Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU    ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN
  Đào tạo
Các ngành đào tạo Đại học Chính quy
  Các ngành đào tạo Sau đại học
  Quy chế đào tạo
  Chương trình đào tạo
  Tin tức hoạt động
  Đại học
  Sau đại học
  Đào tạo
13/05/2011
Thông báo Về việc thực hiện tổ chức chấm khóa luận và bảo vệ đồ án tốt nghiệp cuối khóa đối với sinh viên hệ chính quy

 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       Số:903 /TB-ĐHV                                              
                                                                                                   Nghệ An, ngày 21 tháng 4 năm 2011
  
THÔNG BÁO
Về việc thực hiện tổ chức chấm khóa luận và bảo vệ đồ án tốt nghiệp cuối khóa đối với sinh viên hệ chính quy
 
 
             Kính gửi: Các ông Trưởng khoa đào tạo
 
         Căn cứ vào Quy chế đào tạo số 43/2007/QĐ-BGĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định số 2294/ĐT ngày 02/11/2007 của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh về việc cụ thể hóa một số điều của Quy chế 43/2007/QĐ- BGĐT. Xét đề nghị của các khoa đào tạo về việc lựa chọn hình thức chấm khóa luận và bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên cuối khóa; Nhà trường quy định một số nội dung sau, đề nghị các khoa tổ chức thực hiện :
      1. Đối với khóa luận tốt nghiệp:
       Các khoa tổ chức đánh giá theo hình thức chấm. Hội đồng chấm bao gồm : Trưởng khoa (chủ tịch HĐ), Trợ lý đào tạo (thư ký), Trưởng bộ môn và 2 cán bộ chấm thuộc chuyên ngành; cán bộ hướng dẫn không chấm luận văn do mình hướng dẫn.
Các khoa tổ chức chấm khóa luận phải đảm bảo tính khách quan và công bằng cho sinh viên, sau khi chấm các khoa khẩn trương vào điểm và nộp bảng tổng hợp điểm về Trường (qua phòng Đào tạo). Bảng kết quả phải có chữ ký của cán bộ chấm, trưởng bộ môn, thư ký và chủ tịch Hội đồng.
      2. Đối với đồ án tốt nghiệp:
Các khoa tổ chức bảo vệ. Khoa lập Hội đồng bảo vệ, lễ bảo vệ phải đảm bảo tính trang trọng, tiết kiệm kinh phí nhằm để lại dấu ấn tốt đẹp trong sinh viên.
      3. Các bản khóa luận và đồ án tốt nghiệp để chấm và nạp khoa chỉ cần đóng bìa thường, riêng bản nộp tại Trung tâm thông tin –Thư viện Nguyễn Thúc Hào phải đóng bìa cứng có kèm theo đĩa mềm để lưu giữ.
      4. Điểm của khóa luận, đồ án tốt nghiệp thực hiện theo mục 2, điều 25 của Quy chế đào tạo số 43/2007/QĐ-BGĐT.
      5. Thời gian để các khoa hoàn thành việc chấm khóa luận, bảo vệ đồ án tốt nghiệp, vào điểm và nạp bảng điểm về Trường trước ngày 25/5/2011.
      6. Việc chấm khóa luận và bảo vệ đồ án tốt nghiệp theo công văn này được thực hiện đối với hệ đào tạo chính quy từ khóa 48 trở về sau.
 
Nhà trường đề nghị Trưởng các khoa đào tạo chỉ đạo và triển khai thực hiện đầy đủ những nội dung của thông báo này.
 
 
Nơi nhận :                                                                                  KT. HIỆU TRƯỞNG
- Như k/g;                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Lưu: HCTH, ĐT.                                                                                Đã ký
 
                                                                       
 
                                                                                           PGS.TS. Phạm Minh Hùng
 
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh