Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU    ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN
  Tuyển sinh
  Tin chung
  Bậc sau đại học
  Bậc ĐH/ CĐ
  Danh sách trúng tuyển TS 2011
  Điểm thi ĐH-CĐ 2011
  Tuyển sinh>>  Tin chung
01/07/2009
Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

 

Số tư liệu: 05/2008/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành: 05-02-2008
Tệp đính kèm:  05QD2008.doc

 Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế các Quyết định số 07/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/3/2005 của Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy; Quyết định số 05/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 21/02/2006 của Bộ tr­ưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 07/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 04/2007/QĐ-BGDĐT ngày 22/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 07/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 05/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 21/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trư­ởng Vụ Đại học và Sau đại học, Cục tr­ưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lư­ợng giáo dục, Thủ trư­ởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trư­ởng các Bộ, Thủ trư­ởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trư­ởng các tr­ường đại học, cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯ­ỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
(Đã ký)
Bành Tiến Long

Nơi nhận:
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Quốc Hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Toà án NDTC;
- Viện KSNDTC;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP
- Uỷ ban VH, GD, TN, TN và NĐ của QH
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ T­ư pháp);
- Công báo;
- Nh­ư Điều 3 (để thực hiện);
- Website chính phủ, Website Bộ GD&ĐT
- Lư­u: VT, Vụ ĐH&SĐH, Vụ PC

Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh