Để đợt tập trung NCS đạt kết quả tốt, Nhà trường giao nhiệm vụ như sau

1. NCS báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch đào tạo trình độ tiến sĩ tại các Chuyên ngành, Khoa, Viện đào tạo

Các Chuyên ngành, Khoa, Viện đào tạo căn cứ thông báo của Nhà trường để chủ động bố trí thời gian tập trung NCS của đơn vị.

2. NCS nộp báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch học tập, nghiên cứu (lần 2/2017)

2.1. Nội dung báo cáo (có mẫu kèm theo) gồm

- Những công việc đã thực hiện trong chương trình đào tạo tiến sĩ tính từ tháng 7 năm 2017 đến hết tháng 12 năm 2017.

- Kế hoạch thực hiện các công việc trong thời gian từ tháng 01/2018 đến hết tháng 6 năm 2018.

- Những vướng mắc, kiến nghị, đề xuất trong quá trình thực hiện chương trình đào tạo tiến sĩ.

(Lưu ý: Nội dung báo cáo phải được cán bộ hướng dẫn, Chủ nhiệm chuyên ngành của nghiên cứu sinh ký xác nhận đồng ý).

2.2. Thời gian, địa điểm nộp báo cáo

NCS nộp báo cáo trực tiếp tại phòng Đào tạo Sau đại học trước 9h00' ngày 02 tháng 12 năm 2017 bằng văn bản để lưu hồ sơ.

3. Hoàn thành nghĩa vụ tài chính năm học 2017 - 2018

NCS khi đến tập trung, đồng thời đóng học phí và kinh phí đào tạo còn thiếu đến thời điểm tập trung và học phí, kinh phí đào tạo của năm học 2017 - 2018.

4. Kế hoạch làm việc của NCS trong đợt tập trung lần 2

Theo kế hoạch đào tạo trình độ tiến sĩ, NCS làm việc tại Trường, các ngành và chuyên ngành và các nội dung liên quan từ ngày 01 tháng 12 đến ngày 03 tháng 12   năm 2017.

- Nhà trường tổ chức tập trung NCS toàn trường vào lúc 14h00', chiều thứ Bảy, ngày 02 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp tầng 8 Nhà điều hành, Trường Đại học Vinh.

- Thời gian trước và sau ngày 02/12/2017: Các NCS làm việc với cán bộ hướng dẫn, các chuyên ngành, các Viện, Khoa đào tạo; học các học phần, chuyên đề theo quy định; tham gia các xemina, bảo vệ luận án tiến sĩ (cấp cơ sở, cấp trường)  của các NCS được tổ chức trong đợt này theo kế hoạch đã được các chuyên ngành thông báo. Các Viện, khoa, chuyên ngành tổng hợp báo cáo kết quả tập trung ở chuyên ngành gửi về phòng Đào tạo sau đại học.

Vì tính chất quan trọng của đợt tập trung NCS, Nhà trường yêu cầu Trưởng các Viện, Khoa đào tạo, Chủ nhiệm các chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ thông báo đến NCS của chuyên ngành thực hiện nghiêm túc các yêu cầu trên đây. Nhà trường giao phòng Đào tạo Sau đại học phối hợp với với các Viện, Khoa, Chuyên ngành và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung công việc của đợt tập trung NCS theo đúng các quy định hiện hành./.