Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Vinh, Nhà trường triệu tập Nghiên cứu sinh lần 1 năm 2019 gồm các khoá 2015, 2016, 2017, 2018 và các Nghiên cứu sinh khoá trước còn gia hạn (trừ các Nghiên cứu sinh đã bảo vệ luận án các cấp) để báo cáo tiến độ kế hoạch đào tạo.

Công văn tập trung Nghiên cứu sinh

Mẫu báo cáo tiến độ Nghiên cứu sinh