26/06/2012
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên, Trường Đại học Vinh năm 2012
  

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯                                                               ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
                                                                                                    Nghệ An, ngày 25 tháng 6 năm 2012
 
THÔNG BÁO
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên
Trường Đại học Vinh năm 2012
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 
            I. Cách tính điểm
            1. Đối với Hệ chuyên (A) = Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + (Môn chuyên x 2)
            (Điều kiện điểm môn chuyên phải đạt ≥ 5.00, không có môn nào ≤ 2.0, Điểm TBC ≥ 5.00 điểm);
            2. Đối với Hệ chuyển đổi (A') = Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + (Môn chuyên x 2)
            (Điều kiện điểm môn chuyên phải đạt ≥ 5.00, không có môn nào ≤ 2.0, Điểm TBC ≥ 5.00 điểm).
            II. Điểm chuẩn
            1. Chuyên Toán: Tổng điểm ≥ 34.00 điểm;
            2. Chuyên Tin:
                        a) Nguyện vọng I: Tổng điểm ≥ 25.00 điểm;
                        b) Nguyện vọng II: Tổng điểm ≥ 25.00 điểm;
            3. Chuyên Lý: Tổng điểm ≥ 25.00 điểm;
            4. Chuyên Hoá: Tổng điểm ≥ 32.00 điểm;
            5. Chuyên Anh: Tổng điểm ≥ 36.00 điểm;
            6. Hệ chuyển đổi (A') Toán: Tổng điểm từ 28.00 điểm đến 33.75 điểm;
            7. Hệ chuyển đổi (A') Hoá: Tổng điểm từ 25.00 điểm đến 31.75 điểm;
            8. Đối với hệ chuyển đổi (A') Lý: Tổng điểm từ 20.00 điểm đến 24.75 điểm và các môn thi > 2.00 điểm.
 
 
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 

Diem_chuan_10_Chuyen_2012_122606172117.doc
 

    [In trang]
   © 2008  Bản quyền của Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 856178; Fax:(0383) 856178; Email: vinhuni@Vinhuni.edu.vn; Website: www.VinhUni.edu.vn