên cao học khóa 20 khoa Toán học,

3.         

Đặng Ngọc An,

Sinh viên lớp 50K khoa Nông Lâm Ngư,

4.         

Phan Tất Thành,

Sinh viên lớp 50K khoa Nông Lâm Ngư,

5.         

Trương Thị Hoài,

Sinh viên lớp 50K khoa Nông Lâm Ngư,

6.         

Đậu Đình Cường,

Sinh viên lớp 50K khoa Địa lý,

7.         

Hà Mạnh Cầm,

Sinh viên lớp 50A khoa Giáo dục quốc phòng,

8.         

Phan Thị Mùi,

Sinh viên lớp 50A khoa Giáo dục quốc phòng,

9.         

Võ Thị Hoài Thương,

Sinh viên lớp 50K khoa Điện tử viễn thông.

 

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ

1. Đánh giá, xếp loại Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc năm 2012 

Thực hiện Quy chế số 06-QC/TU ngày 28/11/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá cán bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã tiến hành đánh giá, xếp loại Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc năm 2012 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả đã có 22 đồng chí được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 87 đồng chí được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (có Quyết định và Thông báo kết quả riêng). Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đồng chí Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm thông báo đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị biết kết quả xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2012.

2. Thông qua hướng dẫn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

- Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thông qua kế hoạch thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/TU ngày 24/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI). Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tổ chức xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo đúng hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Giao các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác xây dựng quy hoạch cán bộ tại các đơn vị được phân công phụ trách để thực hiện đúng quy trình, đảm bảo số lượng, chất lượng và thời gian thực hiện (hoàn thành trước ngày 10/1/2013).

- Ban Thường vụ Đảng ủy cũng đã thảo luận và thông qua Đề án xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Trường.

IV. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, HỢP TÁC QUỐC TẾ

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe và thảo luận về việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, công tác kiểm định chất lượng, thanh tra giáo dục và hợp tác quốc tế với các nội dung cụ thể như: các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh Lào; đánh giá kết quả nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học các cấp năm 2012; cho ý kiến về vấn đề mở mã ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh một số ngành học; vấn đề công bố kết quả học tập của sinh viên, học viên...

V. CÔNG TÁC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH, CƠ SỞ VẬT CHẤT, ĐỜI SỐNG

Ban Thường vụ Đảng uỷ đã nghe và thảo luận công tác kế hoạch - tài chính và công tác xây dựng cơ sở vật chất với các nội dung chính như: kết quả thanh, quyết toán tài chính của Nhà trường năm 2012; đánh giá tiến độ thực hiện công tác xây dựng cơ bản...

VI. CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất ban hành 3 chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy về các vấn đề sau:

- Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những việc cần làm ngay sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

- Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 26/6/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trong tình hình mới.

- Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện.

VII. CHO Ý KIẾN THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường thảo luận và cho ý kiến về việc thực hiện các văn bản của cấp trên, bao gồm:

- Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 26/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện chính sách sử dụng và quản lý cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị.

- Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 30/11/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những việc cần làm ngay sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

-Hướng dẫn số 08-HD/TU ngày 24/12/2012 của Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) và Kết luận số 240-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI).

- Quyết định số 1084-QĐ/UBKTTW ngày 05/12/2012 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc ban hành Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

- Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW ngày 11/12/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình Sơ cấp lý luận chính trị.

- Kết luận số 28-KL/TU ngày 10/12/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; định hướng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013.

- Công văn số 1582-CV/TU ngày 12/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về các hội quần chúng.

- Quyết định số 3337-QĐ/TU ngày 21/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động chỉ đạo của cấp ủy cho Đảng ủy Trường Đại học Vinh.

- Quyết định số 3338-QĐ/TU ngày 21/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giao kế hoạch thu, nộp Đảng phí năm 2013.

VIII. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 01 NĂM 2013

1. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (09/1/1950-09/1/2013); 67 năm Ngày truyền thống ngành lưu trữ Việt Nam (03/1/1946-03/1/2013); kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2013) gắn với hoạt động mừng Xuân Quý Tỵ và triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2013.

2. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các Kết luận, Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

3. Chỉ đạo công tác dạy - học, thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2012-2013 theo kế hoạch.

4. Tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013.

5. Chỉ đạo hoạt động thanh, quyết toán tài chính của Nhà trường năm 2012.

6. Chỉ đạo xây dựng chương trình công tác năm 2013 của Ban Tổ chức Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Ban Dân vận Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Văn phòng Đảng ủy.

7. Xét đề nghị phát thẻ đảng viên và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/2/2013.

8. Chỉ đạo công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Vinh khóa XXXII, nhiệm kỳ 2013-2015.

9. Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo Hướng dẫn số 08-HD/TU ngày 24/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI).

10. Tổ chức tổng kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012.

 

 

Nơi nhận:                                                                      T/M BAN THƯỜNG VỤ

   - Tỉnh uỷ Nghệ An,                                                                      BÍ THƯ

   - Đảng ủy, Ban Giám hiệu,

   - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ,                                                         

   - Các ban của Đảng uỷ,

   - Các đơn vị, các đoàn thể,

   - Lưu Văn phòng Đảng ủy.

                                                                                                                   Đinh Xuân Khoa

 

 

    [In trang]
   © 2008  Bản quyền của Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 856178; Fax:(0383) 856178; Email: vinhuni@Vinhuni.edu.vn; Website: www.VinhUni.edu.vn