I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm thu nhận thông tin khách quan của các nhà tuyển dụng cũng như thế giới việc làm về “sản phẩm” đào tạo của Trường Đại học Vinh, giúp Nhà trường có căn cứ để điều chỉnh trong công tác quản lý, tuyển sinh, đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội.

- Kết nối với cựu sinh viên nhằm tranh thủ tối đa sự ủng hộ về trí tuệ, tinh thần, vật chất giúp đỡ sinh viên và góp phần phát triển Nhà trường.

- Hình thức điều tra, khảo sát phong phú, đa dạng; thu nhận kết quả chính xác, phản ánh trung thực, khách quan tình trạng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp.

II. NỘI DUNG

1. Mục tiêu

Thông qua việc thu thập thông tin của sinh viên tốt nghiệp, đợt khảo sát sẽ:

- Cung cấp các thông tin có giá trị về khả năng tham gia thị trường lao động của sinh viên tốt nghiệp;

- Đánh giá mức độ phù hợp giữa chương trình giảng dạy, các kiến thức, kỹ năng cũng như các tiêu chuẩn về hành vi, thái độ, các phẩm chất khác được trang bị cho sinh viên tốt nghiệp với yêu cầu của người sử dụng lao động.

- Cung cấp thông tin để Nhà trường điều chỉnh phương thức, kế hoạch, chương trình đào tạo: Hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo; hoàn thiện tài liệu, phương tiện giảng dạy; cung cấp thông tin phục vụ việc hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên; thực hiện các chương trình hợp tác giữa Nhà trường với các đơn vị sử dụng sinh viên tốt nghiệp...

2. Nội dung

2.1. Khảo sát về việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên: tỷ lệ sinh viên có việc làm; thời gian có việc làm sau tốt nghiệp; sự phù hợp của công việc với ngành được đào tạo; các kiến thức, kỹ năng được học có bổ trợ hiệu quả trong công tác; khu vực làm việc, thành phần kinh tế; mức thu nhập bình quân hàng tháng; xu hướng nghề nghiệp...

2.2. Điều tra lý do sinh viên tốt nghiệp chậm hoặc không tìm được việc làm; những kiến thức, kỹ năng nào sinh viên cần chuẩn bị trước khi tốt nghiệp; ý kiến đóng góp, nâng cao hiệu quả đào tạo của Nhà trường.

2.3. Lập danh bạ, kết nối với cựu sinh viên nhằm tranh thủ tối đa sự ủng hộ về trí tuệ, tinh thần, vật chất giúp đỡ học sinh, sinh viên và góp phần phát triển Nhà trường.

3. Phạm vi khảo sát, mẫu khảo sát

3.1. Đợt khảo sát được thực hiện đối với khóa sinh viên tốt nghiệp thuộc năm 2017 (tương đương khóa 53 hệ kỹ sư; khóa 54 các hệ sư phạm, cử nhân khoa học).

3.2. Mẫu khảo sát: Toàn bộ số sinh viên tốt nghiệp trong khoảng thời gian từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 (dự kiến 4.612 sinh viên).

4. Hình thức

4.1. Khảo sát qua mạng internet: Thiết lập phần mềm khảo sát trên website Trường, cung cấp đường link cho sinh viên tốt nghiệp truy cập và trả lời phiếu.

4.2. Khảo sát qua mạng xã hội như facebook, Zalo...

4.3. Khảo sát qua gửi thư: Gửi phiếu khảo sát trực tiếp đến sinh viên tốt nghiệp; tiếp nhận phiếu và nhập thông tin phản hồi vào bảng tổng hợp.

4.4. Khảo sát trực tiếp qua phỏng vấn: thực hiện đối với các đối tượng sinh viên tốt nghiệp có hộ khẩu tại thành phố Vinh và vùng phụ cận; sinh viên tiếp tục học cao học để nâng cao trình độ hoặc các đối tượng về Trường nhận văn bằng, chứng chỉ... Các trường hợp khác có thể lấy thông tin qua gọi điện thoại...

5. Thời gian thực hiện

- Từ ngày 01/10 - 20/11/2018: Lấy thông tin sinh viên tốt nghiệp, lập mẫu phiếu, xây dựng phần mềm khảo sát, xây dựng kế hoạch, kinh phí trình nhà trường phê duyệt;

- Từ ngày 22/11 - 22/12/2018: Điều tra, khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp;

- Từ ngày 23/12 - 31/12/2018: Tổng hợp, báo cáo kết quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

- Chủ trì xây dựng kế hoạch, chương trình, dự toán trình Hiệu trưởng phê duyệt;

- Phối hợp Trung tâm CNTT xây dựng phần mềm khảo sát; chuẩn bị cơ sở vật chất, thông tin, dữ liệu, mẫu phiếu và chủ trì tổ chức khảo sát theo kế hoạch;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả và lưu trữ lâu dài dữ liệu khảo sát;

- Tiếp tục triển khai khảo sát các khóa còn lại, phục vụ lâu dài cho các hoạt động của Nhà trường.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin

Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp xây dựng phần mềm, phối hợp xử lý kết quả khảo sát, xuất số liệu theo yêu cầu.

3. Phòng Đào tạo

Cung cấp danh sách, số liệu sinh viên tốt nghiệp năm 2017 phục vụ cho công tác điều tra, khảo sát việc làm sau tốt nghiệp.

4. Các khoa, viện

- Phối hợp Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp xây dựng group trên mạng xã hội, gửi đường link phiếu điều tra đến các đối tượng khảo sát theo kế hoạch;

- Tiếp nhận kết quả khảo sát và lưu trữ lâu dài, phục vụ cho các hoạt động của viện, khoa và Nhà trường.

5. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Cấp kinh phí tổ chức chương trình sau khi được Hiệu trưởng Nhà trường phê duyệt; Hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

6. Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên

- Tăng cường truyền thông về chương trình khảo sát sinh viên trong cán bộ, học viên, sinh viên;

- Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện khu vực vinh danh cựu sinh viên thành đạt tại Nhà Truyền thống Trường Đại học Vinh.

7. Các đơn vị liên quan khác

- Tăng cường truyền thông về chương trình khảo sát sinh viên trong cán bộ, học viên, sinh viên;

- Phối hợp cung cấp dữ liệu sinh viên tốt nghiệp, cựu sinh viên thành đạt nhằm tranh thủ tối đa sự ủng hộ về trí tuệ, tinh thần, vật chất giúp đỡ HSSV và góp phần phát triển Nhà trường.

Trên đây là kế hoạch tổ chức khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2017, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị, đoàn thể trong toàn trường chủ động phối hợp triển khai và hoàn thành kế hoạch theo quy định.