Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Vinh, Nhà trường triệu tập các NCS lần 1 năm 2018 gồm các khoá 2014, 2015, 2016, 2017 và các NCS khoá trước còn gia hạn (trừ các NCS đã bảo vệ luận án các cấp) để báo cáo tiến độ kế hoạch đào tạo.

Thời gian:

- Nhà trường tổ chức tập trung NCS toàn trường vào lúc 14h00', chiều thứ Bảy, ngày 16 tháng 6 năm 2018 tại Phòng họp tầng 8 Nhà điều hành, Trường Đại học Vinh.

- Thời gian trước và sau ngày 16/6/2018: Các NCS làm việc với cán bộ hướng dẫn, các chuyên ngành, các Viện, Khoa đào tạo; học các học phần, chuyên đề theo quy định; tham gia các xemina, bảo vệ luận án tiến sĩ (cấp cơ sở, cấp trường)  của các NCS được tổ chức trong đợt này theo kế hoạch đã được các chuyên ngành thông báo. Các Viện, khoa, chuyên ngành tổng hợp báo cáo kết quả tập trung ở chuyên ngành gửi về phòng Đào tạo sau đại học.

Mẫu báo cáo tiến độ NCS