Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU    ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN
  Học viên-Sinh viên
Xem điểm Cao học
Đăng ký học
  Gương người tốt việc tốt
  Chương trình HĐ
  Tư vấn việc làm
  Thông báo
  Học viên-Sinh viên
26/12/2013
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2013-2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số: 4267 /QĐ-ĐHV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Nghệ An, ngày 20 tháng 12 năm 2013

                                                                   

                                                            QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy

học kỳ 1 năm học 2013-2014

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

    HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 

  Căn cứ Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học sư phạm Vinh thành Trường Đại học Vinh;

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”;

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT  ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên;

Căn cứ thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về sửa đổi bổ sung khoản 3 điều 2 quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên;

            Căn cứ Quyết định số 3524/QĐ-ĐHV ngày 04/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc ban hành chế độ học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội và chế độ cử tuyển đối với sinh viên hệ chính quy học tập trung tại trường Đại học Vinh năm học 2013-2014 và năm học 2014 - 2015;

             Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện  học kỳ 2 năm học 2012-2013 của  sinh viên hệ chính qui;

             Căn cứ vào kết luận của Hội đồng thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên Trường Đại học Vinh tại phiên họp ngày 19/12/2013;

            Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị và học sinh, sinh viên,

                                                           

                                                            QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kì 1 (5 tháng) năm học 2013-2014 cho 787 sinh viên, hệ chính qui với tổng số tiền: 1.805.050.000đ có danh sách kèm theo).

Điều 2. Các mức học bổng khuyến khích học tập được tính theo Quyết định số: 3524/QĐ-ĐHV ngày 04/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.

Điều 3. Trưởng các phòng: Công tác chính trị và học sinh, sinh viên, Kế hoạch - Tài chính, Đào tạo, Hành chính - Tổng hợp, Trưởng các khoa, các đơn vị có liên quan và các sinh viên có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;        

- Như Điều 3;                                                  

- Đăng Website và eOffice trường;                 

- Lưu: HCTH, CTCTHSSV.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

PGS.TS. Đinh Xuân Khoa

 Danh sách sinh viên nhận học bổng KKHT, học kỳ 1 năm học 2013-2014:

Danh sách sinh viên đạt học bổng KKHT Học kỳ I năm học 2013-2014.xls
 

Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh