Yêu cầu sinh viên, các khoa, viện và các đơn vị liên quan thực hiện các công việc sau:

1. Hoàn thành chấm điểm, nhập điểm các học phần, tính điểm tích lũy các học phần học kỳ 2 năm học 2018-2019 trước ngày 12/7/2019 cho sinh viên khóa 56 trở về trước.

2. Sinh viên viết đơn xét tốt nghiệp bổ sung và nộp về khoa, viện trước 12/7/2019 (không phải nộp bảng điểm và các loại chứng chỉ; đối với SV liên thông thực hiện theo thông báo số 400/ĐHV-TB ngày 19/4/2019).

3. Các khoa, viện hoàn thiện hồ sơ xét tốt nghiệp nộp về Trường qua Phòng Đào tạo trước ngày 16/7/2019

Yêu cầu sinh viên khóa 56 trở về trước và các đơn vị liên quan triển khai hiện đúng kế hoạch.

Thông báo xét tốt nghiệp

Mẫu đơn xét tốt nghiệp bổ sung