Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU    ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN
  Đào tạo
Các ngành đào tạo Đại học Chính quy
  Các ngành đào tạo Sau đại học
  Quy chế đào tạo
  Chương trình đào tạo
  Tin tức hoạt động
  Đại học
  Sau đại học
  Đào tạo
13/05/2015
  Lịch thi kết thúc học phần cho cao học K22 tại Vinh vào ngày 30 và 31/5/2015

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc học phần cho học viên cao học Khóa 22 tại Trường Đại học Vinh thi vào các ngày 30 và 31 tháng 5 năm 2015 (Tuần 7) tại Nhà học A3 (chi tiết xem file đính kèm).

 
12/05/2015
  Danh sách thi kết thúc học phần bổ sung cho cao học K21 tại Vinh vào ngày 16 và 17/5/2015

Nhà trường thông báo Danh sách thi bổ sung cho học viên cao học Khóa 21 tại Trường Đại học Vinh thi vào các ngày 16 và 17 tháng 5 năm 2015 (Tuần 6) tại Nhà học A3 (chi tiết xem file đính kèm).

 
22/04/2015
  Lịch thi kết thúc học phần cho cao học K22 tại Vinh vào ngày 16 và 17/5/2015

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc học phần cho học viên cao học Khóa 22 tại Trường Đại học Vinh thi vào các ngày 16 và 17 tháng 5 năm 2015 (Tuần 6) tại Nhà học B1 (chi tiết xem file đính kèm).

 
16/04/2015
  Lịch thi kết thúc học phần cho cao học K21 và K22 tại Vinh vào ngày 09 và 10/5/2015

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc học phần cho học viên cao học Khóa 21 và Khóa 22 tại Trường Đại học Vinh thi vào các ngày 09 và 10 tháng 5 năm 2015 (Tuần 5) tại Nhà học B1 (chi tiết xem file đính kèm).

 
01/04/2015
  Lịch thi kết thúc môn học cho cao học K21 và K22 tại Vinh vào ngày 18 và 19/4/2015

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 21 tại Trường Đại học Vinh thi vào các ngày 18 và 19 tháng 4 năm 2015 (Tuần 20) tại Nhà học B1 (chi tiết xem file đính kèm).

 
31/03/2015
  Lịch thi kết thúc học phần cho Cao học K21 và K22 tại Đồng Tháp (vào 20-21/4), tại tp HCM (vào 23-24/4) và tại Long An (vào 25-26/4/2015)

Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc học phần cho học viên cao học Khóa 22 tại Trường Đại học Đồng Tháp (đợt 2) vào các ngày 20 và 21 tháng 4 năm 2015, tại Trường Đại học Sài Gòn (đợt 3) vào các ngày 23 và 24 tháng 4 năm 2015, tại Trường Đại học KTCN Long An (đợt 2) vào các ngày 25 và 26 tháng 4 năm 2015 (xem chi tiết ở các file đính kèm).

 
26/03/2015
  Thông báo danh sách thi và học bổ sung 2 học phần Triết học và Tiếng Anh cho học viên Khóa 21 và Khóa 22 tại Trường Đại học Vinh

Nhằm giúp học viên hoàn thành các học phần của chương trình đào tạo, Nhà trường sẽ tổ chức thi bổ sung các học phần Triết học và Tiếng Anh cho những học viên vắng thi có lí do chính đáng (lịch thi cụ thể sẽ thông báo sau). Danh sách những học viên đủ điều kiện thi bổ sung xem bản đính kèm.

 
14/02/2015
  Lịch thi kết thúc học phần cho cao học K21 và K22 tại Vinh vào ngày 14 và 15/3/2015

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc học phần cho học viên cao học Khóa 21 và Khóa 22 tại Trường Đại học Vinh thi vào các ngày 14 và 15 tháng 3 năm 2015 (Tuần 4) tại Nhà học B1 (chi tiết xem các file đính kèm). 

 
13/02/2015
  Lịch thi kết thúc học phần cho cao học K21 và K22 tại Vinh vào ngày 14 và 15/3/2015

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc học phần cho học viên cao học Khóa 21 và Khóa 22 tại Trường Đại học Vinh thi vào các ngày 14 và 15 tháng 3 năm 2015 (Tuần 4) tại Nhà học B1 (chi tiết xem các file đính kèm).

 
26/01/2015
  Lịch thi kết thúc học phần cho cao học K21 và K22 tại Vinh vào ngày 07 và 08/02/2015

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc học phần cho học viên cao học Khóa 22 tại Trường Đại học Vinh thi vào các ngày 07 và 08 tháng 02 năm 2015 (Tuần 3) tại Nhà học A3 (chi tiết xem các file đính kèm).

 
14/01/2015
  Lịch thi kết thúc học phần cho Cao học K21 và K22 tại Trường ĐH Sài Gòn vào 29-30/01/2015

Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc học phần cho học viên cao học Khóa 21 (đợt 4) và Khóa 22 (đợt 2) tại Trường Đại học Sài Gòn vào các ngày 29 và 30 tháng 01 năm 2015 (xem chi tiết ở file đính kèm).

 
12/01/2015
  Lịch thi kết thúc học phần cho Cao học K22 (đợt 1) tại Đồng Tháp

Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc học phần cho học viên cao học Khóa 22 (đợt 1) tại Trường Đại học Đồng Tháp vào các ngày 26 và 27 tháng 01 năm 2015 (xem chi tiết ở file đính kèm).

 
07/01/2015
  Lịch thi kết thúc học phần cho cao học K21 và K22 tại Vinh vào ngày 24 và 25/01/2015

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc học phần cho học viên cao học Khóa 22 tại Trường Đại học Vinh thi vào các ngày 24 và 25 tháng 01 năm 2015 (Tuần 2) tại Nhà học A3 (chi tiết xem các file đính kèm).

 
12/12/2014
  Lịch thi kết thúc môn học cho Cao học K21 (đợt 4) và K22 (Đợt 1) tại Long An

Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc môn học cho học viên Cao học khóa 21 tại Trường Đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An (đợt 4) vào các ngày 20 và 21 tháng 12 năm 2014 và cho học viên khóa 22 vào ngày 22 tháng 12 năm 2014 (xem chi tiết ở file đính kèm).

 
24/11/2014
  Lịch thi kết thúc môn học cho cao học K21 tại Vinh vào ngày 13 và 14/12/2014

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học (gồm cả lịch thi lại và thi bổ sung) cho học viên cao học Khóa 21 tại Trường Đại học Vinh vào các ngày 13 và 14 tháng 12 năm 2014 (Tuần 18) tại Nhà học B1 (chi tiết xem các file đính kèm). Học viên xem số báo danh và phòng thi cụ thể trong tài khoản cá nhân ở mục Học viên - Sinh viên trên trang chủ của Trường Đại học Vinh.

 
05/11/2014
  Lịch thi kết thúc môn học cho cao học K22 tại Vinh vào ngày 29 và 30/11/2014

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 22 tại Trường Đại học Vinh thi vào các ngày 29 và 30 tháng 11 năm 2014 (Tuần 1) tại Nhà học B1 (chi tiết xem các file đính kèm). Học viên xem số báo danh và phòng thi cụ thể trong tài khoản cá nhân ở mục Học viên - Sinh viên trên trang chủ của Trường Đại học Vinh.

 
01/11/2014
  Hướng dẫn ra đề thi kết thúc học phần đào tạo cao học

Nhà trường hướng dẫn các đơn vị có đào tạo thạc sĩ xây dựng bộ đề thi (áp dụng từ khóa đào tạo thứ 22 trở đi) cho các học phần thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ do đơn vị phụ trách như sau (Xem văn bản đính kèm).

 
01/11/2014
  Lịch thi kết thúc môn học cho cao học K21 tại Vinh vào ngày 15 và 16/11/2014

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học (gồm cả lịch thi lại và thi bổ sung) cho học viên cao học Khóa 21 tại Trường Đại học Vinh vào các ngày 15 và 16 tháng 11 năm 2014 (Tuần 17) tại Nhà học B1 (chi tiết xem các file đính kèm). Học viên xem số báo danh và phòng thi cụ thể trong tài khoản cá nhân ở mục Học viên - Sinh viên trên trang chủ của Trường Đại học Vinh.

 
06/10/2014
  Lịch thi kết thúc môn học cho cao học K21 tại Vinh vào ngày 01 và 02/11/2014

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 21 tại Trường Đại học Vinh (gồm cả lịch thi lại và thi bổ sung cho chuyên ngành Kinh tế chính trị) vào các ngày 01 và 02 tháng 11 năm 2014 (Tuần 16) tại Nhà học B1 (chi tiết xem file đính kèm). Học viên xem số báo danh và phòng thi cụ thể trong tài khoản cá nhân ở mục Học viên - Sinh viên trên trang chủ của Trường Đại học Vinh.

 
08/09/2014
  Lịch thi kết thúc môn học cho cao học K21 tại Vinh vào ngày 27 và 28/9/2014

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 21 tại Trường Đại học Vinh vào các ngày 27 và 28 tháng 9 năm 2014 (Tuần 15) tại Nhà học B1 (chi tiết xem file đính kèm). Học viên xem số báo danh và phòng thi cụ thể trong tài khoản cá nhân ở mục Học viên - Sinh viên trên trang chủ của Trường Đại học Vinh.

 
05/09/2014
  Lịch thi kết thúc môn học cho Cao học K21 (đợt 3) tại Đồng Tháp và Long An

Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 21 (đợt cuối) tại Trường Đại học Đồng Tháp vào các ngày 17 - 19 tháng 9 năm 2014 và tại Trường Đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An (đợt 3) vào các ngày 20 và 21 tháng 9 năm 2014 (xem chi tiết ở file đính kèm). Học viên có thể xem Danh sách dự thi, phòng thi trong tài khoản cá nhân ở mục Học viên-Sinh viên trên trang chủ của Trường Đại học Vinh.

 
25/08/2014
  Lịch thi kết thúc môn học cho cao học K20 và K21 tại Vinh vào ngày 13 và 14/9/2014

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 20 và 21 tại Trường Đại học Vinh vào các ngày 13 và 14 tháng 9 năm 2014 (Tuần 14) tại Nhà học B1 (chi tiết xem file đính kèm). Học viên xem số báo danh và phòng thi cụ thể trong tài khoản cá nhân ở mục Học viên - Sinh viên trên trang chủ của Trường Đại học Vinh.

 
28/07/2014
  Lịch thi kết thúc môn học cho cao học K20 và K21 tại Vinh vào ngày 16 và 17/8/2014

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 20 và 21 tại Trường Đại học Vinh vào các ngày 16 và 17 tháng 8 năm 2014 (Tuần 13) tại Nhà học B1 (chi tiết xem file đính kèm). Học viên xem số báo danh và phòng thi cụ thể trong tài khoản cá nhân ở mục Học viên-Sinh viên trên trang chủ của Trường Đại học Vinh.

 
01/07/2014
  Lịch thi kết thúc môn học cho cao học K20 và K21 tại Vinh vào ngày 26 và 27/7/2014

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 21 tại Trường Đại học Vinh vào các ngày 26 và 27 tháng 7 năm 2014 (Tuần 12) tại Nhà học B1 (chi tiết xem file đính kèm). Học viên xem số báo danh và phòng thi cụ thể trong tài khoản cá nhân ở mục Học viên-Sinh viên trên trang chủ của Trường Đại học Vinh.

 
17/06/2014
  Danh sách phòng thi K21 tại ĐH Vinh thi ngày 21/6/2014 và K22 tại ĐHSG thi ngày 28/6/2014

Tiếp theo Thông báo về lịch thi Tuần 10 ngày 03/6/2014, Nhà trường thông báo Danh sách theo phòng thi cho học viên cao học Khóa 21 tại Trường Đại học Vinh thi bổ sung/thi lại môn Tiếng Anh và môn Triết học vào ngày 21 tháng 6 năm 2014 (Tuần 10) tại Nhà học A3 (chi tiết xem file đính kèm).

 
13/06/2014
  Lịch thi kết thúc môn học cho cao học K20 và K21 tại Vinh vào ngày 28 và 29/6/2014

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 21 tại Trường Đại học Vinh vào các ngày 28 và 29 tháng 6 năm 2014 (Tuần 11) tại Nhà học A3 (chi tiết xem file đính kèm). Học viên xem số báo danh và phòng thi cụ thể trong tài khoản cá nhân ở mục Học viên-Sinh viên trên trang chủ của Trường Đại học Vinh.

 
08/06/2014
  Lịch thi kết thúc môn học cho Cao học K21 (đợt 2) và K22 (đợt 1) tại ĐH Sài Gòn

Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 21 và Khóa 22 tại Trường Đại học Sài Gòn vào các ngày 27 và 28 tháng 6 năm 2014 (xem chi tiết ở file đính kèm). Học viên có thể xem Danh sách dự thi, phòng thi trong tài khoản cá nhân ở mục Học viên-Sinh viên trên trang chủ của Trường Đại học Vinh.

 
03/06/2014
  Lịch thi kết thúc môn học cho cao học K20 và K21 tại Vinh vào ngày 21 và 22/6/2014

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn Tiếng Anh và Triết học (lần 2) cho học viên cao học Khóa 21 tại Trường Đại học Vinh vào các ngày 21 và 22 tháng 6 năm 2014 (Tuần 10) tại Nhà học A3 (chi tiết xem file đính kèm). Học viên xem số báo danh và phòng thi cụ thể trong tài khoản cá nhân ở mục Học viên-Sinh viên trên trang chủ của Trường Đại học Vinh.

 
27/05/2014
  Lịch thi kết thúc môn học cho cao học K20 và K21 tại Vinh vào ngày 14 và 15/6/2014

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 20 và 21 tại Trường Đại học Vinh vào các ngày 14 và 15 tháng 6 năm 2014 (Tuần 9) tại Nhà học A3 (chi tiết xem file đính kèm). Học viên xem số báo danh và phòng thi cụ thể trong tài khoản cá nhân ở mục Học viên-Sinh viên trên trang chủ của Trường Đại học Vinh.

 
19/05/2014
  Lịch thi kết thúc môn học cho cao học K20 và K21 tại Vinh vào ngày 07 và 08/6/2014 (Sửa đổi)

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 21 tại Trường Đại học Vinh vào các ngày 07 và 08 tháng 6 năm 2014 (Tuần 8) tại Nhà học D3 (chi tiết xem file đính kèm). Học viên xem số báo danh và phòng thi cụ thể trong tài khoản cá nhân ở mục Học viên-Sinh viên trên trang chủ của Trường Đại học Vinh.

 
08/05/2014
  Lịch thi kết thúc môn học cho Cao học K21 tại Đồng Tháp (đợt 2)
 
23/04/2014
  Lịch thi kết thúc môn học cho cao học Khóa 20 và 21 tại Vinh vào ngày 17 và 18/5/2014

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 21 tại Trường Đại học Vinh vào các ngày 17 và 18 tháng 5 năm 2014 (Tuần 7) tại Nhà học B1 (chi tiết xem file đính kèm). Học viên xem số báo danh và phòng thi cụ thể trong tài khoản cá nhân ở mục Học viên-Sinh viên trên trang chủ của Trường Đại học Vinh.

 
17/04/2014
  Lịch thi kết thúc môn học cho cao học Khóa 20 và 21 tại Vinh vào ngày 10 và 11/5/2014
 
04/04/2014
  Lịch thi kết thúc môn học cho Cao học K21-SG (đợt 1) và K21-LA (đợt 2)

Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 21 tại Trường Đại học Sài Gòn và tại Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An như sau:

 
28/03/2014
  Danh sách học viên cao học K20 tại Vinh thi bổ sung vào 12 và 13/4/2014

Nhà trường thông báo Danh sách và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 20 tại Trường Đại học Vinh thi bổ sung/thi lại vào các ngày 12 và 13 tháng 4 năm 2014 (thi cùng Tuần 5 với K21) tại Nhà học B1 (chi tiết xem file đính kèm). Học viên xem số báo danh và phòng thi trong tài khoản cá nhân ở mục Học viên-Sinh viên trên trang chủ của Trường Đại học Vinh. Để được dự thi chính thức, học viên có tên trong danh sách đính kèm cần đến Trung tâm Đảm bảo chất lượng để xác nhận có thể dự thi và làm thủ tục thi trước ngày 11 tháng 4 năm 2014 (gặp cô Nguyễn Thị Thanh).

 
26/03/2014
  Lịch thi kết thúc môn học cho cao học Khóa 21 tại Vinh vào 12 và 13/4/2014

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 21 tại Trường Đại học Vinh vào các ngày 12 và 13 tháng 4 năm 2014 (Tuần 5) tại Nhà học B1 (chi tiết xem file đính kèm). Học viên xem số báo danh và phòng thi trong tài khoản cá nhân ở mục Học viên-Sinh viên trên trang chủ của Trường Đại học Vinh.

 
24/02/2014
  Lịch thi kết thúc môn học cho cao học Khóa 20 và 21 tại Vinh vào 15 và 16/3/2014
 
10/02/2014
  Lịch thi kết thúc môn học cho cao học Khóa 20 và 21 tại Vinh vào 01 và 02/3/2014

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 21 tại Trường Đại học Vinh vào các ngày 01 và 02 tháng 3 năm 2014 (Tuần 3) tại Nhà học B1 (chi tiết xem file đính kèm). Học viên xem số báo danh và phòng thi trong tài khoản cá nhân ở mục Học sinh-Sinh viên trên trang chủ của Trường Đại học Vinh.

 
21/01/2014
  Lịch thi kết thúc môn học cho cao học Khóa 20 tại Vinh vào 22 - 23/02/2014

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 20 đào tạo tại Trường Đại học Vinh thi vào các ngày 22 và 23 tháng 02 năm 2014 tại Nhà học A3 (chi tiết xem file đính kèm). Học viên xem số báo danh và phòng thi trong tài khoản cá nhân ở mục Học sinh - Sinh viên trên trang chủ của Trường Đại học Vinh.

 
20/01/2014
  Kế hoạch thời gian đào tạo cao học khóa 21 tại Trường ĐH Sài Gòn
 
09/01/2014
  Lịch thi kết thúc môn học cho Cao học K20 (đợt 4) tại Trường Đại học Sài Gòn

Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 20 (đợt 4) tại Trường Đại học Sài Gòn vào các ngày 17 và 18 tháng 01 năm 2014 (xem file đính kèm). Đồng thời, Nhà trường tổ chức thi lại và thi bổ sung cho các chuyên ngành thuộc Khóa 20 đã thi xong các môn học, danh sách học viên và môn học được tổ chức thi lại/bổ sung đợt này xem ở file đính kèm. Đợt thi lại/bổ sung tiếp theo dự kiến được tổ chức trong tháng 4 năm 2014 cùng với Khóa 21.

 
09/01/2014
  Lịch thi kết thúc môn học cho Cao học K21 (đợt 1) và K20 (đợt 4) tại Trường Đại học Đồng Tháp

Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 21 (đợt 1) và Khóa 20 (đợt 4) tại Trường Đại học Đồng Tháp vào các ngày 14 và 15 tháng 01 năm 2014 (xem file đính kèm). Đồng thời, Nhà trường tổ chức thi lại và thi bổ sung cho các chuyên ngành thuộc Khóa 20 đã thi xong các môn học, danh sách học viên và môn học được tổ chức thi lại/bổ sung đợt này xem ở file đính kèm.

 
09/01/2014
  Lịch thi kết thúc môn học cho Cao học 21 (đợt 1) tại Trường Đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An

Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc môn học (đợt 1) cho học viên cao học Khóa 21 tại Trường Đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An vào các ngày 11 và 12 tháng 01 năm 2014 (xem file đính kèm). Học viên xem Danh sách dự thi trong tài khoản cá nhân và liên hệ Khoa Liên kết đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An để biết phòng thi cụ thể. Học viên vắng thi không có lí do sẽ nhận điểm 0. Khi dự thi học viên cần mang theo thẻ học viên (hoặc giấy tờ tùy thân).

 
05/12/2013
  Thông tri triệu tập NCS tháng 12 năm 2013.
 
04/12/2013
  Lịch thi kết thúc môn Triết học và môn Tiếng Anh cho cao học Khóa 21 tại Vinh

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn Triết học và môn Tiếng Anh cho học viên cao học Khóa 21 tại Trường Đại học Vinh (chi tiết xem file đính kèm). Học viên các ngành thuộc khối khoa học Tự nhiên và Công nghệ thi vào các ngày 21 và 22 tháng 12 năm 2013 (Tuần 1); các ngành thuộc khối khoa học Xã hội và Nhân văn thi vào các ngày 28 và 29 tháng 12 năm 2013 (Tuần 2) tại Nhà học A3.

 
26/11/2013
  Lịch thi kết thúc môn học cho cao học K20 ngày 14 và 15/12/2013 tại Vinh

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 20 tại Trường Đại học Vinh vào các ngày 14 và 15 tháng 12 năm 2013 tại Nhà học A3 (chi tiết xem file đính kèm). Học viên vắng thi không có lí do chính đáng sẽ nhận điểm 0. Khi dự thi, học viên cần mang theo thẻ học viên (hoặc giấy tờ tùy thân).

 
25/10/2013
  Danh sách học viên cao học K20 tại ĐHSG chưa hoàn thành môn Triết học và Tiếng Anh

Nhà trường thông báo Danh sách học viên cao học khóa 20 tại Trường Đại học Sài Gòn chưa hoàn thành môn Triết học và Tiếng Anh do chưa dự thi, đã dự thi nhưng chưa đạt, chưa tham gia học để học viên chuẩn bị hoàn thành các môn học này trong tháng 11 năm 2013. Điều kiện để dự thi trình độ tiếng Anh bậc 3 (B1 khung châu Âu) là học viên phải hoàn thành môn học tiếng Anh (đạt từ 5 điểm trở lên).

 
03/10/2013
  Lịch thi kết thúc môn học cho cao học K20 ngày 19 và 20/10/2013 tại Vinh

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 20 tại Trường Đại học Vinh vào các ngày 19 và 20 tháng 10 năm 2013 tại Nhà học A3 (chi tiết xem file đính kèm). Học viên vắng thi không có lí do chính đáng sẽ nhận điểm 0. Khi dự thi, học viên cần mang theo thẻ học viên (hoặc giấy tờ tùy thân).

 
30/09/2013
  Lịch thi kết thúc môn học cho cao học K20 (ngày 12 và 13/10/2013) tại Vinh (Chỉnh sửa)

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 20 tại Trường Đại học Vinh vào các ngày 12 và 13 tháng 10 năm 2013 tại Nhà học A3 (chi tiết xem file đính kèm). Học viên vắng thi không có lí do chính đáng sẽ nhận điểm 0. Khi dự thi, học viên cần mang theo thẻ học viên (hoặc giấy tờ tùy thân).

 
11/09/2013
  Lịch thi kết thúc môn học cho cao học K20 (ngày 28 và 29/9/2013) tại Vinh
 
27/08/2013
  Lịch thi kết thúc môn học cho Cao học 20 (đợt 3) và thi bổ sung cho Cao học 19 tại Trường Đại học Sài Gòn

Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc môn học đợt 3 cho học viên cao học Khóa 20 và thi bổ sung cho học viên cao học Khóa 19 (đợt cuối) tại Trường Đại học Sài Gòn vào các ngày 19 đến 21 tháng 9 năm 2013 (xem file đính kèm). Học viên liên hệ Phòng Tổ chức – Cán bộ, Trường Đại học Sài Gòn để biết phòng thi cụ thể. Học viên vắng thi không có lí do sẽ nhận điểm 0. Khi dự thi học viên cần mang theo thẻ học viên (hoặc giấy tờ tùy thân).

 
27/08/2013
  Lịch thi kết thúc môn học cho cao học K19 và K20 (ngày 14 và 15/9/2013) tại Vinh

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 19 và Khóa 20 tại Trường Đại học Vinh vào các ngày 14 và 15 tháng 9 năm 2013 tại Nhà học A3 (chi tiết xem file đính kèm). Học viên vắng thi không có lí do chính đáng sẽ nhận điểm 0. Khi dự thi, học viên cần mang theo thẻ học viên (hoặc giấy tờ tùy thân).

 
15/08/2013
  Danh sách và lịch thi lần 2 cho CH19 tại Vinh vào 24 và 25 tháng 8/2013

Nhà trường thông báo Danh sách thi bổ sung/thi lại cho học viên cao học Khóa 19 tại Trường Đại học Vinh vào các ngày 24 và 25 tháng 8 năm 2013 tại Nhà học A3 (chi tiết xem file đính kèm). Để được dự thi, học viên cần trực tiếp đến Trung tâm Đảm bảo chất lượng (gặp cô Nguyễn Thị Thanh) để xác nhận có thể dự thi và làm thủ tục dự thi trước ngày 23 tháng 8 năm 2013.

 
05/08/2013
  Lịch thi kết thúc môn học cho cao học K19 và K20 (ngày 24 và 25/8) tại Vinh

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 19 và Khóa 20 tại Trường Đại học Vinh vào các ngày 24 và 25 tháng 8 năm 2013 tại Nhà học A3 (chi tiết xem file đính kèm). Học viên vắng thi không có lí do chính đáng sẽ nhận điểm 0. Khi dự thi, học viên cần mang theo thẻ học viên (hoặc giấy tờ tùy thân).

 
18/07/2013
  Lịch thi kết thúc môn học và Danh sách thi lần 2 cho CH19 tại Vinh vào 27 và 28 tháng 7/2013

Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc môn học và Danh sách thi bổ sung/thi lại cho học viên cao học Khóa 19 tại Trường Đại học Vinh vào các ngày 27 và 28 tháng 7 năm 2013 tại Nhà học A3 (chi tiết xem file đính kèm).

 
12/07/2013
  Lịch thi kết thúc môn học cho CH 20 (ngày 27 và 28/7) và thi bổ sung cho CH 19 tại Vinh

   Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 20 tại Trường Đại học Vinh vào các ngày 27 và 28 tháng 7 năm 2013 tại Nhà học A3 (chi tiết xem file đính kèm). Học viên vắng thi không có lí do chính đáng sẽ nhận điểm 0. Khi dự thi, học viên cần mang theo thẻ học viên (hoặc giấy tờ tùy thân). 

 
22/06/2013
  Lịch thi lần 2 môn Giải tích hàm cho cao học K19-Toán tại Trường ĐH Vinh

Nhà trường thông báo Lịch thi lần 2 môn Giải tích hàm cho học viên cao học khóa 19 ngành Toán tại Trường Đại học Vinh vào Ca 1 sáng 29 tháng 6 năm 2013 tại phòng A3-304, có danh sách dự thi đính kèm. Đề nghị học viên theo dõi và thực hiện.

 
11/06/2013
  Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho CH 20 (tuần 9) và thi bổ sung cho CH 19 tại Vinh

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 20 và thi bổ sung/thi lại cho Khóa 19 tại Trường Đại học Vinh vào các ngày 22 và 23 tháng 6 năm 2013 tại Nhà học A3 (chi tiết xem file đính kèm). Học viên vắng thi không có lí do chính đáng sẽ nhận điểm 0. Khi dự thi, học viên cần mang theo thẻ học viên (hoặc giấy tờ tùy thân).

 
07/06/2013
  Danh sách học viên K19 tại Trường ĐHSG chưa hoàn thành chương trình đào tạo

Nhà trường thông báo Danh sách học viên cao học khóa 19 tại Trường Đại học Sài Gòn chưa hoàn thành chương trình đào tạo tính đến ngày 07 tháng 6 năm 2013, gồm Danh sách học viên và các môn cần thi bổ sung/thi lại; Danh sách học viên và các môn cần viết và nạp tiểu luận bổ sung; Danh sách học viên chưa học hết các môn trong chương trình đào tạo.

 
06/06/2013
  Lịch thi kết thúc môn học cho Cao học 20 (đợt 3) và thi bổ sung cho Cao học 19 tại Trường Đại học Đồng Tháp

Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc môn học đợt 3 cho học viên cao học Khóa 20 và thi bổ sung cho học viên cao học Khóa 19 (đợt cuối) tại Trường Đại học Đồng Tháp vào các ngày 18 và 19 tháng 6 năm 2013 (xem file đính kèm). Học viên liên hệ Phòng Quản lí khoa học và Sau đại học, Trường Đại học Đồng Tháp để biết phòng thi cụ thể. Học viên vắng thi không có lí do sẽ nhận điểm 0. Khi dự thi học viên cần mang theo thẻ học viên (hoặc giấy tờ tùy thân).

 
27/05/2013
  Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho CH 20 (tuần 8) và thi bổ sung cho CH 19 tại Vinh

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 20 và thi bổ sung/thi lại cho Khóa 19 tại Trường Đại học Vinh vào các ngày 15 và 16 tháng 6 năm 2013 tại Nhà học A3 (chi tiết xem file đính kèm). Học viên vắng thi không có lí do chính đáng sẽ nhận điểm 0. Khi dự thi, học viên cần mang theo thẻ học viên (hoặc giấy tờ tùy thân).

 
16/05/2013
  Danh sách học viên cao học K19 tại Vinh thi bổ sung và thi lại ngày 18-19/5/2013

Nhà trường thông báo Danh sách học viên cao học Khóa 19 tại Trường Đại học Vinh thi bổ sung và thi lại vào các ngày 18 và 19 tháng 5 năm 2013 (chi tiết xem file đính kèm). Đề nghị học viên theo dõi và thực hiện. Học viên có sai, sót về điều kiện dự thi, cần trực tiếp đến Trung tâm Đảm bảo chất lượng để được xử lí.

 
09/05/2013
  Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho CH 20 (tuần 7) và CH 19 (tuần 15) tại Vinh

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 19 và Khóa 20 tại Trường Đại học Vinh vào các ngày 18 và 19 tháng 5 năm 2013 tại Nhà học A3 (chi tiết xem file đính kèm). Học viên vắng thi không có lí do chính đáng sẽ nhận điểm 0. Khi dự thi, học viên cần mang theo thẻ học viên (hoặc giấy tờ tùy thân). Danh sách học viên cao học Khóa 19 thi bố sung và thi lại cùng với Khóa 20 (các môn có tổ chức thi đợt này) sẽ được thông báo trên website trước ngày 14 tháng 5 năm 2013. Đề nghị học viên theo dõi và thực hiện.

 
24/04/2013
  Điều chỉnh Lịch thi kết thúc môn học cho CH20 - Tuần 6 tại Trường ĐH Vinh

Nhà trường thông báo điều chỉnh Lịch thi kết thúc môn học cho cao học K20 - Tuần 6 tại Trường Đại học Vinh vào các ngày 11 và 12 tháng 5 năm 2013 như sau (Chi tiết xem file đính kèm):

 
22/04/2013
  Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho CH 20 (tuần 6) và CH 19 (tuần 14) tại Vinh

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 19 và Khóa 20 tại Trường Đại học Vinh vào các ngày 11 và 12 tháng 5 năm 2013 tại Nhà học B1 (chi tiết xem file đính kèm). Học viên vắng thi không có lí do chính đáng sẽ nhận điểm 0. Khi dự thi, học viên cần mang theo thẻ học viên (hoặc giấy tờ tùy thân).

 
09/04/2013
  Lịch thi kết thúc môn học cho Cao học 20 (đợt 2) và thi bổ sung cho Cao học 19 tại Trường Đại học Đồng Tháp

Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc môn học đợt 2 cho học viên cao học Khóa 20 và thi bổ sung cho học viên cao học Khóa 19 tại Trường Đại học Đồng Tháp vào các ngày 22 và 23 tháng 4 năm 2013 (xem file đính kèm). Học viên liên hệ Phòng Quản lí Khoa học – Sau đại học, Trường Đại học Đồng Tháp để biết phòng thi cụ thể. Học viên vắng thi không có lí do sẽ nhận điểm 0. Khi dự thi học viên cần mang theo thẻ học viên (hoặc giấy tờ tùy thân).

 
18/03/2013
  Danh sách dự thi kết thúc môn học cho CH 20 (tuần 5) và CH 19 (tuần 13) tại Vinh

Nhà trường thông báo Danh sách dự thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 19 và Khóa 20 tại Trường Đại học Vinh vào các ngày 23 và 24 tháng 3 năm 2013 tại tầng 2 Nhà A3 (chi tiết xem file đính kèm).

 
12/03/2013
  Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho CH 20 (tuần 5) và CH 19 (tuần 13) tại Vinh

  Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 19 và Khóa 20 tại Trường Đại học Vinh vào các ngày 23 và 24 tháng 3 năm 2013 tại tầng 2 Nhà A3 (chi tiết xem file đính kèm). Học viên vắng thi không có lí do chính đáng sẽ nhận điểm 0. Khi dự thi, học viên cần mang theo thẻ học viên (hoặc giấy tờ tùy thân).

 
06/03/2013
  Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho CH20 (tuần 4) và CH19 (tuần 12) tại Vinh

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 19 và Khóa 20 tại Trường Đại học Vinh vào các ngày 16 và 17 tháng 3 năm 2012 (chi tiết xem file đính kèm). Học viên vắng thi không có lí do chính đáng sẽ nhận điểm 0. Khi dự thi học viên cần mang theo thẻ học viên (hoặc giấy tờ tùy thân). 

 
04/03/2013
  Thay đổi địa điểm thi cho Cao học K20 (Tuần 3) và K19 (Tuần 11) tại Vinh

Nhằm đảm bảo các hoạt động khác, Nhà trường chuyển địa điểm thi của Cao học K20 (Tuần 3) và K19 (Tuần 11) vào các ngày 09 và 10 tháng 3 năm 2013 tại Trường Đại học Vinh từ Nhà B1 sang Nhà A3 (chi tiết xem file đính kèm). Đồng thời, địa điểm thi bổ sung cho Cao học 19 cũng thay đổi tương ứng. Các học viên thi lại các môn Ngôn ngữ học đại cươngLí luận dạy học Sinh học hiện đại được đưa chung vào danh sách dự thi cùng với các lớp K20; các môn thi bổ sung còn lại của K19 có danh sách thi riêng (xem ở file đính kèm). Đề nghị học viên theo dõi và thực hiện. 

 
01/03/2013
  Danh sách học viên cao học K19 tại Vinh thi bổ sung và thi lại ngày 09-10/3/2013

Nhà trường thông báo Danh sách học viên cao học khóa 19 tại Trường Đại học Vinh thi lại và thi bổ sung cùng đợt thi vào các ngày 09 và 10 tháng 3 năm 2013 (Chi tiết xem file đính kèm).

 
26/02/2013
  Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho cao học khóa 20 (Tuần 3) và khóa 19 (Tuần 11) tại Vinh

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho cao học khóa 19 và khóa 20 tại Trường Đại học Vinh vào các ngày 09 và 10 tháng 3 năm 2013 tại tầng 2 Nhà B (chi tiết xem ở file đính kèm). Học viên vắng thi không có lí do chính đáng sẽ nhận điểm 0. Khi dự thi học viên cần mang theo thẻ học viên (hoặc giấy tờ tùy thân). 

 
25/02/2013
  Danh sách học viên cao học K19 tại Vinh thi bổ sung và thi lại (Điều chỉnh)

   Tiếp theo thông báo ngày 20 tháng 02 năm 2013, nay Nhà trường thông báo điều chỉnh Danh sách học viên cao học khóa 19 tại Trường Đại học Vinh thi lại và thi bổ sung cùng đợt thi vào các ngày 02 và 03 tháng 3 năm 2013 (Chi tiết xem file đính kèm). Đề nghị học viên theo dõi và thực hiện.

 
18/02/2013
  Lịch thi và Bố trí phòng thi cho cao học khóa 19 (tuần 10) và 20 (Tuần 2) tại Vinh

    Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi cho cao học khóa 19 và khóa 20 vào các ngày 02 và 03 tháng 3 năm 2013 tại khu Nhà B (chi tiết xem ở file đính kèm). Học viên vắng thi không có lí do chính đáng sẽ nhận điểm 0. Khi dự thi học viên cần mang theo thẻ học viên (hoặc giấy tờ tùy thân).

 
09/01/2013
  Bố trí phòng thi tuần thứ 9 cho Cao học 19 tại Vinh (điều chỉnh)
 
03/01/2013
  Lịch thi kết thúc môn học cho Cao học K20 tại Trường ĐH Đồng Tháp (Đợt 1)

Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 20 tại Trường Đại học Đồng Tháp (Đợt 1) vào các ngày 24 và 25 tháng 01 năm 2013 (chi tiết xem file đính kèm). Học viên vắng thi không có lí do chính đáng sẽ nhận điểm 0. Khi dự thi học viên cần mang theo thẻ học viên (hoặc giấy tờ tùy thân).

 
02/01/2013
  Lịch thi kết thúc môn học cho Cao học 19 (Tuần 9) tại Vinh

 Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 19 tại Trường Đại học Vinh (Tuần 9) vào các ngày 19 và 20 tháng 01 năm 2013 (chi tiết xem file đính kèm). Học viên vắng thi không có lí do chính đáng sẽ nhận điểm 0. Khi dự thi học viên cần mang theo thẻ học viên (hoặc giấy tờ tùy thân).

 
26/12/2012
  Danh sách phòng thi môn Triết và môn Tiếng Anh của Cao học K20 tại Vinh
             Nhà trường thông báo Danh sách theo phòng thi các môn Triết học và môn Tiếng Anh cho Cao học khóa 20 tại Tường Đại học Vinh (xem file đính kèm). Như đã thông báo, danh sách này được xếp theo vần ABC theo từng khối ngành Xã hội – Nhân văn hay Tự nhiên – Kĩ thuật. Đề nghị học viên viên theo dõi phòng thi của mình, nếu có sai sót gì (sót tên, sai tên, sai ngày sinh…) thì phản ánh về Trường (qua Trung tâm Đảm bảo chất lượng) để kịp thời chỉnh sửa.
             
 
22/12/2012
  Lịch thi kết thúc môn học cho Cao học K20 tại Vinh (Tuần 1)

Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 20 tại Trường Đại học Vinh (Tuần 1) vào các ngày 05 và 06 tháng 01 năm 2013 (chi tiết xem file đính kèm). Học viên vắng thi không có lí do chính đáng sẽ nhận điểm 0. Khi dự thi học viên cần mang theo thẻ học viên (hoặc giấy tờ tùy thân). 

             Danh sách phòng thi được xếp theo vần ABC theo từng khối ngành Tự nhiên-Kĩ thuật và Xã hội-Nhân văn. Học viên xem bố trí phòng thi cụ thể ở Bảng thông báo tại sảnh giữa Nhà A1 và Nhà A3.
 
27/11/2012
  Lịch thi và bố trí phòng thi kết thúc môn học Cao học 19 tại Vinh (Tuần 8)

Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 19 tại Trường Đại học Vinh (Tuần 8) vào các ngày 08 và 09 tháng 12 năm 2012 (chi tiết xem file đính kèm). Học viên vắng thi không có lí do chính đáng sẽ nhận điểm 0. Khi dự thi học viên cần mang theo thẻ học viên (hoặc giấy tờ tùy thân).

Theo thông báo của Phòng Kế hoạch – Tài chính, hạn nạp học phí đợt I chậm nhất vào ngày 30 tháng 11 năm 2012. Những học viên chưa nạp học phí sẽ không được dự thi kể từ sau 30 tháng 11 năm 2012.

 
14/11/2012
  Bố trí phòng thi kết thúc môn học Cao học 19 tại Vinh (Tuần 7)

Nhà trường thông báo Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 19 tại Trường Đại học Vinh (Tuần 7) vào các ngày 24 và 25 tháng 11 năm 2012 (chi tiết xem file đính kèm). Bố trí phòng thi này có thay đổi so với dự kiến đã thông báo ngày 08/11/2012, đề nghị học viên theo dõi để thực hiện. 

 
08/11/2012
  Lịch thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 19 tại Trường Đại học Vinh (Tuần 7)

Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 19 tại Trường Đại học Vinh (Tuần 7) vào các ngày 24 và 25 tháng 11 năm 2012 (chi tiết xem file đính kèm). Bố trí phòng thi cụ thể sẽ được thông báo trên website Nhà trường trong Tuần 13 của năm học (từ 12-16/11). Học viên vắng thi không có lí do sẽ nhận điểm 0. Khi dự thi học viên cần mang theo thẻ học viên. 

 
30/10/2012
  Lịch thi lại cho Cao học 19 và Bố trí phòng thi cho Cao học 20 (đợt 1) tại Trường ĐH Sài Gòn

Nhà trường thông báo Lịch thi lại và thi bổ sung cho học viên cao học Khóa 19 thi cùng với  Khóa 20 (đợt 1) tại Trường Đại học Sài Gòn vào các ngày 02 và 03 tháng 11 năm 2012 (xem file đính kèm). Học viên liên hệ Phòng Tổ chức – Cán bộ, Trường Đại học Sài Gòn để biết phòng thi cụ thể. Học viên vắng thi không có lí do sẽ nhận điểm 0. Khi dự thi học viên cần mang theo thẻ học viên (hoặc giấy tờ tùy thân).

 
17/10/2012
  Lịch thi kết thúc môn cho Cao học K20 tại Trường ĐH Sài Gòn (Đợt 1)

Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 20 tại Trường Đại học Sài Gòn (đợt 1) vào các ngày 02 và 03 tháng 11 năm 2012 (xem file đính kèm). Học viên liên hệ Phòng Tổ chức – Cán bộ, Trường Đại học Sài Gòn để biết phòng thi cụ thể. Học viên vắng thi không có lí do sẽ nhận điểm 0. Khi dự thi học viên cần mang theo thẻ học viên (hoặc giấy tờ tùy thân).

 
09/10/2012
  Lịch thi Cao học 1 (đợt 3) tại Trường ĐH Đồng Tháp

Nhà trường thông báo Lịch thi đợt 3 cho cao học khóa 19 tại Trường Đại học Đồng Tháp vào các ngày 30/10 đến 01/11 năm 2012 (xem file đính kèm). Học viên liên hệ Phòng Quản lí Khoa học – Sau đại học, Trường Đại học Đồng Tháp để biết phòng thi cụ thể. Học viên vắng thi không có lí do sẽ nhận điểm 0. Khi dự thi học viên cần mang theo thẻ học viên (hoặc giấy tờ tùy thân)

 
03/10/2012
  Lịch thi kết thúc môn học cho Cao học 18 và 19 tại ĐH Sài Gòn
Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc môn học cho Cao học 19 (Đợt 3) và thi bổ sung cho Cao học 18 (xem file đính kèm) tại Trường Đại học Sài Gòn vào các ngày 11-13/10/2012. Học viên liên hệ Phòng Tổ chức – Cán bộ, Trường Đại học Sài Gòn để biết phòng thi cụ thể. Học viên vắng thi không có lí do sẽ nhận điểm 0. Khi dự thi học viên cần mang theo thẻ học viên (hoặc giấy tờ tùy thân).
 
 
12/09/2012
  Bố trí lịch thi kết thúc môn học Cao học 19 (tuần 6) và thi bổ sung Cao học 18 tại Vinh

Nhà trường thông báo Bố trí phòng thi chính thức cho Cao học 19 và thi bổ sung cho Cao học 18 tại Trường Đại học Vinh vào các ngày 22 và 23 tháng 9 năm 2012 (xem file đính kèm). Đây là đợt thi lại/bổ sung cuối cùng cho Cao học 18, đề nghị học viên theo dõi và dự thi để kịp tiến độ khóa học. Để được dự thi, học viên phải đến Trung tâm Đảm bảo chất lượng xác thực và làm thủ tục đăng kí dự thi.

 

 
10/09/2012
  Lịch thi kết thúc môn học cao học khóa 18 (thi bổ sung) và 19 (Tuần 6) tại Vinh

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học tuần thứ 6 (ngày 22 và 23 tháng 9 năm 2012) cho Cao học 19 và thi bổ sung cho Cao học 18 tại Trường Đại học Vinh (xem file đính kèm). Đối với thi bổ sung và thi lại của Cao học khóa 18, học viên cần theo dõi kết quả học tập trong tài khoản cá nhân để chủ động đăng kí thi lại/bổ sung trực tiếp tại Trung tâm Đảm bảo chất lượng. Nhà trường sẽ cập nhật danh sách học viên Cao học 18 thi lại/bổ sung vào ngày 18 tháng 9 năm 2012. Đề nghị học viên theo dõi và dự thi để kịp tiến độ đào tạo.

 
28/08/2012
  Bố trí phòng thi kết thúc môn học CH19-Tuần 5 và thi bổ sung CH18 tại Trường ĐH Vinh

Nhà trường thông báo bố trí phòng thi kết thúc môn học tuần thứ 5 cho Cao học khóa 19 và thi bổ sung cho Cao học khóa 18 tại Trường Đại học Vinh vào các ngày 8 và 9 tháng 9 năm 2012 (xem các file đính kèm). Đề nghị học viên theo dõi và dự thi đúng giờ.

 
24/08/2012
  Lịch thi kết thúc môn học Cao học 19 (Tuần 5) và thi bổ sung cho Cao học 18 tại Trường ĐH Vinh

             Nhà trường thông báo lịch thi kết thúc môn học cho cao học khóa 19 tại Trường Đại học Vinh vào các ngày 8 và 9 tháng 9 năm 2012 (xem file đính kèm). Bố trí phòng thi cụ thể sẽ được thông báo vào tuần thứ 2 (từ ngày 27/8/2012 - 01/9/2012) của năm học mới. Đề nghị học viên theo dõi và dự thi.

 
21/08/2012
  Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá trong đào tạo sau đại học
  

Cụ thể hóa Qui chế đào tạo thạc sĩ theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28/02/2011, Nhà trường tạm thời hướng dẫn công tác kiểm tra, đánh giá trong đào tạo sau đại học như sau (xem file đính kèm). Hướng dẫn này qui đình về phương thức đánh gá, điều kiện được dự thi kết thúc môn học, số lần tối đa được dự thi cho mỗi lần học và học lại.

03/08/2012
  Lịch thi hết môn cho Cao học 19 (Đợt 2) và thi bổ sung cho Cao học 18 tại Trường ĐH Sài Gòn

Theo kế hoạch đào tạo, Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc môn học cho cao học khóa 19 tại Trường Đại học Sài Gòn và Lịch thi bổ sung cho các học viên cao học khóa 18 đã đăng kí qua Trung tâm Đảm bảo chất lượng (xem các file đính kèm). Đề nghị học viên cao học theo dõi và thực hiện.

 
23/06/2012
  Lịch thi và Danh sách Cao học 18_Vinh thi lại và thi bổ sung ngày 30/6 và 01/7/2012
  

 Để chuẩn bị đủ điều kiện cho học viên cao học khóa 18 bảo vệ luận văn từ tháng 7-10/2012, Nhà trường thông báo Lịch thi và Danh sách học viên cao học khóa 18 tại Trường Đại học Vinh thi bổ sung và thi lại ngày 30 tháng 6 và 01 tháng 7 năm 2012 tại phòng A2-204 (xem file đính kèm). Học viên thuộc danh sách này cần đến Trung tâm Đảm bảo chất lượng để xác thực dự thi và làm thủ tục thi nếu chưa thực hiện (gặp cô Nguyễn Thị Thanh).

18/06/2012
  Danh sách học viên CH 18 tại Trường ĐH Vinh thi bổ sung + thi lại ngày 23-24/6/2012
          Nhà trường thông báo Danh sách (chỉnh sửa) các học viên cao học khóa 18 tại Trường Đại học Vinh thi bổ sung và thi lại vào các ngày 23 và 24 tháng 6 năm 2012 (xem file đính kèm). Học viên thuộc danh sách này cần đến Trung tâm Đảm bảo chất lượng để xác thực dự thi và làm thủ tục thi (nếu chưa thực hiện).
          Như lần trước đã thông báo, các trường hợp thi lại các môn còn lại sẽ được tổ chức vào sáng 29 và 30 tháng 6 năm 2012. Học viên chú ý theo dõi thông báo trên website nhà trường (dự kiến đăng tải vào 21-23/6) để dự thi.
 
16/06/2012
  Lịch thi CH 19 (đợt 2) và Danh sách thi lại CH18 tại Trường ĐH Đồng Tháp

Trường thông báo Lịch thi đợt 2 cho Cao học khóa 19 và Danh sách học viên thi lại cho Cao học khóa 18 tại Trường Đại học Đồng Tháp vào các ngày 25-27 tháng 6 năm 2012 (xem file đính kèm). Đề nghị học viên theo dõi và thực hiện.

 
15/06/2012
  Lịch thi CH 19 (đợt 1) và Danh sách thi lại CH18 tại Trường ĐH Sài Gòn

Trường thông báo Lịch thi đợt 1 cho Cao học khóa 19 và Danh sách học viên thi bổ sung và thi lại cho Cao học khóa 18 tại Trường Đại học Sài Gòn vào các ngày 28-30 tháng 6 năm 2012 (xem file đính kèm). Đề nghị học viên theo dõi và thực hiện.

 
12/06/2012
  Danh sách Cao học 18 thi lại và thi bổ sung ngày 23-24/6/2012

Nhà trường thông báo Danh sách học viên cao học 18 tại Trường Đại học Vinh thi lại và thi bổ sung vào các ngày 23 và 24 tháng 6 năm 2012. Những học viên trong các danh sách này cần đến Trung tâm Đảm bảo chất lượng để xác thực dự thi và làm thủ tục dự thi (trừ những người đã làm thủ tục dự thi) trước ngày 22 tháng 6 để được dự thi.

 
12/06/2012
  Bố trí phòng thi Cao học 18 và 19 ngày 23-24 tháng 6/2012

Nhà trường thông báo Bố trí phòng thi cho cao học 18 và 19 tại Trường Đại học Vinh (xem file đính kèm) thi vào các ngày 23 và 24 tháng 6 năm 2012 ở Nhà học A3 (Bên cạnh khu Hiệu bộ).

 
10/06/2012
  Lịch thi Cao học 19 (Tuần 4) và Cao học 18 (Tuần 11) tại Trường ĐH Vinh
  

Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc môn học cho Cao học 19 (tuần 04) và Cao học 18 (tuần 11) tại trường Đại học Vinh vào các ngày 23 và 24 tháng 6 năm 2012 (xem file đính kèm). Bố trí phòng thi cụ thể sẽ thông báo trên website vào ngày 11/6, học viên chú ý theo dõi và thực hiện.

30/05/2012
  Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho Cao học 18 và 19 tại Vinh ngày 9-10/6/2012

Nhà trường thông báo Bố trí phòng thi cho cao học khóa 18 và 19 tại Nhà học đa năng (bên cạnh Trường THPT chuyên, sau Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào) thi vào các buổi sáng ngày 9 và 10 tháng 6 năm 2012. Đề nghị học viên theo dõi và dự thi đúng địa điểm, đúng giờ.

 
16/05/2012
  Danh sách và lịch thi lại Cao học 18 tại Vinh vào 26 và 27/5/2012

Tiếp theo thông báo lần trước, những học viên cao học khóa 18 thi lần 1 chưa đạt sẽ được bố trí thi chung với cao học khóa 19. Căn cứ vào lịch thi cao học khóa 19 ngày 26 và 27 tháng 5 năm 2012 tại Trường Đại học Vinh, Nhà trường thông báo danh sách và lịch thi lại cho học viên cao học khóa 18 thi chưa đạt các môn có tổ chức thi đợt này (xem file đính kèm). Để được dự thi, học viên phải đến Trung tâm Đảm bảo chất lượng để trực tiếp xác nhận có thể dự thi và làm thủ tục đăng kí thi chậm nhất vào ngày 25/5/2012.

 
15/05/2012
  Bố trí phòng thi Cao học 18 và 19 các ngày 26-27/5/2012
  

Nhà trường thông báo Bố trí phòng thi cho Cao học 18 (Tuần 9) và Cao học 19 (Tuần 2) tại Trường Đại học Vinh (xem file đính kèm), đề nghị học viên theo dõi và thực hiện. Danh sách thi bổ sung cho Cao học 18 thi cùng Cao học 19 sẽ được thông báo tiếp theo.
 

12/05/2012
  Lịch thi Cao học khóa 18 và khóa 19 tại Trường ĐH Vinh vào ngày 26 và 27 tháng 5 năm 2012
  

Nhà trường thông báo lịch thi tuần tiếp theo của cao học các khóa 18 và 19 tại Trường Đại học Vinh. Bố trí phòng thi sẽ được thông báo trên website Trường vào ngày 16/5/2012, đề nghị các lớp học viên cao học theo dõi thực hiện.

10/05/2012
  Bố trí phòng thi kết thúc môn học (sửa đổi) cho CH 18 (Tuần 8) và CH 19 (Tuần 1) tại Vinh

Để phù hợp với việc in danh sách phòng thi từ phần mềm quản lí điểm thi cao học, Trung tâm Đảm bảo chất lượng bố trí lại phòng thi cho Cao học 18 và 19 tại Trường Đại học Vinh trong các ngày 12 và 13 tháng 5 năm 2012 như các file đính kèm. Đề nghị các lớp học viên cao học theo dõi và thực hiện.

 
09/05/2012
  Hướng dẫn làm thủ tục thi bổ sung cho học viên cao học khóa 18 tại Trường

Đến nay (09/5/2012) Trường đã nhận được đơn xin thi bổ sung của 15 học viên (xem file đính kèm dưới đây). Số học viên này sẽ được bố trí thi trong tháng 6/2012, trừ những môn có trong Lịch thi của khóa 19 sẽ được bố trí thi cùng với khóa 19, học viên theo dõi lịch thi khóa 19 để tham gia thi.

 
09/05/2012
  Hướng dẫn xem kết quả học tập cho học viên cao học
  

Hiện nay Nhà trường đã đưa kết quả học tập của học viên cao học lên trang web của Trường (www.vinhuni.edu.vn). Để xem điểm cá nhân, học viên cao học được cấp mã học viên và mật khẩu. Mã học viên cao học khóa 19 tại Trường Đại học Sài Gòn có trong Quyết định số 1126/QĐ-ĐHV của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh ngày 20 tháng 4 năm 2012 về việc thành lập các lớp chuyên ngành cao học; đối với các lớp chuyên ngành cao học còn lại (cả khóa 18 và 19), các lớp trưởng liên hệ với cô Lê Thị Hằng, chuyên viên Phòng Công tác chính trị và học sinh, sinh viên để nhận mã học viên cho lớp mình.

20/04/2012
  Lịch thi kết thúc môn học cho Cao học khóa 18 tại Vinh (Tuần 8)
  

Nhà trường thông báo lịch thi kết thúc môn học cho các lớp cao học khóa 18 tại Trường Đại học Vinh vào hai ngày 12 và 13/5 (xem file đính kèm). Đề nghị các học viên theo dõi Bố trí phòng thi sẽ được công bố vào ngày 23/4 trên website Nhà trường (trong mục Thông báo hoặc Đào tạo\Sau đại học). Các trường hợp thi bổ sung được bố trí thi vào tuần thi thứ 9, sẽ được thông báo trên website.

20/04/2012
  Lịch thi kết thúc môn học cho Cao học khóa 19 tại Vinh (Tuần 1)
  

Nhà trường thông báo lịch thi kết thúc môn học cho các lớp cao học khóa 19 tại Trường Đại học Vinh vào hai ngày 12 và 13/5 (xem file đính kèm). Đề nghị các học viên theo dõi Bố trí phòng thi sẽ được công bố vào ngày 23/4 trên website Nhà trường (trong mục Thông báo hoặc Đào tạo\Sau đại học).

16/04/2012
  Hướng dẫn xử lí bất thường trong khảo thí sau đại học

Để có cơ sở giải quyết các bất thường trong khảo thí sau đại học như chưa dự thi kết thúc môn học, đã dự thi nhưng chưa đạt, chưa học,… Nhà trường tạm thời hướng dẫn như sau.

 
11/04/2012
  Thông báo lịch thi hết chuyên đề cao học khoa 18, 19 tại Trường Đại học Sài Gòn và Đại học Đồng Tháp

Thông báo lịch thi hết chuyên đề cao học khoa 18, 19 tại Trường Đại học Sài Gòn và Đại học Đồng Tháp

 
06/04/2012
  Hội thảo Phát triển chương trình đào tạo tiên tiến ngành Công nghệ thông tin tại trường Đại học Vinh

Thực hiện các hoạt động của chương trình TRIG thuộc Dự án Giáo dục đại học 2,  hạng mục EEC6.6 thuộc tiểu dự án A Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT vào giảng dạy, nghiên cứu và quản lý tại Trường Đại học Vinh, chiều ngày 24 tháng 3 trường Đại học Vinh tổ chức Hội thảo Phát triển chương trình đào tạo tiên tiến ngành Công nghệ thông tin.

 
29/03/2012
  Khung chương trình đào tạo cao học Khóa XX.
 
28/03/2012
  Khung chương trình Đào tạo Tiến Sĩ.
 
20/03/2012
  Kế hoạch tổ chức Hội thi “Nhân viên Công tác xã hội tương lai”,ngành Công tác xã hội, Khoa Lịch sử, năm học 2011 - 2012

Hội thi “Nhân viên CTXH tương lai” của sinh viên ngành CTXH, khoa Lịch Sử, năm học 2011 – 2012 dự kiến tổ chức tại Hội trường A (ĐHV), vào 19 giờ, ngày 16 tháng 4 năm 2012. Để thuận lợi cho công tác chuẩn bị của các đội tuyển và chất lượng của hội thi, Ban tổ chức thông báo một số quy định cụ thể như sau:

 
17/03/2012
  Thông báo Kế hoạch tổ chức Hội thi Nghiệp vụ Du lịch lần thứ II, năm 2012

         Thực hiện chủ trương của Nhà trường về việc tổ chức Tháng rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết đào tạo lý thuyết với nâng cao kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên ngành ngoài sư phạm, đồng thời nhằm tạo một sân chơi bổ ích lành mạnh cho sinh viên, tiều ban rèn luyện nghề ngành Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch) thông báo kế hoạch Hội thi Nghiệp vụ du lịch lần thứ II, năm 2012 như sau:

 
08/03/2012
  Thông báo Kế hoạch tổ chức Hội thi Rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên ngành Cử nhân khoa học Lịch sử năm 2012

Thực hiện chủ trương của Nhà trường về việc tổ chức Tháng rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết đào tạo lý thuyết với nâng cao kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên ngành ngoài sư phạm, Ngành Cử nhân khoa học Lịch sử đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích như: Tổ chức thực tập Nghề cho sinh viên K49B ngành: Lịch sử thế giới, Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Văn hóa và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ở các cơ quan nghiên cứu trung ương và địa phương; Tổ chức dự giờ thăm lớp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy gắn liền với đào tạo kỹ năng Nghề; Tổ chức các hoạt động ngoại khóa….. Nhằm tạo một sân chơi bổ ích cho sinh viên, Tiều ban rèn luyện nghề ngành Cử nhân khoa học thông báo kế hoạch Hội thi rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp năm 2012 như sau:

 
27/02/2012
  Du lịch - Ngành học nhiều triển vọng

Ngành du lịch – ngành công nghiệp “không khói” đang trở thành một trong những mũi nhọn của nền kinh tế Việt Nam. Với đường bờ biển dài và thoải, với điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên cảnh quan giàu đẹp, với truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời lưu giữ trong các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, Việt Nam đang là điểm đến háp dẫn du khách trong và ngoài nước. Ngành Du lịch phát triển mạnh những năm gần đây đòi hỏi một lượng lớn những người hoạt động trong ngành Quản trị Du lịch, Hướng dẫn viên du lịch, Quản lý nhà hàng khách sạn… Để đáp ứng nhu cầu về cán bộ cho ngành du lịch của khu vực Bắc miền Trung cũng như cả nước, năm 2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định cho trường Đại học Vinh mở mã ngành đào tạo Việt Nam học, chuyên ngành Du lịch.

 
22/02/2012
  Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Hữu Hậu.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Hữu Hậu.

 
22/02/2012
  Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Trần Đăng Thạch.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Trần Đăng Thạch.

 
17/06/2011
  Thông báo cho những sinh viên cần đính chính điểm điều kiện môn Giáo dục thể chất phần chung Kỳ 2 Khóa 51 (thi ngày 14/6/2011)

Những sinh viên đã dự thi môn Giáo dục thể chất phần chung ngày 14/6/2011 nhưng có sai sót về điểm chuyên cần thái độ, điểm kiểm tra giữa kỳ gửi Đơn xin đính chính điểm điều kiện môn Giáo dục thể chất phần chung gửi về Văn phòng khoa Giáo dục thể chất trước thứ 4 ngày 22/6/2011.

 
13/05/2011
  Thông báo Về việc tổ chức thi và bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên khoá 47 (2006 – 2011) các ngành Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin hệ chính quy

Theo kế hoạch thời gian đào tạo, khoá 47 hệ chính quy các ngành Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Điện tử viễn thông và Công nghệ thông tin sẽ kết thúc khóa học vào tháng 6 năm 2011. Để hoàn tất thủ tục xét công nhận tốt nghiệp, Nhà trường thông báo kế hoạch triển khai thực hiện tổ chức thi tốt nghiệp học phần Các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và bảo vệ đồ án tốt nghiệp như sau:(Chi tiết tại file dính kèm)

 
13/05/2011
  Thông báo Về việc thực hiện tổ chức chấm khóa luận và bảo vệ đồ án tốt nghiệp cuối khóa đối với sinh viên hệ chính quy

Căn cứ vào Quy chế đào tạo số 43/2007/QĐ-BGĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định số 2294/ĐT ngày 02/11/2007 của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh về việc cụ thể hóa một số điều của Quy chế 43/2007/QĐ- BGĐT. Xét đề nghị của các khoa đào tạo về việc lựa chọn hình thức chấm khóa luận và bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên cuối khóa; Nhà trường quy định một số nội dung sau, đề nghị các khoa tổ chức thực hiện :

 
10/05/2011
  Thông báo Về việc tổ chức học bổ túc kiến thức các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng cho sinh viên liên thông hệ chính quy khóa 47 và 48.

Căn cứ công văn số 491/TB-ĐT ngày 10/03/2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh về Quy định tạm thời đánh giá kết quả học tập học phần Giáo dục thể chất (GDTC) và Giáo dục quốc phòng (GDQP) cho sinh viên hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. (Bản chi tiết có file đính kèm)

 
10/05/2011
  Thông báo Về việc quy định một số nội dung xét công nhận tốt nghiệp cho lưu học sinh khóa 48

Căn cứ Kết luận của Hiệu trưởng tại phiên họp ngày 06/5/2011 chuẩn bị xét công nhận tốt nghiệp cho Lưu học sinh (LHS) khóa 48 theo kế hoạch chung; Nhà trường thông báo cho các khoa đào tạo khẩn trương thực hiện các nội dung sau: (Chi tiết có file đính kèm)

 
25/04/2011
  Thông báo Về việc thực hiện tổ chức chấm khóa luận và bảo vệ đồ án tốt nghiệp cuối khóa đối với sinh viên hệ chính quy

Căn cứ vào Quy chế đào tạo số 43/2007/QĐ-BGĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định số 2294/ĐT ngày 02/11/2007 của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh về việc cụ thể hóa một số điều của Quy chế 43/2007/QĐ- BGĐT. Xét đề nghị của các khoa đào tạo về việc lựa chọn hình thức chấm khóa luận và bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên cuối khóa; Nhà trường quy định một số nội dung sau, đề nghị các khoa tổ chức thực hiện : (Chi tiết file đính kèm)

 
19/04/2011
  Thông báo về việc tổ chức học lại và thi các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng cho sinh viên khóa 48 hệ chính quy và 47 Kỹ sư

Thông báo về việc tổ chức học lại và thi các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng cho sinh viên khóa 48 hệ chính quy và 47 Kỹ sư

 
18/04/2011
  Thông báo tổ chức Hội nghị quốc tế về nghiên cứu và giảng dạy Vật lý tại Trường Đại học Vinh
Ngày 10 tháng 3 năm 2011, Trường Đại học Vinh đã có Thông báo tổ chức Hội nghị quốc tế về nghiên cứu và giảng dạy Vật lý tại Trường Đại học Vinh
 
14/04/2011
  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học
 
05/04/2011
  Thông báo kế hoạch Hội thảo "Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh Lào"

Để tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh Lào, Nhà trường tổ chức Hội thảo “Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh Lào” ở trường Đại học Vinh:

 
08/03/2011
  Kế hoạch kiểm tra Thực tập cuối khóa năm học 2010 – 2011

Nhà trường tiến hành kiểm tra thực tập cuối khóa các ngành cử nhân, kỹ sư năm học 2010 – 2011 (Bản chi tiết đính kèm)

 
07/03/2011
  Thông báo lịch họp đoàn Kiến tập sư phạm đợt 2 năm học 2010 - 2011

Bản chi tiết file đính kèm

 
03/03/2011
  Sinh viên K48 Cử nhân khoa học Lịch sử triển khai thực hành chuyên môn tại huyện Quỳ Châu (Nghệ An) và Hà Nội

Theo sự chỉ đạo của nhà trường, từ ngày 21 tháng 2 năm 2011, khoa Lịch sử tổ chức cho 80 sinh viên K48 ngành Cử nhân khoa học Lịch sử đi thực hành chuyên môn tại huyện Quỳ Châu (Nghệ An) và Hà Nội. Đây là năm đầu tiên ngành Cử nhân khoa học Lịch sử đi thực hành chuyên môn, dù ngành này đã đào tạo được gần 8 khóa. Dù bước chuyển này hơi muộn, song là bước đi cần thiết đối với việc đào tạo một cán bộ nghiên cứu vừa có lý thuyết, vừa có thực tiễn.

 
03/03/2011
  Thông báo về việc học thêm ngành 2, học nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khoá 50, 51

Căn cứ Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Công văn số 338/ĐT ngày 29/02/2008 của Hiệu trưởng về việc hướng dẫn một số công việc liên quan đến đào tạo theo hệ thống tín chỉ; Nhà trường thông báo cho sinh viên khóa 50, 51 học thêm ngành 2 và học nghiệp vụ sư phạm (NVSP) (chi tiết file đính kèm),

 
02/03/2011
  Khoa Lịch sử với chủ trương nghiên cứu khoa học gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá - giáo dục ở địa phương

Nghiên cứu khoa học gắn kết với phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá – giáo dục và bồi dưỡng truyền thống ở địa phương Nghệ An là mục tiêu mà khoa Lịch sử đã và đang hướng tới. Trong vài năm trở lại đây, khoa Lịch sử đã và đang xúc tiến thực hiện chủ trương này nhằm tăng thêm việc làm cho cán bộ, tạo uy tín ngày càng cao của Khoa đối với giới sử học nói chung và sử học Nghệ an nói riêng.

 
28/02/2011
  Tuyển dụng học viên và phiên dịch viên "Đi học và thực hành nông nghiệp tại Israel"
     Trung tâm Phục vụ sinh viên phối hợp cùng Công ty CP XD Dịch vụ và Hợp tác lao động OLECO tuyển học viên và phiên dịch viên đi học và thực hành nông nghiệp tại Israel với các thông tin chi tiết như sau:
 
12/01/2011
  Thang điểm 4 trong đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ( HTTC), người ta áp dụng các thang điểm đánh giá kết quả học tập (gồm thang điểm 10, thang điểm chữ A, B, C, D, F và thang điểm 4). Đây là hệ thống thang điểm rất khoa học, đ­­ược các trư­­ờng đại học hàng đầu trên thế giới áp dụng và đây cũng là tiêu chí để đánh giá quá trình đào tạo theo HTTC có triệt để hay không.

 
28/04/2010
  Hướng dẫn một số yêu cầu về hình thức làm Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục.
 
23/04/2010
  Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá trong đào tạo theo học chế tín chỉ”

Ngày 17/04/2010 Công đoàn trường Đại học Vinh đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá trong đào tạo theo học chế tín chỉ” . Đây là Hội thảo nhằm thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ Giáo dục – Đào tạo về Đổi mới quản lý giáo dục đại học từ năm 2010 -2012. Đến dự Hội thảo có đồng chí Trần Công Phong, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam, đồng chí Phạm Văn Thanh, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Thi đua – Tuyên giáo Công đoàn Giáo dục Việt Nam; đại diện lãnh đạo và công đoàn tạp chí Giáo Dục; đại diện Ban giám hiệu, Ban thường vụ Công đoàn của một số trường đại học, cao đẳng từ Ninh Bình đến Thừa thiên - Huế. Về phía trường Đại học Vinh có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn trường, Trưởng phó các đơn vị, Chủ tịch công đoàn bộ phận, Trưởng bộ môn của các khoa đào tạo. Hội thảo đã nghe 7 tham luận và nhiều ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự

 
20/01/2010
  Trường đại học Vinh đào tạo theo tín chỉ

ND- Việc triển khai đào tạo theo hệ thống tín chỉ (HTTC) là hoàn toàn mới với nhiều trường đại học, nhưng nếu triển khai tốt lại rất hữu ích, vì nó gắn với thực tiễn đời sống và nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội. Ðó là một trong những nguyên nhân chính để Trường đại học Vinh triển khai rộng rãi hình thức đào tạo theo tín chỉ trong hai năm học vừa qua.

 
25/12/2009
  Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
 
25/12/2009
  Thông tin về đào tạo tín chỉ

Thông tin về đào tạo tín chỉ

 
03/09/2009
  Chương trình đào tạo hệ liên thông K48 theo hệ thống tín chỉ

Chương trình đào tạo hệ liên thông K48 theo hệ thống tín chỉ

 
16/08/2009
  Thông báo số 1 về Hội thảo khoa học liên trường

     Tiếp nối thành công của các Hội thảo khoa học trong 06 năm qua, năm nay trường Đại học Vinh dự định tổ chức Hội thảo với chủ đề " DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ- NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN "

 
06/05/2009
  Hội thảo “Chương trình đào tạo giáo viên Hoá học THPT theo học chế tín chỉ”

Khoa Hoá học tổ chức thành công Hội thảo “Chương trình đào tạo giáo viên Hoá học THPT theo học chế tín chỉ”. Đồng chí Đinh Xuân Khoa, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã có phát biểu định hướng cho Hội thảo. Tham dự Hội thảo còn có đại biểu Sở Giáo dục và Đào tạo- Nghệ An, phòng Quản lý khoa học-Thiết bị, phòng Đào tạo, Trung tâm Đảm bảo chất lượng, phòng Tổ chức Cán bộ, phòng Thanh tra... và cán bộ và học viên cao học khoa Hoá học.

 
24/04/2009
  Khung chương trình đào tạo đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ

Khung chương trình đào tạo đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ

 
20/04/2009
  Đội tuyển Olympic Toán dành 9 giải tại OLP Toán học SV toàn quốc lần thứ XVII tại Quảng Bình

Olympic Toán học sinh viên toàn quốc lần thứ XVII năm 2009 vừa được tổ chức tại Đại học Quảng Bình với sự tham gia của 69 trường ĐH, CĐ, học viện trong cả nước và 500 thí sinh dự thi ở cả 2 môn Đại số và Giải tích. Đây là Olympic có quy mô lớn nhất trong các Olympic môn học của sinh viên.

 
08/04/2009
  Thông báo Tổ chức Hội thảo “Đào tạo ngành Du lịch và ngành Công tác Xã hội đáp ứng yêu cầu xã hội”

Để đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh khu vực Bắc miền Trung, nhất là trong lĩnh vực Du lịch và Công tác Xã hội, được sự đồng ý của Ban Giám hiệu nhà trường, Khoa Lịch sử, trường Đại học Vinh sẽ tổ chức Hội thảo “Đào tạo ngành Du lịch và ngành Công tác Xã hội đáp ứng yêu cầu xã hội”.

 
02/03/2009
  Công tác quản lý sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ
Học chế tín chỉ được xây dựng nhằm tạo ra mối quan hệ mềm dẻo trong quá trình dạy và học; giữa giảng viên và sinh viên với những yêu cầu: giảng dạy cụ thể về nội dung chương trình đào tạo từ phía nhà trường, giảng viên kết hợp với tính chủ động trong việc tự hoạch định kế hoạch học tập của cá nhân sinh viên nhằm đạt đến mục đích cao nhất là hiệu quả cao trong đào tạo. Là một người làm công tác trợ lý quản lý sinh viên tôi muốn đề cập vấn đề trên dưới góc độ công tác hỗ trợ sinh viên.
 
22/12/2007
  Khối Trung học Phổ thông chuyên Toán - Tin
Ðào tạo học sinh phổ thông năng khiếu toán học, năng khiếu tin học, năng khiếu vật lí,  hệ dự bị và cử tuyển .
 
22/12/2007
  Số lượng sinh viên các khoa đào tạo
 
22/12/2007
  Các bậc đào tạo
 
22/12/2007
  Các Khoa đào tạo

Các Khoa đào tạo làm nhiệm vụ quản lý hành chính, quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, hợp tác quốc tế. Quản lý cơ sở vật chất được giao và trực tiếp quản lý toàn diện sinh viên trong  quá trình đào tạo. Danh sách các Khoa - Viện

 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh